Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strandskyddet Reglerna efter den 1 juli 2009

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strandskyddet Reglerna efter den 1 juli 2009"— Presentationens avskrift:

1 Strandskyddet Reglerna efter den 1 juli 2009
Avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad Reigun Thune Hedström

2 Stranden som resurs Strandskyddet tryggar allas tillgång till strandområden genom allemansrätten. Bevarar goda livsvillkor för djur- och växtlivet. En utvecklingsmöjlighet för landsbygden – en attraktiv faktor för boende och turism.

3 Syftet med den förändrade lagstiftningen
Att öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. Ta bättre hänsyn till behovet av utveckling i hela Sverige. Stärka strandskyddet i hårt exploaterade områden. Utgångspunkten är dock ett fortsatt generellt strandskydd i hela landet.

4 Vad är strandskydd? Ett generellt områdesskydd för våra stränder
Gäller vid havet, vid insjöar och vattendrag Bestämt direkt i lag (7 kap §§ miljöbalken) Två syften Att trygga för förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden (tidigare allmänhetens friluftsliv) Att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten

5 Vad är strandskydd? Generell förbudslagstiftning
Gäller oavsett om tät- eller glesbebyggt, om det finns gott om sjöar och vattendrag eller inte och oavsett vilka naturtyper eller arter som finns i området. Gäller vid alla kuster, sjöar och vattendrag, oavsett storlek. Inkluderar även undervattensmiljön Det skyddade området är normalt 100 m från strandkanten både på land och i vattenområdet. Länsstyrelsen kan utvidga eller upphäva strandskyddet. En utvidgning kan göras upp till 300 m, både på land och i vatten.

6 Nyheter – fri passage Det ska alltid finnas ett område för att säkerställa fri passage mellan strandlinjen och byggnader eller anläggningar (ett tiotal meter dvs. mer än 20 meter) Beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta den fria passagen

7 Nyheter i strandskyddet
Nya roller för kommuner, länsstyrelser, Naturvårdsverket och Boverket Stärkt strandskydd Områden med utökade dispensmöjligheter – Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen (LIS)

8

9 Ett stärkt strandskydd
De särskilda skälen är preciserade Kustområden med högt exploateringstryck är undantagna från landsbygdsutveckling Länsstyrelserna ska granska och pröva alla kommunala beslut Fri passage Strandskyddet återinträder om en detaljplan upphävs eller ersätts med en ny

10 Kommunernas ansvar Kommunerna beslutar om strandskyddsdispens och upphävande av strandskydd i en detaljplan Kommunerna ska ange områden som kan vara lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i sina översiktsplaner Kommunerna kommer att ansvara för tillsynen av strandskyddsområden med några få undantag

11 Kommunernas ansvar Kommunerna beslutar om strandskydds-dispens och upphävande av strandskydd i en detaljplan Kommunerna ska ange områden som kan vara lämpliga för landsbygdsutveckling i strandnära lägen i sina översiktsplaner Kommunerna kommer att ansvara för tillsynen av strandskyddsområden med några få undantag

12 Länsstyrelsernas ansvar
Länsstyrelserna ska vägleda kommunerna i tillämpningen av strandskyddet Länsstyrelserna får besluta om dispens och upphävande i ärenden om försvarsanläggningar, allmänna vägar och järnvägar, samt skyddade områden beslutade av andra än en kommun Länsstyrelserna ska pröva de kommunala be- sluten och ska upphäva dessa om inte lagstift-ningen har följts

13 Länsstyrelsernas ansvar
Länsstyrelserna ska granska översiktsplanerna och utpekande av landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen av strandskyddsområden i vissa områden

14 Boverkets ansvar Boverket ska vägleda kommuner och länsstyrelser i tillämpningen av de reglerna inom plan- och bygglagen 1. hanteringen av landsbygdsutveckling i strandnära lägen vid den kommunala översiktsplaneringen 2. upphävande av strandskyddet i en detaljplan genom planbestämmelse

15 Naturvårdsverkets ansvar
Naturvårdsverket ska vägleda kommuner och länsstyrelser Naturvårdsverket ska bevaka hur praxis utvecklas genom att följa domstolarnas arbete När länsstyrelserna beslutar om upphävande och dispenser från strandskyddet ska Naturvårdsverket granska och vid behov ta dessa till prövning

16 Översiktsplanen – en nyckelroll
Var kan man utse områden för landsbygdsutvec-kling i strandnära lägen? I hela landet, med vissa undantag. Där det strandnära läget bidrar långsiktigt till positiva sysselsättningseffekter eller ökat serviceunderlag på landsbygden. Där tillgången till strandområden för allmän-heten är god och möjligheterna att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet tillgodo-ses långsiktigt.

17 Översiktsplanen – en nyckelroll
Kommunerna ska redovisa områden för lands-bygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-mråden). Vägledande vid prövning av dispenser och upphä-vande av strandskyddet i en detaljplan. Nyckelroll för lokal och regional prioritering, an-passning och redovisning av strandskyddet. Frågor om stränderna kan kopplas till andra plane-ringsfrågor i planen. Stimulerar långsiktig utveckling i lokala och regio-nala områden med god tillgång till strandområden.

18 Översiktsplanen – en nyckelroll
Utgångspunkter för redo- visning av LIS-områden: Finns förutsättningar för landsbygdsutveckling? Vilka stränder finns i kommunen? Hur används dessa? Av vem? Kvalitet inte bara kvantitet! God hushållning med mark- och vattenområden samt utveckling av hållbara strukturer t. ex. bebyggelse. Förhållanden i och samband med angränsande kommuner och i regionen

19 Särskilda skäl inom LIS-område
Enligt 7 kap. 18 § d miljöbalken får man som särskilda skäl vid prövningen av dispens från strandskyddet beak-ta om en byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplement-byggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus. De särskilda reglerna för dispenser inom lands-bygdsutveck-lingsområden I strandnära lägen får tillämpas från och med den 1 februari 2010.

20 Översiktsplanen – en nyckelroll
Programfas: Kommunen klargör förutsätt-ningar, mål och strategier Länsstyrelsen koordinerar länsövergripande samarbeten och samverkan mellan kommunerna för landsbygdsutveckling. Samråd: Bred diskussion och demokratisk för-ankring i kommunen. Länsstyrelsen bistår med befintliga planeringsunderlag och ev. regionala kriterier för LIS-områden.

21 Översiktsplanen – en nyckelroll
Utställning: Medborgare, grannkom-muner med flera kan lämna syn-punkter. Länsstyrelsen lämnar granskningsyttrande. Antagande: Kommunfullmäktige antar planen. Genomförande: Planen är vägledande för beslut om dispenser och vid upp-hävande i detaljplan.

22 Dispens från strandskyddet
Förbjudna åtgärder uppföra nya byggnader. ändra byggnader eller andra anläggningar utföra anordningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt. gräva eller utföra förberedelser för bygg-nader eller anläggningar utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarte Vad ingår i begreppet nya byggnader? I begreppet ”nya byggna-der” ingår inte om- eller tillbyggnader, se även kap 10 Centrala begrepp.

23 Dispens från strandskyddet
Förbjudna åtgärder Båthuset (t.v.) har byggts om till fritidshus (t.h.). Ett fritidshus har en hemfridszon och avhåller allmänheten att vistas på stranden. Dispens ska inte medges.

24 Dispens från strandskyddet
Undantag Länsstyrelsen kan besluta att det inte krävs dispens för kompletterings-byggnader inom 15m från huvudbyggnaden. Avståndet till stranden ska vara minst 25m.

25 Dispens från strandskyddet – särskilda skäl
Avser område som redan har tagits i anspråk Avser område som genom en väg, bebyggelse etc är väl avskilt från området närmast strandlinjen Avser område som behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet Behövs för att utvidga en pågående verksamhet Avser område som behöver tas i anspråk för att tillgodose angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området Avser område som behöver tas i anspråk för att tillgodose annat mycket angeläget intresse

26 Dispens från strandskyddet
Särskilda skäl 1. Avser område som redan har tagits i anspråk Det ursprungliga huset t.v. har en hemfridszon. Dispens kan medges för den nya byggnaden då den är likvärdig.

27 Dispens från strandskyddet
Särskilda skäl 2. Avser område som genom en väg, bebyggelse etc är väl avskilt från området närmast strandlinjen Dispens kan medges när befintliga hus avskärmar mot vattnet (t.v.) men bör inte ges då inget avskiljer fastigheten (t.h.)

28 Dispens från strandskyddet
Särskilda skäl 2. Avser område som genom en väg, bebyggelse etc är väl avskilt från området närmast strandlinjen Dispens kan ges då en större väg skiljer tomten från vattnet.

29 Dispens från strandskyddet
Särskilda skäl 3. Avser område som behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet

30 Dispens från strandskyddet
Särskilda skäl 4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet Utvidgning av pågående verksamhet som inte kan ske utanför området.

31 Dispens från strandskyddet
Särskilda skäl 5. Avser område som behöver tas i anspråk för att tillgodose angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området

32 Dispens från strandskyddet
Särskilda skäl 6. Avser område som behöver tas i anspråk för att tillgodose annat mycket angeläget intresse

33 Dispens från strandskyddet
Påföljder För brott mot områdesskydd döms till böter eller fängelse i högst två år

34 Motiv som inte är särskilda skäl
att området sällan eller aldrig besöks att stranden är otillgänglig, oländig, stenig, dyig eller att naturförhållandena på annat sätt gör området olämplig för bad och friluftsliv personliga skäl, som till exempel återflyttning till gamla hemtrakter eller föräldrars eller barns önskan om att bo nära familjen

35 Dispens från strandskyddet
Utformning av ett beslut Checklista för beslut om dispens eller upphävande av strandskyddet i en detaljplan Besvärshänvisning: Hur kan beslutet överklagas och var ska den som överklagar vända sig? Villkor i beslut om dispens eller upphävande Beslut börjar gälla tre veckor efter det kom in till prövande myndigheten

36 Fri passage Det ska alltid finnas ett område för att säkerställa fri passage mellan strandlinjen och byggnader eller anläggningar. Gäller inte om det är omöjligt. Beslut om att upphäva strandskyddet i en detaljplan eller ge dispens från strandskyddet ska inte omfatta den fria passagen.

37 Fri passage Den fria passagen bör anpassas till det om-kringliggande landskapet och dess karaktär Naturen Kulturhistorisk utveckling Utnyttjande av resurser Markens uppdelning mellan ägarna Befintlig bebyggelse med hemfridszon Byggnadstradition och anläggningar Topografi

38 Fri passage Anpassning till byggnadstraditionen
Ersättningsbyggnader och även ny bebyggelse anpassas till befintlig bebyggelse. Komplementbyggnader bör byggas på ett avstånd från huvudbyggnaden som tar hänsyn till kulturmiljön.

39 Fri passage Anpassning till topografi och vegetation
En smal avsats längs med stranden kan användas för den fria passagen

40 Fri passage Anpassning till topografi och vegetation
Ett öppet landskap kräver en bredare passage

41 Förbjudna åtgärder Enligt 7 kap. 15 § miljöbalken är ett antal åtgärder inom strand skyddsområdet förbjudna. Man får inte: uppföra nya byggnader. ändra byggnader eller andra anläggningar eller utföra anord-ningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att vis-tas i ett område som tidigare var tillgängligt. gräva eller utföra förberedelser för byggnader eller anlägg-ningar. utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. Vad ingår i begreppet nya byggnader? I begreppet ”nya byggna-der” ingår inte om- eller tillbyggnader, se även kap 10 Centrala begrepp.

42 Anläggningar som ska dispensprövas
Vindkraftverk Anläggningar för allmänhetens friluftsliv Brunnen byggnad Rivning Förfallen och övergiven byggnad Komplementbyggnad Campinganläggningar Golfbanor Idrottsanläggningar och tennisbanor Klubbhus Parkeringsplatser Skidbackar

43 Uthyrningsstugor och stugbyar
Jakt –och fiskestugor Husvagnar, husbåtar m.m. Pirar Båthamnar och varvsanläggningar Dammar och viltvatten Vattenanknutna enskilda anläggningar Anläggningar och anordningar för uthyrning av kanoter, paddelbåtar och lik Bryggor Bojar Bastubyggnader, båthus och båtplatser

44 Fri passage Markering i terräng Fri passage bör markeras genom ett staket, en häck eller någon annan gränsmarkering Ju tätare bebyggelse, desto viktigare att gränsen mellan privat och allmänt är tydligt markerad

45 Fri passage Anpassning djurlivet
Om strandkanten är bevuxen med vass och är en viktig häckningsplats för fåglar så kan den fria passagen placeras en bit upp på land Anpassning djurlivet

46 Dispens från strandskyddet
Särskilda skäl för dispens i landsbygdsut-vecklingsområden i strandnära lägen Bidrar byggnaden, anläggningen, verksamheten eller åtgärden till utvecklingen av landsbygden? Om prövningen gäller att uppföra enstaka en- eller två-bostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till befintligt bostadshus

47 Dispens från strandskyddet
Överklagande Kommunala beslut Kan överklagas av den beslutet angår Länsstyrelsen skyldig överpröva felaktiga beslut Länsstyrelsens beslut Naturvårdsverket kan överpröva till Miljödomstolen Ideella föreningar Föreningar som enligt sina stadgar ska tillvarata naturskydds-, miljö-, skydds- eller friluftsintressen har rätt att överklaga

48 Hänsyn till växt- och djurliv samt allmänhetens tillgång till stränder
Åtgärder som förändrar livsvillkoren för djur eller växtarter och tillgången till strandområden Skyddet gäller primärt den miljö som arterna är beroende av för sin överlevnad Strandområdena ska bevaras så att för-utsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområdet skyddas Allmänhetens uppfattning av möjligheterna att vistas i strandområdet

49 Hänsyn till växt- och djurliv samt allmänhetens tillgång till stränder
Hur vet man om syftet påverkas? Innebär åtgärden väsentlig förändring för livsvillkoren för djur- eller växtarter? Ovanlighet Känslighet Exploateringsgrad Fragmentisering Barriäreffekt Omgivande miljö

50 Upphävande av strandskydd i detaljplan
Utformning av planbe-stämmelserna Beslutet ska anges i detaljplanen och grän-sen för området där strandskyddet upphör ska markeras på plan-kartan Motiven till avgräns-ningen ska tydligt re-dovisas Kravet på fri passage gör att strandskyddet endast undantagsvis kan upphävas helt

51 Hänsyn till växt- och djurliv samt allmänhetens tillgång till stränder
Hur vet man om syftet påverkas? Innebär åtgärden en inskränkning av tillgången till strandområden? Tillgänglig yta Tillträde Förändringar av anläggningar Områdets funktion, natur, kultur Närrekreation

52 Hänsyn till växt- och djurliv samt allmänhetens tillgång till stränder
Konsekvensbedömning ska göras utifrån bra kunskapsunderlag Naturtyper, arter, skyddsvärda arter mm Är området skyddat, världsarv eller av riksintresse för naturvården eller friluftslivet? Vilka värden för friluftslivet finns? Allmänhetens tillgång till stränder? Påverkan och bedömning

53 Hänsyn till växt- och djurliv samt allmänhetens tillgång till strän-der
Viktiga arter, faktorer, funktioner och naturtyper att ta hänsyn till Skyddsvärda arter Rödlistade arter Fridlysta arter Arter i bilagorna till EU:s habitatdirektiv Indikatorarter Signalarter Nyckelarter

54 Hänsyn till växt- och djurliv samt allmänhetens tillgång till stränder
Viktiga arter, faktorer, funktioner och naturtyper att ta hänsyn till Viktiga funktioner och naturtyper för växt- och djurlivet i strandmiljö Hög biologisk mångfald Spridningskorridorer och kantzoner Viktiga områden och faktorer för allmänhetens tillgång till stränder Övergången och mötet mellan olika naturtyper Mycket friluftsliv är beroende av stränder Kulturmiljöer

55 Hänsyn till växt- och djurliv samt allmänhetens tillgång till stränder
Olika typer av områden med värden för strandskyddets båda syften Områden och naturtyper med mycket höga värden för strandskyddets syften Skyddade områden Riksintressen, naturvård, friluftsliv, Internationella konventioner Områden med bevarandeplaner, våtmarksinventering, TUVA mm Nyckelbiotoper m fl Områden och naturtyper med allmänt värde för strandskyddets syften Större sammanhängande områden som är relativt opåverkade av exploatering lokalt oreglerat vattendrag m fl

56 Hänsyn till växt- och djurliv samt allmänhetens tillgång till stränder
Olika typer av områden med lägre värde för strandskyddets syften Vanliga naturtyper Barrskogar utan lång kontinuitet Granplanteringar Hyggen Åkermark Områden som uppenbart saknar betydelse för strandskyddets syften Kraftigt störd eller exploaterad mark som inte är möjlig att återställa Konsekvensbeskrivning krävs för bedömning Områden som inte är intressanta för friluftslivet kan ofta vara viktiga för djur- och växtlivet och vice versa Bevarandet av stränderna bör ses i ett långsiktigt perspektiv

57 Vad är landsbygdsutveckling?
Diskussion 1. Om lst. har definierat landsbygdsutveckling – i strandskyddsperspektiv – vad grundas det på? 2.Vad finns det för verksamheter /åtgärder som bidrar till lands-bygdsutveckling i ”mitt” län och som behöver ligga vid stranden? 3. Vad kan inte komma ifråga som åtgärd som bidrar till landsbygds-utveckling i ”mitt län”?

58 Hänsyn till växt- och djurliv samt allmänhetens tillgång till stränder
Kriterier för friluftsliv Positiva upplevelser Fysiska förutsättningar Ekologiska förutsättningar Mångsidighet Storlek Tillgänglighet Framkomlighet Utan störningar m fl

59 Tillsyn Tillsyn enligt miljöbalken
Utövas av Naturvårdsverket, generalläkaren, Lst, andra statliga myndigheter och kommunerna Kommunen har enligt huvudregeln huvudansvaret för den operativa tillsynen över strandskyddet Lst har operativt tillsynsansvar över verksamheter och åtgärder som kommer att dispensprövas av Lst Naturvårdsverket har det centrala ansvaret för till-synsvägledning rörande skydd av områden enligt 7 kap. MB (innefattar strandskyddet) i de delar an-svaret inte tillkommer någon annan central myn-dighet

60 Tillsyn Tillsyn enligt plan- och bygglagen
Länsstyrelsen har ansvaret för tillsynen i länet Tillsynen ska främst utövas tidigt i planproces-sen och vara framåtsyftande för att motverka brister i tillämpningen – detta gäller även för strandskyddet Kommunens tillsyn enligt MB kan med fördel samordnas med kommunens tillsyn över bygglov enligt 10 kap. PBL

61 Övergångsbestämmelser
Miljöbalken Ikraftträdande 1 juli 2009 – äldre bestämmelser gäller för ärenden som har inletts för detta datum 7 kap. 18 d § MB – dispenser och upphävanden i LIS-områden träder i kraft 1 februari 2010 Utvidgat strandskydd gäller efter 31 december 2014 om utvidgningen då har beslutats enligt 7 kap. 14 § MB i dess nya lydelse Efter 31 december 2014 får inte kompletteringsåtgärder till huvudbyggnad vidtas med stöd av undantag som föreskrivits enligt 7 kap. 17 § MB i dess äldre lydelse (eller motsvarande äldre bestämmelser)

62 Övergångsbestämmelser
Lag om ändring i lagen (1998:811) om införande av miljöbalken Strandskydd inträder när en fastställd generalplan, stadsplan eller byggnadsplan upphävs eller ersätts av en ny detaljplan enligt PBL. Detta gäller även när en detaljplan för ett område som tidigare har omfat-tats av en fastställd generalplan upphävs eller er-sätts av en ny detaljplan. Bestämmelsen i 7 kap. 18 h § MB, om när ett beslut om dispens från strandskyddet upphör att gälla, ska tillämpas också på dispenser meddelade före den 1 augusti 1991. Ikraftträdande 1 juli Äldre bestämmelser gäller för detaljplaneärenden som har inletts före 1 juli 2009 och som avslutas genom antagande av planen före den 1 juli 2010

63 Vem kan/får överklaga……?
Naturvårdsverket har bara rätt att överklaga länsstyrelsens beslut i första instans om upphävande av eller dispens från strandskyddet Miljöskydds-, naturskydds- och friluftsorgani-sationer har rätt att överklaga dispensbeslut (16:13 och 16:14 MB)

64 Efter beslutet om dispens…
Länsstyrelsen ska pröva en kommuns beslut om strandskyddsdispens om det Finns skäl att anta att det inte finns förutsätt-ningar för dispens, eller Finns skäl att anta att en brist i ärendets hand-läggning kan ha haft betydelse för utgången i ärendet Beslut om överprövning ska ske eller inte ska fattas inom tre veckor från den dag då kommunens beslut kom in till länsstyrelsen

65 Vissa mindre vattenverksamheter omfattas av anmälningsplikt enligt förordningen (1998:1388) om vattenverksamhet. Anmälan ska göras till länsstyrelsen. exempel på anmälningspliktiga vattenverksamheter som ofta även kräver strandskyddsdispens är att uppföra en anläggning fylla eller påla i ett vattenområde bygga en bro eller anlägga en trumma i ett vattendrag gräva, schakta eller muddra i ett vattenområde.


Ladda ner ppt "Strandskyddet Reglerna efter den 1 juli 2009"

Liknande presentationer


Google-annonser