Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggutbildarnas KA-dagar 2012 Stig Åkerman – Yvonne Svensson

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggutbildarnas KA-dagar 2012 Stig Åkerman – Yvonne Svensson"— Presentationens avskrift:

1 Byggutbildarnas KA-dagar 2012 Stig Åkerman – Yvonne Svensson

2 Boverket informerar Aktuellt från Boverket
KA:s självständiga ställning Bättre och snabbare hantering av certifierade personer Synpunkter PBL, PBF till regeringen 30 mars CPR 1 juli 2013 Regeringsuppdrag

3 Ny organisation på Boverket

4 Verksamhetsavdelningen
Består av fyra enheter: Planering och bygglov Byggregler Boende, arkitektur och stadsutveckling Styrmedel för bostäder och bebyggelse

5 Genomförandet – kapitel 10 PBL Byggherren har ansvaret
Repetition är kunskapens moder heter det Bild: Boverket

6 Genomförandet – kapitel 10 PBL
Byggnads-nämndens- arbetsplats-besök Tekniskt samråd Kontroll-plan Slut- samråd Start-besked Slut- besked En bild av byggprocessen i nya PBL

7 Genomförandet – kapitel 10 PBL
Kontrollplanen reglerar kontroller, anmälningar, arbets-platsbesök med mera ska vara anpassad till det enskilda fallet och ska säkerställa de tekniska egenskapskraven och varsamhetskraven. Bild: Boverket

8 Genomförandet – kapitel 10 PBL
Kontrollerna utförs Inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll. Om byggherrens egenkontroll inte är tillräcklig kan byggnadsnämnden kräva intyg från besiktningar eller kontroller av sakkunniga, som i så fall måste vara certifierade enligt Boverkets regler.

9 Certifierade sakkunniga
Finns idag inom följande områden brand(SAK 1) kulturvärden(KUL 1) energiexperter(CEX 1) tillgänglighet(TIL 1) OVK(funktionskontroll av ventilationssystem) Nya områden på gång projektering och utförande av betong-, trä- och stålkonstruktioner, utförande av geoteknik, fuktsäkerhet, skydd mot buller

10 Genomförandet – kapitel 10 PBL
Kontrollansvarig (KA) ska biträda byggherren med kontrollplanen, närvara vid möten m.m. samt notera iakttagelser och avge utlåtande som underlag för slutbesked vara certifierad enligt Boverkets regler ha en självständig ställning. Undantag från kravet på KA finns i PBL 10 kap. 10 § och PBF 7 kap. 5 §

11 Boverkets arbete med allmänna råd/information om den kontrollansvariges självständiga ställning.
1 § Den kontrollansvarige bör inte vara nära släkt med de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras. Med nära släkt avses make/maka, sambo, förälder, barn och syskon. 2 § Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan arbeta på samma företag förutsatt att det inte finns ett chefsförhållande mellan den kontrollansvarige och de personer som utför åtgärderna. 2 § Alternativ. Den kontrollansvarige och de personer som utför de åtgärder som ska kontrolleras kan inte arbeta inom samma företag. 3 § Den kontrollansvarige kan vara byggherre förutsatt att denne inte själv utför de åtgärder som ska kontrolleras. 4 § Den kontrollansvarige kan vara projektör för projektet förutsatt att denne inte själv utför de åtgärder som ska kontrolleras.

12 Bättre och snabbare hantering av certifierade personer, boverket.se
Samarbetsavtal mellan Boverket och DNV, Incert, SP Sitac och Kiwa Swedcert För att underlätta och förbättra servicen till allmänheten och andra intressenter Klart i vår!

13 Synpunkter på PBL, PBF till regeringen 30 mars
Finns en hel del synpunkter på PBF vad gäller sanktionssystemet

14 CPR 1 juli 2013- Construction Products Regulation, Byggproduktförordningen (EU) nr 305/2011)
Handlar om harmoniserade villkor i syfte att få bort handelshinder Reglerar hur man gör byggprodukters väsentliga egenskaper kända och gemensamma metoder för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda för byggprodukters väsentliga egenskaper Byggmaterialindustrin berörs mest

15 Regeringsuppdrag-analys av kommunernas kompetensbehov inom PBL-området
Gäller bygglov och byggkontroll Sammanställa utb. platser som finns Bedöma hur framtida behov av kompetens kan mötas Samråd med lst, SKL, berörda aktörer Redovisas senast 31 oktober 2012

16 Ökad tillgänglighet till byggstandarder?
Skrivelse till ministrarna Ewa Björling, Annie Lööf, Stefan Attefall och Lena Ek Standarder är en integrerad del av regelverket för byggande och borde vara fritt tillgängliga Ökad tillgänglighet minskar risken för fel och olyckor Ökad användning av standarder bidrar till hållbart byggande

17 Förslag för att öka tillgängligheten till byggstandarder är att……
Myndigheter som hänvisar till bygg- och anläggningsstandarder i sina regler, föreskrifter och allmänna råd, står för översättningskostnaden till svenska SIS tillhandahåller som motprestation avgiftsfria standarder på nätet Standarder är en integrerad del av regelverket för byggande och borde vara fritt tillgängliga

18 Skrivelsen undertecknad av:
Janna Valik, Boverket Monica Björk, Byggmaterialindustrierna Jan Seizing, Elektriska Inst. org., EIO Lars Bergqvist, Ledarna Lena Wästfelt, Sv. Teknik & Designföretagen Ola Månsson, Sveriges Byggindustrier Mats Björs, Byggherrarna Hans Tilly, Byggnads Reinhold Lennebo, Fastighetsägarna Bertil Rignäs, SABO Tommy Lenberg, SKL

19 Kommittén Ny PBL – på rätt sätt

20 Se våra webbseminarier samt utbildningsmaterialet på www.nypbl.se

21 TACK FÖR ATT NI LYSSNADE!


Ladda ner ppt "Byggutbildarnas KA-dagar 2012 Stig Åkerman – Yvonne Svensson"

Liknande presentationer


Google-annonser