Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Brandskydd enligt ny PBL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Brandskydd enligt ny PBL"— Presentationens avskrift:

1 Brandskydd enligt ny PBL
Kjell Sundström

2 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Ny bygglovsavdelning från 1 feb Sektion Företagare/ verksamheter Skolor, äldreboenden, kultur Fritidsanläggningar Kontor Kiosker, restauranger, butiker OVK, energideklarationer, hissar Sektion servicecenter Balkonger Inredning vindar Studentbostäder Infrastruktur Frågor Rådgivning Ärenden IN Förgranskning Komplettering, beslut, eller fördelning Sektion Privatbostäder/ flerbostadshus Allt in: besök, telefon, mejl, hemsida Hela kontorets front utåt – viktigt med bemötande, vilja att hitta lösningar och förmåga att ta beslut Bredd på projekten – eget val av ärenden En- och tvåbostadshus Radhus Mur/plank Trädfällning Kolonier Strandskydd ÖP/riksintressen/Arkitektur Stockholm Detaljplaner för bygglovsprojekt Sektion Privatbostäder/ enbostadshus Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

3 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Grunderna i hanteringen av brandskyddet Kontakter med brandförsvaret Krav på brandskyddsdokumentation Särskilt sakkunniga kontrollanter Uppföljning/nyckeltal i VP Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

4 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Uppföljning i VP Antalet lägenhetsbränder Ökning de senaste åren Indikator på brandskydd eller beteende? Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

5 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Kontakter med brandförsvaret Planärenden Tidiga möten Plansamråd Byggärenden Veckomöten Bygglovsremisser Byggsamråd/tekniskt samråd Ärenden enligt PBL bedöms utifrån lagen om skydd mot olyckor (LSO) Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

6 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Lagen om skydd mot olyckor (LSO) syftar (liksom miljöbalken) till att motverka icke önskade händelser. Plan- och bygglagen (PBL) syftar till att möjliggöra önskade åtgärder. Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

7 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Brandskydd enligt PBL syftar till att brand inte sprids, att människor kan ta sig ut, att räddningstjänsten kan komma fram, att brand inte uppkommer? Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

8 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Brandskydd enligt LSO syftar till att skydda människors liv, hälsa, egendom och miljö, att förebygga bränder och skador till följd av bränder (och andra olyckor) För certifiering som sakkunnig enl. PBL krävs kunskaper om båda lagarna. För brandingenjörsexamen krävs kunskap om både räddningstjänst och byggteknik, men inte mycket om regelverken Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

9 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Ny plan- och bygglag Ändringar som berör brandskyddet Förtydligad kontroll, förstärkt tillsyn Krav på certifierade sakkunniga Åtgärder som väsentligt påverkar brandskyddet blir anmälningspliktiga Trafiktunnlar blir ej bygglovspliktiga? Inga ändringar avseende bygglovsprövningen Endast framkomlighet för utryckningsfordon Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

10 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Bygglov Slopad bygglovsplikt för väg- och järnvägstunnlar innebär ingen prövning och tillsyn från stadsbyggnadskontoret av t. ex. Förbifart Stockholm. ingen planavgift för detaljplanerna. Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

11 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Bygglov Krav på beslut inom tio veckor kan innebära krav på goda handlingar framför goda förslag, mindre tid för - diskussion om ändringar, - råd och upplysningar om tekniska egenskapskrav fler och snabbare avstyrkanden. Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

12 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Ny plan- och bygglag Förstärkt tillsyn KA med stärkt roll – krav i flertalet ärenden Startbesked – nytt krav i alla ärenden Platsbesök – nytt krav i vissa ärenden Slutsamråd – nytt krav i vissa ärenden Slutbesked med ökad tyngd – krav (med viss modifikation) i alla ärenden Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

13 Ärendeflöde i Stockholm
Anmälan Skriftlig kallelse Protokoll Förhandsbesked Beslut om lov Kontrollplan från sök Tekniskt samråd Ansökan om lov Information & rådgivning Villkorsbesked Samordning miljö Tillgänglighet och lämplighet Krav kontrollansvarig Underrätta fastighetsägaren Meddela fullständig ansökan Bedömning av villkor: lämplighet, estetik, tillgänglighet Möten med Stadsmuseet Skönhetsrådet Brandförsvaret Slutbesked Startbesked Arbetsplatsbesök Slutsamråd Fastställa kontrollplan PBL-krav uppfyllda Bestämma ev villkor Utstakning Handlingar för slutbesked Upplysa om annan lagstiftning Protokoll Skriftlig kallelse På plats Protokoll Godkänna att ta i bruk om alla krav uppfyllda och ej ingripande Kan vara interimistiskt Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

14 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Tillsyn i Stockholm Inga planerade personalförstärkningar Utökad tillsyn enligt nya PBL genom effektiviseringar, omprioriteringar och anpassad ambitionsnivå. Platsbesök och slutsamråd i mycket begränsad omfattning? Fortsatt stor vikt vid möten med brandförsvaret Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

15 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Riktlinjer för ärendehanteringen på diskussionsstadiet Ärenden som inte kräver KA, tekniskt samråd, platsbesök eller slutsamråd, exempel: Ny- och tillbyggnader upp till 50 kvm Ärenden som inte kräver platsbesök eller slutsamråd, exempel: Ny- och tillbyggnad upp till 150 kvm Väsentligt ändrad planlösning Ändrad användning upp till 500 kvm Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

16 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Riktlinjer för ärendehanteringen på diskussionsstadiet Ärenden kräver allt, exempel: Nybyggnad av en- och tvåbostadshus Ny- och tillbyggnad över 150 kvm Vindsinredning för nya lägenheter Komplicerad grundförstärkning Tunnlar och bergrum Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

17 Tekniskt samråd Genomgång av Kallelse ska skickas till
arbetets planering och organisation, förslag till kontrollplan och övriga handlingar, behovet av platsbesök och andra tillsynsåtgärder. Kallelse ska skickas till byggherren och KA, övriga som enligt PBL ska ges tillfälle att delta, övriga som enligt BN bör ges tillfälle att delta. Kan gälla brandförsvaret. Sakkunniga k0ntrollanter är mestadels varken utsedda eller kallade. Andra konsulter kallas endast om byggherren eller KA begär det, eller nämnden finner särskilda skäl.

18 Tekniskt samråd Kallelse ska skickas ”utan dröjsmål”
sedan bygglov lämnats Om byggherren inte är klar med projekteringen kan samrådet fördröjas eller behöva uppdelas i flera. Så kan även startbeskedet.

19 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Kontrollplan Kontrollen ska utföras inom byggherrens egenkontroll, eller av någon med särskild kunskap, erfarenhet och certifikat. Särskilt sakkunnig kontrollant – även inom egenkontrollen har varit ett vanligt krav i Stockholm. Har och får inte lagstöd, men fungerar ändå. Sakkunnigas bedömningar ifrågasätts sällan. Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

20 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Slutsamråd Genomgång av kontrollplanen och villkoren i startbeskedet, avvikelser från gällande krav, KA:s utlåtande om förutsättningarna för slutbesked. Protokoll ska föras Har ingen formell juridisk status, men kan knytas som bilaga till något beslut, om t. ex ytterligare kontroll, tolkas som ingånget avtal. Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

21 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Slutsamråd Kallelse ska skickas till byggherren, KA och övriga som enligt BN bör ges tillfälle att delta. Brandförsvaret? Konsulter/kontrollanter endast om det finns särskilda skäl. Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

22 Förutsättning för slutbesked
Byggherren har visat att alla krav enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet och kompletterande villkor är uppfyllda Kräver betydligt mer av både nämnden och byggherren än idag. Byggherren bör räkna med viss tid för nämndens arbete mellan sista verifikationen och planerat ibruktagande. Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

23 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Slutbesked Stor juridisk betydelse, - Krav för ibruktagande, men - stort bedömningsutrymme för BN vid tillämpningen Vägrat slutbesked – stopp för ibruktagande – torde undvikas i det längsta Interremistiskt slutbesked – med krav på ytterligare kontroller eller åtgärder – kan bli regel snarare än undantag Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

24 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Kontroll- och tillsyn Om åtgärden kräver så krävs också: lov eller anmälan Startbesked Kontrollplan Slutbesked KA – utom för små åtgärder Tekniskt samråd om det inte är uppenbart obehövligt Arbetsplatsbesök om det inte kan anses obehövligt Slutsamråd om det inte är uppenbart obehövligt Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström

25 Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström
Sammanfattning Ingen bokstavstolkning av nya lagen Stor tilltro till KA och sakkunniga Fortsatt samarbete med brandförsvaret Stockholms stadsbyggnadskontor Kjell Sundström


Ladda ner ppt "Brandskydd enligt ny PBL"

Liknande presentationer


Google-annonser