Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vattenförvaltning (“Vattendirektivet”)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vattenförvaltning (“Vattendirektivet”)"— Presentationens avskrift:

1 Vattenförvaltning (“Vattendirektivet”)
Åtgärdsprogram och MKN - arbetsläge och konsekvenser för kommuner Göran Andersson samordnare, beredningssekretariatet för vattenförvaltning Länsstyrelsens miljöanalysenhet

2 Bakgrundsinformation
Ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) ”God status” år 2015 (i undantagsfall 2021 eller 2027) - sjöar, vattendrag, kustvatten, grundvatten Följer avrinningsområden (ej administrativa gränser) Några begrepp: - vattenförekomster Kartläggning Miljöövervakning Åtgärdsprogram Miljökvalitetsnormer (MKN)

3 Norra Östersjöns Vattendistrikt Tyresåns avrinningsområde
Vattenförvaltningens ”nya” geografi EU-ropa Sverige/grannländer Norra Östersjöns Vattendistrikt Tyresåns avrinningsområde Avrinningsområden är primärenheten

4 Tidschema 2000 Ramdirektivet för vatten antas (2000/60/EG)
2003 Vattenmyndigheter på plats, 5 vattendistrikt 2004 Vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660) 2005 Kartläggning och beskrivning, översiktlig 2006 Miljöövervakningsprogram 2007 Kartläggning, fördjupad. Samråd ”Arbetsprogram” 2008 Förslag till åtgärdsprogram och MKN, Samråd ”Översikt väsentliga frågor” (1 feb.- 1aug.) 2009 Samråd ”Åtgärdsprogram och MKN” (1 feb.- 1aug.) Senast 22/12 beslut av vattendelegationen. 2010 Prispolitik ska finnas 2015 Uppnått ”god ekologisk status”, (ev. respit till 2021 eller 2027)

5 Status i länets 421 vatten Antal God status 2015 Undantag God status 2021 Sjöar 61 st 52% (32 st) 29 st Vattendrag 88 st 85 % (75 st) 13 st Kustvatten 123 st 5% (6 st) 115 st Grundvatten 149 st (117 klassade f.n.) 68 % (79 st)* Riktlinjer saknas. *) Utgår från riskbedömning av klassade grundvatten Alla länets kommuner har minst ett vattenområde som fordrar åtgärder.

6 Vad gäller för ÅP och MKN?
Beslut fattas av Vattendelegationen Juridiskt bindande för myndigheter Ej överklagningsbara MKN - Undantag - Kraftigt modifierade vatten (särskilda fall) ÅP anger vad som ska göras, av vem och när

7 Länsstyrelsens underlag till Vattenmyndigheten
God status? Ingen försämringsrisk? Inget åtgärdsbehov?  Ja. Inget åtgärdsprogram. ”Icke försämringskravet” gäller.  Nej. ”Hur många kg ska bort?” Åtgärdsprogram! Underlag till åtgärdsprogrammet Vilka åtgärder är redan genomförda, pågående eller beslutade? Utgår från inventering hos kommuner och andra. Komplettering/förankring av underlag till 15 oktober. Finns ytterligare behov av åtgärder? Länsstyrelsen lägger övergripande åtgärdsförslag (konkretiseras senare i samverkan med berörda.) Dialogen med berörda parter påbörjas genast! Samråd 1 feb.-1 aug

8 Motiv till åtgärder Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. (Europaparlamentets och Rådets direktiv 2000/60/EG,Punkt 1) Miljökvalitetsmålen Ej uppfylld MKN  hinder vid nyetablering etc? Dricksvattenförsörjning

9 Samverkans- och informationsinsatser
Möten för kommuner hösten 2008 Debattdag 6/11 ”Vatten är politik” Särskilda arr.; t ex 9/10 i Norrtälje kommun Samrådsmöten Våren 2009 Kommunala vattendragsgrupper, fortlöpande E-postlista, Nyhetsbrev, Hemsidor, Trycksaker, etc Kommunikationsstrategi finns för

10 Ytterligare information? Kontaktpersoner
Kontakter med beredningssekretariatet Vattendelegationen, kommunrepresentanter Sthlm Län - Roland Dehlin, Nynäshamn kommun - Elisabeth Björk, Norrtälje kommun Vattenmyndigheten - Lennart Sorby, VattenInformationsSystem för Sverige (VISS)

11 Tidplan 2008 1/8 Länsstyrelserna lämnar underlag till Vattenmyndigheterna 15/10 Kompletteringar av åtgärdsförslag 1/8 –22/12 Vattenmyndigheterna sammanställer underlagen från Länsstyrelserna. 22/12 Vattendelegationen fattar beslut om ”Förslag till åtgärdsprogram” 2009 1/2 – 1/8 Samråd om ”Förslag till åtgärdsprogram” 1/2 – 22/12 Bearbetning av ”Förslag till åtgärdsprogram” Vattendelegationen antar åtgärdsprogrammen 2015 ”God status” i vattenförekomsten 2021 ”God status” i vattenförekomsten med undantag 2027

12 Åtgärdsprogram för grundvatten
Exempel på ÅP för riskklassade grundvattenförekomster: Åtgärd: Övervakning / verifiering av status - mer utredning. Kommentar: Risk för dålig status (tätortspåverkan inkl. vägar och förorenade områden m.m.). Ansvar: Ansvarsfrågan ska utredas Bevaka vattenskyddsintressen i samhällsplanering Bevaka vattenskyddsintressen i samhällsplanering i samråd med Botkyrka kommun. Vattenskyddsområdet täcker inte nordvästligaste hörnet av förekomsten.

13 Åtgärdsprogram för sjöar och vattendrag
Exempel på ÅP för riskklassade sjöar eller vattendrag: Åtgärd: Minskad belastning av näringsämnen från jordbruksmark och enskilda avlopp – odefinierad Kommentar: Ansvarsfrågan måste utredas. Berör Norrtälje och Länsstyrelsen Ansvar: Ansvarsfrågan ska utredas Fria vandringsvägar Restaurering av befintlig fisktrappa vid Virabruk Källa: Miljökontoret, Österåker kommun Ansvar: Österåkers kommun

14 Skydd av dricksvatten Exempel på åtgärder för att skydda dricksvattenförekomster*: Åtgärd: Skyddsområde med föreskrifter bör fastställas. Kommentar: Utredning pågår och förslag finns på vattenskyddsområde (Bastmora inkl. Flotthamn och del av Mälaren). Ansvar: Ansvarsfrågan ska utredas Formerna för vattenskyddet bör utredas. Turingeåsen-Bommersvik behöver ett förbättrat skydd. Gemensam utredning bör göras för Vällingen, Yngern och Bommersvik. Ansvarsfrågan för skyddet bör utredas (Nykvarn, Södertälje, Stockholm Vatten m.fl.). Lokalt och regional intresse. * Underlag för ÅP baseras på remissversionen av rapporten ”Dricksvattenförekomster i Stockholms län – Prioritering för långsiktigt skydd” (VAS, Länsstyrelsen, KSL, RTK) samt svar från bl.a. kommunerna. Legend Dricksvattenförekomster Grundvattenförekomst Vattenskyddsområden

15 Vattendelegationen (Norra egentliga Östersjön)
Mats Svegfors (ordf.) Länsstyrelsen Västmanland Georgia Destouni Stockholms Universitet Christer Segerström Länsstyrelsen Uppsala län Lars Östring Länsstyrelsen Örebro län Anders Jansson Länsstyrelsen Södermanlands län Else-Marie Mejersjö Jordbruksverket Carina Färm Mälarenergi Elisabeth Björk Norrtälje kommun Inger Gauffin Carlsson Enköpings kommun Roland Dehlin Nynäshamns kommun

16 Typ av förekomst Inriktning Syfte Kommentar Ytvatten och sötvatten
Försurning Klara MKN ekologi Begränsat problem i AB län Ytvatten, söt- och kustvatten Övergödning Klart viktigaste problemet i AB län Främmade arter Ingen vattenförekomst fälls av förekomst av främmande arter Prioriterade & särskilda ämnen Klara MKN kemi Ingen vattenförekomst fälls av dessa ämnen. Endast riskmodellering. Ytvatten, söt- (och kustvatten?) Hydromorfologi Ett omfattande problem i AB-län Grundvatten Underlag från SGU. Lite data. Riskmodellering. Dricksvattenförekomst Ytvatten sjö- och grundvatten Dricksvatten-försörjning Säkerställande av långsiktig vatten-försörjning I Sthlms län baseras detta på en remiss från VAS rådet, LST och RTK om dricksvattenförsörjning Vattenförekomster inom områden skyddade enligt EU-direktiv Olika inriktningar Säkerställa bra genomföring av EU direktiv Osäkert vad som ska/bör göras. Verkar som syftet är ”egenkontroll” av svensk genomförande av ett antal EU direktiv med ”skydd”.


Ladda ner ppt "Vattenförvaltning (“Vattendirektivet”)"

Liknande presentationer


Google-annonser