Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillägg till översiktsplanen •Tillägg kan göras för t.ex. en planeringsfråga som tidigare inte har tagits upp i översiktsplanen. •Genom tillägget görs.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillägg till översiktsplanen •Tillägg kan göras för t.ex. en planeringsfråga som tidigare inte har tagits upp i översiktsplanen. •Genom tillägget görs."— Presentationens avskrift:

1 Tillägg till översiktsplanen •Tillägg kan göras för t.ex. en planeringsfråga som tidigare inte har tagits upp i översiktsplanen. •Genom tillägget görs avvägningar mellan olika allmänna intressen inom berörda områden där nya ställningstaganden redovisas. •Konsekvenserna och sambanden med den kommunomfattande översiktsplanen ska tydligt framgå. •Har kommunen många tillägg bör hela översiktsplanen omarbetas så att den blir överskådlig och lättförstålig •Det är inte lämpligt att göra ett tillägg till en översiktsplan som till stora delar är inaktuell

2 Exempel vindkraft I Jönköpings län VindkraftspolicyPågående tematiska översiktsplaner JönköpingVetlanda Habo/MullsjöNässjö GislavedTranås

3

4 Underlag till Vindkraftsplanen •Kunskapsunderlag om vindkraftens påverkan på andra intressen •Landskapsanalys (delar in landskapet i Nissadalen, Sjölandskap och skogsladnskap) •GIS-analys (med bla närhet till bostäder, vindförutsättningar, allmänna intressen främst natuvårdens, kulturmiljövårdens samt rekreations och friluftslivets intressen.

5 Allmänna intressen och kommunomfattande översiktsplanen •ALLMÄNNA INTRESSEN ÖP2001 Beskrivning och ställningstagande vindkraft •Områden relativt opåverkade av •exploateringsföretag s 13 Behandlas på sidan 25 •Ekologiskt känsliga områden s 15 Ekologiskt känsliga områden är områden som är viktiga att bevara för den biologiska mångfalden och definieras enligt följande: ängs- och hagmarker, våtmarker, biotoper med generellt skydd, fågelskyddsområden, ädellövskogar, sumpskogar, nyckelbiotoper samt övriga områden med höga naturvärden där t.ex. hotade arter förekommer. Vindkraftverk kan placeras i närheten av känsliga områden utan att värdet som området skyddar går förlorat. Stor försiktighet bör iakttas vid en sådan placering så att inte verk, tillhörande anläggningar eller tung….

6 Fredade områden Prioriterade områden Fredade områden -Nissadalen och sjölandskapet fredas i huvudsak -RI natur, kultur och friluftsliv samt natura 2000 -Områden inom skyddsområden från värdekärnor för natur- och kulturmiljövård Resultat tre större sammanhängande områden. Prioriterade områden -Områden med goda vindförutsättningar -Områden med få bostäder -Avstånd mellan områdena om 3 km -500 meter till fredade områden

7 Exempel strandnära bebyggelse projekt strandnära boende

8 Ny översiktsplan eller tematisk fördjupning?

9 Viktiga frågeställningar i ÖP •Hur ser tillgången ut på sjöar i kommunen? •Bebyggelsegrad för stränderna? •Hur ser tillgången ut till olika värden utmed sjöarna? •Vilka sjöar är i sin helhet särskilt värdefulla för sin natur/friluftsliv/kulturvärden? Sjöarnas orördhet och påverkansgrad på områdena? •Vilken är kommunens strategi för sjöarna? Möjligheter för friluftslivet i dag och i framtiden. Sjöns utvecklingspotential? En idé om en önskvärd utveckling för sjöarna? •Till dessa frågor kommer även frågan om områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (nya lagförslaget)

10 Attraktivitet •Enkätsvar: friliggande villa, utsikt över sjö, avskilt läge, lantligt i öppet landskap, tillgång till strövområde, möjlighet till bad, närhet till service •Vad är området/sjöns attraktivitetsvärden vad är karaktären? Sammanhållen planering minskar risken för att attraktiviteten och karaktären exploateras bort och ger möjlighet att istället vidareutveckla attraktivitetsfaktorer.

11 Frågor för föreslagna strandnära bebyggelseområden •Särskilt värdefulla områden utmed sjön? En sammanvägning av natur- frilufts- och kulturvärden, områden utan särskilda värden identifieras. Sammanhängande områden som inte bör fragmenteras •Sjöns kulturhistoriska sammanhang •Sjöns tänkbara utveckling •Strategin för den här sjön En idé om en önskvärd utveckling för sjön. Hur bör då olika områden utmed sjön utvecklas? •Kompensationer

12 Beslutsunderlag I strandnära projektet utarbetades en metod för inventering av natur- kultur och friluftsvärden –Naturvärden har vi till stora delar ett gott kunskapsunderlag om i länet –Frilufts- och rekreationsvärden finns det mindre kunskapsunderlag om, här är närboendes kunskaper viktiga. –Områdena runt sjöarna har många gånger varit utmarker. Sjölägen har främst valts när syftet varit att manifestera makt, t.ex. kyrkan och adeln.


Ladda ner ppt "Tillägg till översiktsplanen •Tillägg kan göras för t.ex. en planeringsfråga som tidigare inte har tagits upp i översiktsplanen. •Genom tillägget görs."

Liknande presentationer


Google-annonser