Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VattenInformationsSystem Sverige - VISS

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VattenInformationsSystem Sverige - VISS"— Presentationens avskrift:

1 VattenInformationsSystem Sverige - VISS
Rubrik Brödtext VattenInformationsSystem Sverige - VISS Niklas Holmgren, Temadag vatten och GIS - SydostGIS

2 VISS är ett verktyg för Kommuner Konsulter Myndigheter
Vattenråd och allmänheten … som arbetar med Vattenförvaltning Målet med VISS är att den inte bara ska fungera som stöd för Vattenmyndigheternas rapportering till EU, utan även skapa en transparens av Vattenmyndigheternas arbete och vara en plattform för samverkan med allmänheten.

3 Hur är VISS uppbyggt? Databas för vattenförvaltning Kartfunktion
VISS-Hjälp I VISS finns kartor över alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. VISS består av tre delar; en databas, en karta och VISS-Hjälp. Databasen är motorn i hela systemet och det är där all information om våra vattenförekomster lagras. Kartan är till för att ge en geografisk överblick över den information som finns i databasen. I VISS-Hjälp finns förklaringar till parametrar, begrepp och termer som används i VISS.

4 Vad innehåller VISS? Statusklassning Miljökvalitetsnormer
Miljöövervakning Rapporteringen till EU Register över skyddade områden Länkar till annan vatteninformation Områdesstatistik …och snart Åtgärder kopplade till vatten I VISS finns kartor över alla Sveriges större, sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. Här finns information om alla vattenförekomster i Sverige. En vattenförekomst är en specifik vattensamling i naturen av en viss geografisk storlek, till exempel en sjö eller en kustvik. För dessa vatten kan du bland annat hitta information om statusklassning, miljökvalitetsnormer och miljöövervakning. Under avancerad sök kan du även söka på övrigt vatten som inte är klassat som en vattenförekomst. VSS fungerar även som en plattform när vi rapporterar till EU. Statusklassning - en bedömning av hur vatten mår samt de parametrar som ligger till grund för bedömningen. Miljökvalitetsnormer - bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet. Miljökvalitetsnormer är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar. Miljöövervakning - för att ta reda på hur vattnet mår tas olika prover vid utpekade platser, så kallade mätpunkter/stationer. Register över skyddade områden Länkar till annan vatteninformation, som till exempel vattenföring, badvatten, Natura 2000. Områdesstatistik

5 Statusklassning Bedömning av hur vattnet mår
Ekologisk status Ekologisk potential Kemisk status Kvantitativ status Vattenförekomsternas status, det vill säga miljötillståndet i dessa, ska bedömas och graderas. Ekologisk ytvattenstatus graderas i en femgradig skala. De fem statusklasserna är: hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status. Kemisk ytvattenstatus klassificeras som god status eller som uppnår ej god status. För grundvattenförekomster som är i riskzonen för att inte uppnå miljömålen till 2015 skall kemisk och kvantitativ status klassificeras i klasserna god eller otillfredsställande.

6 Miljökvalitetsnormer
Bestämmelser om kraven på kvaliteten i vattnet. MKN är styrande för myndigheter och kommuner när de tillämpar lagar Miljökvalitetsnormer är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Normerna uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Innan en miljökvalitetsnorm fastställs måste vattnets nuvarande status undersökas, klassificeras och påverkansbedömas.

7 Miljöövervakning Övervakningsprogram - Kommunal miljöövervakning - Samordnad recipientkontroll - Regional miljöövervakning - Nationell miljöövervakning Det genomförs övervakning av vattenmiljöer i Sverige av många olika skäl. Ett övergripande syfte är att kontrollera om Sveriges miljökvalitetsmål uppfylls genom att bland annat beskriva miljötillståndet, beskriva påverkan, upptäcka miljöproblem och att visa resultat av åtgärder.

8 Skyddade områden Enligt vattendirektivet (2000/60/EEG) ska register över skyddade områden upprättas. Därför registreras vilka områdesskydd som påverkar vattenförekomsten. De områdesskydd som enligt vattendirektivet ska registreras är: Art- och habitatdirektivet (92/43/EEG) Avloppsvattenkänsliga områden (Avloppsdirektivet 91/271/EEG) Badplatser (Badvattendirektivet 76/160/EEG som ersätts av 2006/7/EG den 24 mars 2008) Dricksvattenförekomster - grundvatten (2000/60/EG artikel 7) Dricksvattenförekomster - ytvatten (2000/60/EG artikel 7) Fiskvattenområden (Fiskvattendirektivet 78/659/EEG) Fågeldirektivet (79/409/EEG) Nitratkänsliga omåden (Nitratdirektivet 91/676/EEG) Musselvattenområden (Skaldjursdirektivet (79/923/EEG)

9 Länkar till annan vatteninformation
SMHI – Modulerad vattenföring – Öppet API Smittskyddsinstitutet – Badplatsen – KML-fil Naturvårdsverket – Natura 2000 –URL länk VISS hämtar och länkar vidare till andra datakällor som är intressanta. Tex. Modulerad vattenföring från SMHI, Badplats information från smittskyddsinstitutets badplatsen och objekts information om Natura 2000 områden.

10 Områdesstatistik – ex. kommun

11 Tabell miljökvalitetsnormer – ex. kommun

12 Olika hjälpsystem i VISS
VISS-Hjälp Om VISS och support Hjälp och instruktioner i kartan Sidhjälp VISS-Hjälp finns för att förklara olika begrepp och termer som finns i VISS. Du kommer till VISS-Hjälp via frågetecknet som finns i VISS, du kan även leta själv direkt i VISS-Hjälp. Under filken Om VISS hittar du informationsmaterial och supportkontakt: Hjälp och instruktioner i kartan är en teknisk hjälp för att använda sig av kartverktyget. Sidhjälp förklarar hur sidan är uppbyggd och vilken sorts information du kan hitta.

13 SÖK-knappen SÖK-knappen fungerar ungefär som google.
Sök på vattenförekomst genom att till exempel fylla i vattnets namn. Visa två exempel – ett när du söker på till exempel Munksjön – endast två vattenförekomst dyker upp. En när du söker på Lillsjön – då väldigt många alternativ dyker upp. ”Om man får väldigt många sökresultat kan det vara smidigare att söka via avancerad sök.”

14 Nu kan du välja att titta på olika information om vattnet: vatten, provtagningsstation, övervakningsprogram, skyddade områden och områdesstatistik Förklara vad som finns under de olika flikarna och vad som är klickbart. Vatten – Som standard när du går in på söksidan visas sökformuläret för Vatten. Under denna flik kan du sedan klicka på vattenförekomsten som du är intresserad av och få en sammanfattad information om vattnet. Informationen som visas i standardvyn är ekologisk och kemisk status, en allmän beskrivning samt miljöproblem. Provtagningsstation – Här hittar du vilka olika provtagningsstationer som finns för vattenförekomsten, vilka parametrar som mäts för vattendraget, hur ofta man mäter dem samt i vilka övervakningsprogram dessa mätningar är gjorda. Övervakningsprogram – Här hittar du eventuella övervakningsprogram som är kopplade till vattenförekomsten. Skyddade områden – Information om det finns skyddade områden för det vatten du sökte på. Områdesstatistik – Här kan du få statistik över klassningarna för ett område, till exempel kommun eller avrinningsområde. Förklara även vad som händer när man tar ”visa kartvy”, att man inte kan gör så mycket i just den kartvyn förutom att zooma in och ut. Då får man gå till fliken karta i stället.

15 Kartan Du kan panorera eller zooma till området du är intresserad av genom att klicka på zoomverktyget (förstorningsglas med plus- eller minussymbol i). Klicka, dra, släpp det över det området du vill förstora. I rutan till höger väljer du vilka lager som ska synas och hur mycket det ska synas (genomskinlighet). Under fliken teckenförklaring kan du se vad de olika färgerna står för.

16 Identifiera objekt via i:et i menyn Hyperlänk direkt till VISS
I detta exempel valde vi vattenförekomster, sjöar. Alla sjöar inom det valda området markeras med en blå färg. Om du klickar på i:et i menyn till höger identifieras objektet och information om vattnets namn kommer upp i rutan. Här finns bland annat direktlänk till databasen i VISS. Du kan även nå den informationen genom att använda hyperlänksverktyget i menyn. För att detta verktyg ska fungera måste du först göra detta lager aktivt genom att klicka på det i lagerlistan. Om du vill spara dina inställningar klicka på stjärnan för att spara favorit i internet explorer.

17 Forts. sök via kartan Lägga till shape-filer och WMS-lager
Rita temporär grafik I kartan kan du även lägga till shape-filer, WMS-lager och rita temporär grafik. Om du vill lära dig mer om funktionerna i kartna finns WebbGIS Hjälp att tillgå.

18 Hämta in WMS till andra system

19 Exempel Växjö

20 Exempel - länkar för att filtrera VISS per kommun
Miljökvalitetsnormer excel tabell – Oskarshamn Områdesstatistik – Oskarshamn Karta ekologisk status – inzoomat Oskarshamn Miljögifter och vattenskyddsområden – inzoomat Oskarshamn Karta Ekologisk status Miljögifter och vattenskyddsområden - Oskarshamn

21 Vår önskan… Visa de vattendata som finns för berörda verksamheter!
WMS till handläggarstöd VISS utdrag statistik för olika verksamhetsområden På ex. kommunala hemsidor – länka in VISS information filtrerad per kommun. Kom med synpunkter hur vi ska förbättra oss!

22 Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "VattenInformationsSystem Sverige - VISS"

Liknande presentationer


Google-annonser