Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Skyddet av våra dricksvattentillgångar: ”Vad kostar det och vem ska betala?” Seminarium den 18 oktober 2012 i Göteborg. I samverkan med Nationellt nätverk.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Skyddet av våra dricksvattentillgångar: ”Vad kostar det och vem ska betala?” Seminarium den 18 oktober 2012 i Göteborg. I samverkan med Nationellt nätverk."— Presentationens avskrift:

1 Skyddet av våra dricksvattentillgångar: ”Vad kostar det och vem ska betala?” Seminarium den 18 oktober 2012 i Göteborg. I samverkan med Nationellt nätverk för dricksvatten. Clas Magnusson, HaV

2 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Bakgrund: I arbetet med skydd av dricksvattnet förs ofta upp aspekter som: •vi behöver ett bra råvattenskydd, •vi har redan ett mycket bra dricksvatten, •dricksvattenförsörjningen får inte vara kostsam, •att skydda dricksvattenförsörjningen blir för dyrt •insatser drabbar dessutom den enskilde för hårt, •vi ska inte höja VA-taxan •m.m. 2012-10-18 Clas Magnusson HaV2

3 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Syftet med dagen •Syftet med dagen är att ge olika infallsvinklar på ekonomiska aspekter och kostnader i samband med skyddet av dricksvattentillgångar •Seminariet är till stor del kopplat till vattenskyddsområdet som skyddsform. 2012-10-18 Clas Magnusson HaV3

4 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” 2012-10-18 Clas Magnusson HaV4 Preliminärt program 10.00 Välkommen, inledning, syfte och bakgrundClas Magnusson HaV Miljöbalkens regler om ersättning Karin Wall HaV Erfarenheter av kostnader vid sjukdomsutbrott eller vid fel i dricksvattendistributionen. Exempel från utbrott i Östersund och Skellefteåutbrotten, med flera exempel. Erika Lind Livsmedelsverket Saneringsåtgärder. Erfarenheter av saneringsåtgärder efter förorening av dricksvattentillgång Lena Blad Gästrike Vatten 12.00 Lunch 13.00VA-taxan, vad den styr och vad den kan/får användas för. Frivilliga överenskommelser. Gilbert Nordenswan SvV Lantbrukarnas synpunkter på skyddet av dricksvattnet. Markus Hoffman LRF 14.00Hur dömer mark- och miljööverdomstolen i ersättningsärenden. Redovisning av ett examensarbete. 14.30Kaffe/te paus 14.45Synpunkter om kostnader och ersättningsfrågor i arbetet med kommunala vattenskyddsområdenMagnus Liedholm SWECO 15.15Kostnader för att ta fram tekniskt underlag för att inrätta vattenskyddsområde. Mattias Gustafsson SGU PaneldebattErika Lind SLV och Clas Magnusson HaV 16.00Slut

5 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Grundläggande utgångspunkter Vattnet är vårt viktigaste livsmedel och det behöver skyddas långsiktigt. Det är angeläget med en bra råvara för dricksvattenproduktionen. Skilj mellan behovet av skydd för dricksvattentillgången från eventuella kostnader för detta skydd! 2012-10-18 Clas Magnusson HaV5

6 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Vad vi behöver göra •Enligt vattenförvaltningsförordningen (2004:660) ska åtgärder för skydd av dricksvattenförekomster vara vidtagna senast 2012. Dvs. senast då ska arbetet med vattenskyddsområde ha startats. •Enligt punkt 34 i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram: Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status. •Kommunerna ska återrapportera till VM och ha pågående åtgärdsprogram för att inrätta vattenskyddsområde. Rapporteringen skedde i våras. 2012-10-18 Clas Magnusson HaV6

7 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Tänk på att… … inte blanda ihop ersättningsreglerna enligt 31 kapitlet miljöbalken med processen om vattenskyddsområde enligt 7 kapitlet! … inte blanda ihop vattentillgångens/täktens behov av skydd med eventuell ersättning! 2012-10-18 Clas Magnusson HaV7

8 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Är det dyrt att inrätta vattenskyddsområde? •Kostnader att skydda vattentäkten eller att inte skydda den •Processen att ta fram vattenskyddsområde, bra underlag behövs •Rättegångskostnader •Kostnader för markägare - utredning på gång inom M-dep (Dir 2012:59) •Ersättningar ”om pågående markanvändning avsevärt försvåras”, 31 kap. MB. •Ersätta någon markägare för att inte förorena. Principen om att förorenaren betalar (PPP). •Inlösen av mark •Det blir inte billigare att vänta! 2012-10-18 Clas Magnusson HaV8

9 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Ekonomi - Forts •Investeringar i skyddet är långsiktigt lönsamma •Om inte åtgärder vidtas för att skydda dricksvattentäkterna vad kan det då medföra för kostnader senare? •Vad kostar det att byta vattentäkt och/eller att bygga nya vattenverk? •Värdera din dricksvattenförsörjning och dricksvattenskyddet. 2012-10-18 Clas Magnusson HaV9

10 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Några nyckelord i samband med vattentäktsskydd •Skyddet – ska vara anpassat och verkligt •Långsiktighet - flergenerationsperspektiv •Intressemotsättningar – går ej vara alla till lags! •Kostnader - vad menas? Att inte skydda eller? •Ansvar – Vattenverksinnehavaren ansvarar för att täkten får skydd •Samarbete/förankring inom kommunen – informera utåt •Bra beslut - sätt ner foten! Oklart syfte med vattenskyddsområde ger urvattnade och oklara föreskrifter •Låt inte minsta gemensamma nämnaren bli avgörande för skyddsnivån 2012-10-18 Clas Magnusson HaV10

11 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Mer om detta får vi höra under dagen! 2012-10-18 Clas Magnusson HaV11


Ladda ner ppt "Skyddet av våra dricksvattentillgångar: ”Vad kostar det och vem ska betala?” Seminarium den 18 oktober 2012 i Göteborg. I samverkan med Nationellt nätverk."

Liknande presentationer


Google-annonser