Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Områden av riksintresse för kulturmiljövården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Områden av riksintresse för kulturmiljövården"— Presentationens avskrift:

1 Områden av riksintresse för kulturmiljövården
Hur tänkte man då? 1986/87 Hur tänker vi nu? 2012 Riksintressena – arbetet behöver revitaliseras – vad ska vi med dem till?

2 Hur var det tänkt - urvalet
Prop 85/86:3 Nationella perspektiv stor betydelse i ett nationellt perspektiv belysa hela samhällets historia, näringsliv, sociala villkor, byggnadsskick, estetiska ideal, etc. få motsvarigheter i landet representativa områden som väl belyser olika skeden i landskapets utveckling referensområden för forskning och utbildning åskådliggöra resursutnyttjande under olika tider mer svårgripbara men därmed inte mindre betydelsefulla från social synpunkt - attraktiva för en nationell publik tydliga; vem som helst ska förstå att området har kvaliteter som är av nationellt intresse Lokala/regionala perspektiv - vardagliga områden med stort allmänintresse; t.ex. hagmark, stadsmiljöer vidga intresset från det unika till det karaktäristiska - belysa regionala skillnader i denna utveckling betydande vikt fästs vid allmänhetens och politiska organs uppfattning om vad som är värdefullt Övrigt Sammanhängande miljöer - urvalet förutsätts ha en stor bredd och områdena ska beskrivas på ett nyanserat och träffande sätt Urvalet 1987 byggde främst på: ”Miljöer och större områden av betydelse för kulturminnesvården” FRP 1972 Fornminnesinventeringen – områden som ej täcktes av KML Stat och kommun var överens om flertalet av dessa områden Områden av speciellt intresse som ger en samlad bild av ett kulturhistoriskt utvecklingsförlopp eller en epok. ”Det går inte att en gång för alla slå fast vad som kan anses vara av kulturhistoriskt värde”

3 Kriterier för urval – ur Allmänna råd RAÄ 1985
Innehållet Att området har något att berätta om sin tid – förmedlar kunskap om äldre tiders förhållanden Området kan vara både karakteristiskt – märkligt och säreget – enhetligt och homogent – komplext och rikt sammansatt. Enstaka objekt/kulturminnen som redan har ett skydd bör inte tas med i urvalet. Vid urvalet är en helhetssyn på natur- och kulturlandskapet viktigt. Möjligheterna att uppleva värdet Givetvis ett värde om området är pedagogiskt tydligt – men miljömässiga och konstnärliga värden kan överskugga de mer vetenskapliga/pedagogiska värdena Aktuellt tillstånd Att helheten i området är välbevarad (orörd, ursprunglig, oförvanskad, sakna sentida ingrepp) är givetvis ett värde Möjligheterna att bibehålla värdet Förekomst/frekvens Om området har stora kulturvärden och därtill är sällsynt – måste urvalet i de flesta fall anses som självklart. För urvalet av större miljöer där även mer anspråkslösa delar av miljön kan ingå, är det viktigt att just de representativa egenskaperna är tydligare, lättare att iaktta eller sammanhangen lättare att förstå i det område som väljs ut än i övriga områden med likartad karaktär.

4 Hur var det tänkt - avgränsningen
Avgränsningen ska inte omfatta några ”säkerhetszoner” – Skyddet gäller oavsett om åtgärden ligger inom eller i anslutning till det riksintresse som påverkas Områden av riksintresse preciseras och avgränsas i kommunala översiktsplaner Prop 85/86:3

5

6 Beskrivningar - Planeringsunderlag Kulturmiljövårdsanslaget
Hur var det tänkt? Beskrivningar Planeringsunderlag ”De allmänt hållna hushållningsreglerna förutsätter ett väl utvecklat system för kunskapsförsörjning” Fördjupade beskrivningar Länsstyrelsen Preciseringar Översiktsplanen MKB Tillämpade besluts- underlag Värdetext RAÄ Modell för värdetexter 1995/96 1. Motivering Den kulturhistoriska aspekt som utgör grund för urvalet 2. Uttryck för riksintresset Fysiska betydelsebärare – objekt eller karaktäristiska egenskaper 3. I området ingår även Företeelser av kulturhistoriskt intresse men som saknar funktionellt samband med den riksintressanta aspekten Kulturmiljövårdsanslaget Generella eller riktade regionala och kommunala kunskapsunderlag för att tillvarata kulturhistoriska värden i samhällsplaneringen – kan numera få bidrag från kulturmiljövårdsanslaget (7:2) enligt §9 bidragsförordningen.

7 Hur kan vi tänka idag? Nationell strategi för en hållbar utveckling – regeringsskrivelse 2001/02:172 Åtta strategiska kärnområden – här exempel på tre kärnområden som innefattar tydliga kulturmiljöperspektiv Social sammanhållning, välfärd och trygghet Kulturarvets roll för att bevara och utveckla ett tolerant och demokratiskt samhälle, kulturhistoriska och estetiska värdens betydelse för människors välbefinnande, identitet och sammanhang i tillvaron. Regional utveckling och sammanhållning Kulturarvet är en viktig förutsättning för att attraktiviteten i ett landskap ska bibehållas och det är viktigt att vårda kulturarvet för att nå målet om att hela Sverige ska växa. Utveckling av ett hållbar samhällsbyggande Kulturmiljön lyfts fram ur både ett miljö- hälso- och trivselperspektiv Är det här frågeställningar som riksintressena bör kunna spegla? I vilken kontext ska vi arbeta med våra riksintressen? ”Hållbar utveckling är i grunden en fråga om värderingar och livshållning”

8 Vad behöver göras? Utveckla riksintressenas legitimitet
Riksintressen – en lokal angelägenhet! Skapa förståelse och uppslutning kring miljöns kulturvärden Kulturhistoriska utgångspunkter måste finnas preciserade – utveckla planeringsunderlagen – revidera urvalet löpande Utveckla kulturmiljöperspektiven för en hållbar utveckling Hållbar utveckling förutsätter allmän delaktighet i kunskapsutveckling och värdebildning – utveckla inflytande och medansvar för berörda aktörer och intressenter Kulturmiljön måste vara inbyggd i verksamheten, ingå som en resurs i verksamhetsidén Ingen kan sköta en hållbar samhällsutveckling ”åt samhället” Den måste vara inbyggd i samhällets förhållningsätt och utvecklingsprocesser Hållbar KMV måste bygga på allas samverkan om tillvaratagandet av kulturarvet En sådan samverkan måste i sin tur bygga på allas delaktighet och medverkan

9 • • • Uppdraget och fokus har utvecklas Landskap Område
Riksintressen Miljömål ELC Områden Miljökvaliteter Hela landskapet Hushålla, Skydda Lösa miljöproblem, skydda Förvalta, planera, skydda 2010 1987 2000 Undvika Anpassa, samverka • • Landskap Område Grundläggande värde Lagt med denna bild – som kan användas alternativ med fyrfältaren. Beroende på ens egen håg …. …….. områden som har betydelse från allmän synpunkt pga. deras natur- eller kulturvärden ….. ..kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena ….. som det uppfattas av människor …hela livsmiljön


Ladda ner ppt "Områden av riksintresse för kulturmiljövården"

Liknande presentationer


Google-annonser