Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strandskydd och miljöpolitik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strandskydd och miljöpolitik"— Presentationens avskrift:

1 Strandskydd och miljöpolitik
Tisdagen den 17 november 2009, Höörs Gästgivaregård Välkomna! Karin Emanuelsson

2

3 Bakgrunden …en krokig väg till ett differentierat strandskydd…

4 ”Strandskyddsuppdraget”
Tidsplan för genomförandet 1 juli nya lagar träder i kraft 1 feb 2010 landsbygdsutveckling kan börja tillämpas 31 dec 2014 översyn av utökade områden klar, nuvarande beslut upphör

5 Miljöbalken Plan- och bygglagen

6 Strandskyddets syften (7:13 MB)
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Skydd för både växter o djur och allmänhetens tillträde. Berätta historien; brister i tillämpningen = uppluckring, generella brister/oklarheter i regelverket= bl a onödigt arbete, bristande legitimitet = onyanserat. Behövs också bättre koordinering med annan lagstiftning, PBL och FBL. NVV:s kartläggning 2002.

7 Förbuden (7:15 MB) Inom ett strandskyddsområde får inte
nya byggnader uppföras, byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten…, grävningsarbeten eller andra förberedelse- arbeten utföras…, åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. NVV och Länsstyrelserna får i uppdrag att………

8 Undantagen (7:16,17 MB) Det gäller både generella och speciella undantag i Skåne!

9 Skilj på fastighet och tomt!!

10 Förbuden gäller inte sådana byggnader,
anläggningar eller anordningar som utgör komplement till befintlig huvudbyggnad på tomtplats och som förläggs längre från stranden än huvudbyggnaden och högst 20 meter från huvudbyggnaden.

11 Anmälningsskyldighet
I Skåne gäller alltid samrådsplikt för schaktning, utfyllnad eller tippning inom strandskyddsområde I syfte att förhindra att åtgärder vidtas, som skadar naturmiljön har Länsstyrelsen beslutat med stöd av 12 kap 6 § andra stycket MB om skyldighet att anmäla för samråd vad gäller utfyllnad, schaktning eller tippning inom strandskyddsområden utanför tomtplats. Sen kan man passa på att förklara vad som menas med tomtplats i strandskyddssammanhang… Anmälningsskyldighet gäller även för master över 20 meter och mindre vindkraftverk enligt Lst:s beslut 1996 – finns fler obligatoriska 12:6 MB samrådsområden??

12 Rollfördelningen Det blir nya roller för: Länsstyrelserna Kommunerna
Naturvårdsverket Boverket

13 Prövning och tillsyn Innebär att:
pröva ansökningar om dispens och upphävanden pröva anmälningar se till att bestämmelser och beslut följs och efterlevs

14 Särskilda skäl (7:18 MB) i anspråk väl avskilt för sin funktion
utvidga en pågående verksamhet angeläget allmänt intresse annat mycket angeläget intresse landsbygdsutveckling

15 Särskilda skäl (7:18 MB) 18 c §. Som särskilda skäl vid prövningen
av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4. behövs för att utvidga en pågående verk- samhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant område för landsbygds- utveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §.

16 Prövningens tre steg Finns särskilda skäl?
Strider projektet mot strandskyddets syften? Bedömning enligt 7 kap 25 § MB

17 Överprövning (19:3 b MB) Länsstyrelsen skall, inom tre veckor,
i samtliga fall besluta om eventuell överprövning. Beslutet om överprövning kan inte överklagas. Kom ihåg! Skicka dispensbesluten i kopia till Länsstyrelsen!!


Ladda ner ppt "Strandskydd och miljöpolitik"

Liknande presentationer


Google-annonser