Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EU:s ramdirektiv om vattenpolitik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EU:s ramdirektiv om vattenpolitik"— Presentationens avskrift:

1 EU:s ramdirektiv om vattenpolitik
Direktivet ställer krav på medlemsstaterna att organisera nationella vattenadministrationer. Administrationen ska utgå från vattnets väg och organiseras i avrinningsdistrikt I Sverige har direktivets miljömål genomförts i lagstiftningen som MKN (Miljö-Kvalitets-Norm) För ytvatten finns miljökvalitetsnormer för kemisk och ekologisk status, medan det för grundvatten finns MKN för kemisk och kvantitativ status

2 RAMDIREKTIVET FÖR VATTEN
Badvattendirektiv Dotterdirektiv för grundvatten Dricksvattendirektiv Översvämningsdirektiv Avloppvattendirektiv Fågel- och habitat direktiv m fl direktiv Hög status GOD STATUS Måttlig status Otillfredställande status Dålig status RAMDIREKTIVET FÖR VATTEN m fl verktyg åtgärder Fysisk planering enligt PBL Kalkning Miljömålsarbetet Tillsyn och prövning enligt Miljöbalken Verksamhetsområde enligt VA-lagen Skydd och restaurering Integrerad vattenförvaltning

3 Kommunernas uppgifter i vattenförvaltningen är
Inom sin tillsyn prioritera områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå MKN Ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp Inrätta vattenskyddsområden Tillse att vattentäkter som inte är kommunala har god kemisk status, god kvantitativ status och ett långsiktigt skydd Utveckla sin planläggning och prövning så att MKN uppnås Utveckla vatten- och avloppsvattenplaner Rapportera den 28 februari varje år

4

5 Miljökvalitetsnorm (MKN) Storsjön
Ekologisk status Status 2009 Måttlig ekologisk status God ekologisk status 2021 Kemisk status (exklusive kvicksilver) Status 2009 Kvalitetskrav God kemisk ytvattenstatus God kemisk ytvattenstatus 2015

6 Kravnivå Lokala KN MKN Ramdirektiv Frivillighet miljöledningssystemet
tillsyn hög skyddsnivå för enskilda avlopp planläggning och prövning så att LKN uppnås vatten- och avloppsvattenplaner Östersundarnas förväntningar Besöksnäringen miljöövervakning MKN tillsyn hög skyddsnivå för enskilda avlopp inrätta vattenskyddsområden vattentäkter som inte är kommunala har ett långsiktigt skydd planläggning och prövning så att MKN uppnås vatten- och avloppsvattenplaner Ramdirektiv Frivillighet


Ladda ner ppt "EU:s ramdirektiv om vattenpolitik"

Liknande presentationer


Google-annonser