Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen."— Presentationens avskrift:

1 LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

2 Vad är en översiktsplan?
Redovisning av kommunens viljeriktning gällande användningen mark- och vattenområden Visar strategier för hur stad, tätorter och landsbygd långsiktigt kan utvecklas Översiktsplanen skall vara vägledande för efterkommande beslut En översiktsplan är inte juridiskt bindande

3 Vems mark planerar vi? Översiktsplanen skall omfatta hela kommunen, vilket innebär att även områden som inte är kommunal mark kan utpekas för framtida utveckling Kommunen kan ej exploatera privat fastighetsägares mark mot dennes vilja. Kommunen ser emellertid att intentionerna med översiktsplanen på lång sikt blir verklighet

4 Landsbygdsutveckling i strandnära läge – processen
utveckla samrådsförslag beslut om samråd i KS samråd samrådsredogörelse + ev. revidering beslut om utställning i KS utställning 2 mån utställningsutlåtande + ev. mindre justering antagande i KF

5 fördjupning av översiktsplan el. program
Tematiskt tillägg till översiktsplan ett steg i en längre process bygglov detaljplan fördjupning av översiktsplan el. program översiktsplan (ÖP) och tematiskt tillägg till översiktsplan styrs av PBL och miljöbalken

6 Tematiska tillägg skall, vid revidering eller aktualitetsförklaring av den kommunövergripande översiktsplanen, bearbetas in till ett samlat dokument.

7 Strandskydd Syftet med strandskyddet är att långsiktigt säkerställa allmänhetens tillgång till strandområden samt att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

8 Var gäller strandskydd?
Utvidgning från 100 m får göras om det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften, Sjöar med utökat strandskydd, 200 m, i Växjö kommun har: Åsnen, Helgasjön, Örken, Furen, Asasjön, Tolgssjön, Stråken, Skärlen, Innaren, Madkroken, Rottnen och Salen.

9 Vad gäller inom ett strandskyddat område?
Det förbjudet att: bygga nytt eller ändra befintliga byggnader så att de kan användas till något annat ändamål, utöka egen privat zon/hemfridszon genom att till exempel ställa ut utemöbler eller anlägga gräsmattor eller rabatter på mark som är tillgänglig för allmänheten, gräva eller förbereda byggnationer, uppföra anläggningar eller anordningar utan dispens i ett område, som annars är tillgängligt enligt allemansrätten. Ingreppen får inte heller förändra livsvillkoren för djur och växter. Exempel är bryggor, pirar, muddring, vägar och parkeringsplatser, eller att fälla mer än enstaka träd.

10 Särskilda skäl området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtplatsavgränsning, området är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg, området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten, området behövs för att utvidga en pågående verksamhet, området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet, området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. om prövningen gäller ett sådant område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18e §

11 Exempel på ianspråktagen mark som särskilt skäl i strandskyddsdispensärende; Marken direkt till höger om villabebyggelsen kan anses ianspråktagen i och med att marken intill är bebyggd. I en ansökan om strandskyddsdispens prövas alltid om strandområdet som tagits i anspråk saknar betydelse för strandskyddets syften.

12 Landsbygdsutveckling i strandnära läge
Syftet med att redovisa områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden som har god tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. Behovet av att stimulera en sådan utveckling finns främst i landsbygdsområden som inte är belägna i närheten av stora tätorter. Kommunen ska i översiktsplanen redovisa avgränsade områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge, där det får beaktas som ett särskilt skäl för dispens av strandskyddet om en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden.

13 Vad säger lagstiftningen om LIS?
18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532). 18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid tillämpningen av 18 d § ett område som 
 1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden 2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,
 3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften. En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i första stycket. Översiktsplanen är inte bindande. Förordning (2011:393).

14 Vilken typ av områden kan LIS-områdena vara?
1.Ett LIS-område kan vara ett strandnära område som kan ge långsiktiga och positiva sysselsättningseffekter. 2. Ett LIS-område kan vara ett strandnära område som kan bidra till att upprätthålla eller stärka serviceunderlagets på landsbygden. Andra förutsättningar: Det ska ske på ett sådant sätt att det långsiktiga skyddet för stränderna upprätthålls. Det ska fortfarande finnas god tillgång till strandområden för allmänheten och för att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Mindre avgränsade områden och inte hela kommunen eller hela sjöar. En förutsättning för att upphäva eller ge dispens från strandskyddet är en fri passage för allmänheten närmast strandlinjen. Passagen ska vara så bred så att allmänheten ska kunna gå utmed stranden på ett otvunget sätt. Områden för verksamheter som har en avsevärd fördel med att ligga vid vatten. Främst anläggningar för turism och friluftsliv. Tex: camping, kanotuthyrning, fiskestugor, badplatser, campingstugor, strandcafé, försäljning av fiskeprodukter, golfbana, föreningslokal.

15 Fri passage Vid utformning av den fria passagen bör man ta hänsyn till den aktuella strandens betydelse i dagsläget för allmänhetens tillgång till stranden som helhet och för djur och växtliv.

16 Hur ser Växjö kommun på LIS
Målsättning = Landsbygdsprogrammet för Växjö kommun Ett uppdrag om att revidera landsbygdsprogrammet finns men arbetet är i skrivande stund inte inlett. Utgångspunkten för arbetet blir därmed tillsvidare ”Landsbygdsprogram, Växjö kommun, ”. Målsättningar i gällande landsbygdsprogrammet som berör projektet ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” är: Samtliga kommundelscentrum har sjöar eller vattendrag i eller i nära sina centra och det bör användas som en tillgång. Kommunen ska verka för att byggnation på sjönära tomtmark möjliggörs. Det är viktigt att säkra och utveckla den kommunala servicen. Målsättningen är att behålla landsbygdens små skolenheter. Stimulera olika insatser och ge förutsättningar för att utveckla samhällsservice, tjänsteföretag, handel och besöksnäring på landsbygden. Landsbygdsprogrammet kopplat till ÖP

17 Kriterier Kriterier i fet stil!

18 Grupper av bostäder som kan bidra till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden - Urvalet av LIS-områden görs där det idag finns ett strandskydd eller är inom redan detaljplanelagd mark utan strandskydd, där skyddet kan återinträda vid ny planläggning. Motiv: Översiktsplan behandlar strandnära lägen, landsbygdsutveckling handlar om och påverkas av fler faktorer än dessa lägen. Även redan detaljplanelagd mark bör omfattas av LIS, om det finns områden som vi vill utveckla eftersom strandskydd återinträder vid ny planläggning. – I anslutning till befintlig bebyggelse Motiv: Kunna utnyttja befintlig infrastruktur, vägar, VA, el etc. – Områden inom 3 km från centrum i våra sex kommundelscentrum Motiv: Att värna våra kommundelscentrum är kanske det allra viktigaste för landsbygdsutveckling i stort i Växjö kommun. Områden för bostadsbebyggelse skall främst pekas ut i anslutning till kommundelscentran. I kommundelscentran finns idag ett större utbud av service samtidigt som det finns goda förbindelser till andra orter i kommunen och länet med utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik. Möjligheten att bibehålla serviceutbudet och kollektivtrafikförbindelserna långsiktigt i dessa orter bedöms vara stor. Befolkningsunderlaget anses också vara tillräckligt starkt för att en långsiktig utveckling kan ske. - Områden inom 2 km från skola Motiv: Kommunen månar sina landsbygdsskolor som en viktig service. Områden som pekas ut för att stärka landsbygdsskolor skall ske med hänsyn till att barn skall ha en säker väg till skolan och att avståndet till skolan inte är för långt. Utpekade områden för bostadsbebyggelse utanför kommundelscentran anses inte ha lika stor effekt på landsbygdsutvecklingen. Dessa orter har ofta ett begränsat serviceutbud och sämre kollektivtrafikförbindelser. För att minska spridningen av bebyggelsen och istället centrera den är avgränsningen därför mindre(2km). Genom en centrering av bostadsbebyggelsen kan service och kollektivtrafikförbindelserna säkras och bidra till långsiktigt hållbara transporter. – Ej inom översiktsplan, del Växjö stad. Motiv: Växjö stad kan inte anses vara landsbygd – Området ska ha liten betydelse för strandskyddets syften.

19 Verksamheter som kan ge långsiktiga och positiva sysselsättningseffekter - Urvalet av LIS-områden görs där det idag finns ett strandskydd eller är inom redan detaljplanelagd mark utan strandskydd, där skyddet kan återinträda vid ny planläggning. Motiv: Översiktsplan behandlar strandnära lägen, landsbygdsutveckling handlar om och påverkas av fler faktorer än dessa lägen. Även redan detaljplanelagd mark bör omfattas av LIS, om det finns områden som vi vill utveckla. Strandskydd återinträder vid ny planläggning. – Det är en befintlig turismanläggning som ges förutsättningar att utvecklas. Motiv: Kunna utnyttja befintlig infrastruktur - En ny verksamhet för vilken det är en förutsättning eller avsevärd fördel att den ligger vid vattnet. – Ej inom översiktsplan, del Växjö stad Motiv: Växjö stad kan inte anses vara landsbygd - Området ska ha liten betydelse för strandskyddets syften.

20

21 Exempel på LIS

22 SKOLA Grupper av bebyggelse som kan stärka underlaget till en orts skola. Avståndet från ny bebyggelse till skolan bör inte vara långt med hänsyn till att barn ska ha en säker väg till skolan.

23 Industri Industri SKOLA Livsmedelsbutik Grupp av bebyggelse kan tillkomma söder om orten, vilket anses stärka både skola och serviceunderlag. Kanotcentralen ses däremot som en utveckling av turistverksamhet. Kanotcentral

24 Enstaka hus anses inte stärka landsbygdsutvecklingen
Enstaka hus anses inte stärka landsbygdsutvecklingen. I enlighet med kriterierna bör grupper av bostadsbebyggelse planeras. Detta ger då ett bättre underlag till ortens service m.m.

25 Av Växjö kommun utpekade områden
Vederslöv norra som exempel på område för bostäder. Peka ut områden även om markägaren i dagsläget inte är intresserad. Det viktiga är att ni ser landsbygdsutvecklingspotential!

26 Diskussionsfrågor Är kommunens förslag på områden bra och skulle en utveckling av områdena stärka er bygd? Ska områden tas bort? Finns det områden som bättre kan stärka er bygd?

27 Samrådspaket www.vaxjo.se/lis Denna presentation Karta över er socken
De inventerade områdena Inventeringsprotokoll

28 Vad som förväntas ingå i er presentation
Karta med föreslagna områden Egna gjorda inventeringar som beskriver; - naturen, - hur området används idag, - vilken utveckling man skulle kunna se, - hur området skulle kunna stärka landsbygds utvecklingen Områden utanför kriterierna behövs beskrivas mer ingående om hur landsbygden skulle kunna utvecklas.

29 Sockenrådens presentation av potentiella områden
Den 25:e och 31:e oktober kan alla som har egna områden att presentera välkomna att göra detta under någon av dessa dagar. De som endast är intresserade av att lyssna på förslagen är givetvis också välkomna! Presentationerna kommer att äga rum på kvällarna på de angivna datumen. Vi återkommer med tider och en inbjudan till dessa!

30 Tack för er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "LIS Landsbygdsutveckling i strandnära lägen."

Liknande presentationer


Google-annonser