Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

”Vattenlagar” och aktörer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "”Vattenlagar” och aktörer"— Presentationens avskrift:

1 ”Vattenlagar” och aktörer
Väglagen Banlagen VA-lagen Plan- o bygglagen Skogsvårdslagen Fiskelagen Räddn lagen Lag Farled, hamn Miljöbalken Regeringen Domstolar Kommunen NV Jordb.V Skogsstyrelsen Fiskeriverket Banverket Räddn.verket Vägverket Sjöfartsverket Boverket Länsstyrelsen Vattenförbund, Vattenägare, Vattenrättsägare, ….

2 Vattenmyndigheten för Norra Östersjöns vattendistrikt
”Mälarregionen”

3 Norra Östersjöns vattendistrikt
km2 inv 7 Län 71 Kommuner 13 Huvudavrinningsområden 4060 Sjöar 126 Kustbassänger 334 Grundvatten

4 Vattendirektivet - ram
Ytvatten och Grundvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) Avrinningsområdesgränser styr (ej administrativa gränser) God vattenstatus (kemisk, ekologisk/kvantitativ) Kraftigt modifierade vatten (God ekologisk potential) Inget vatten får försämras!

5 Syftet - en ram för skyddet av ytvatten, kustvatten och grundvatten
a) hindra ytterligare försämringar och skydda och förbättra statusen hos akvatiska ekosystem, och anslutande terrestra ekosystem och våtmarker b) främja en hållbar vattenanvändning baserad på ett långsiktigt skydd av tillgängliga vattenresurser, och c) eftersträva ökat skydd och förbättring av vattenmiljön - särkilda åtgärder mot prioriterade ämnen, d) säkerställa en gradvis minskning av förorening av grundvattnet och förhindra ytterligare förorening, och e) bidra till att mildra effekterna av översvämning och torka

6 Vattendirektivet i svensk lagstiftning
Utse VM 5 kap MB, Länsstyrelseinstruktionen (Riksd, reg) Bakgr. Beskr Fo om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön (VM/Lst) Reg skydd omr - ” (VM/Lst) Ekon. analys - ” (VM/Lst) Övervak. Prog - ” (VM/Lst) Miljömål/MKN - ” (VD/Lst) Åtgärdsprogram - ” (VD/Lst) Förvaltningsplan - ” (VD/Lst) Vattenavgifter ?? Genomföra åtgärder MB, PBL, VägL m m (Lst, kommun, VV m fl)

7 5 vattendistrikt Vattenmyndigheterna placerade vid länsstyrelserna i:
Norrbottens län Västernorrlands län Västmanlands län Kalmar län Västra Götalands län

8 Vattenförvaltningsplaneringsprocess
1. Bakgrundsbeskrivning 5. Förvaltningsplan & Rapportering 2. Miljömål - miljökvalitetsnormer 4. Miljö-övervakning 3. Åtgärdsprogram

9 Tidplan för att uppnå God vattenstatus
Bakgrundsbeskrivning Register över skyddade områden Ekonomisk analys 2004 2006 Övervakningsprogram Åtgärdsprogram Förvaltningsplan 2009 2010 Vattenavgifter 2012 Genomföra eller påbörja åtgärder 2015 God ekologisk och kemisk vattenstatus

10 Vattenmyndigheten Norra Östersjöns vattendistrikt
Vattendelegation Ordförande – Mats Svegfors, landshövding, Västmanland Arne Gustafsson, professor, SLU Barbro Grönberg, fil kand, Länsstyrelsen Uppsala län Cathy Hill, enhetschef, Länsstyrelsen Stockholms län Lars Östring, länsråd, Länsstyrelsen Örebro län Åsa W Broberg, Agr Lic, Länsstyrelsen Södermanlands län Kansli Lennart Sorby Johannes Sandberg Erik Lundborg

11 Vattendirektivet – MKN o Åtgärder
Miljökvalitetsnormer Åtgärdsprogram Fiskelagen Miljöbalken PBL Infrastruktur lagar VA-Lag


Ladda ner ppt "”Vattenlagar” och aktörer"

Liknande presentationer


Google-annonser