Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2013- 03-12 Miljöanalys.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2013- 03-12 Miljöanalys."— Presentationens avskrift:

1 Miljöanalys

2 Vattenförvaltning - Sveriges genomförande av EU:s ramdirektiv för vatten
Myndigheter och kommuner är enligt 5 kap. 8 § miljöbalken skyldiga att inom sina ansvarsområden vidta de åtgärder som behövs enligt ett fastställt åtgärdsprogram. Nytt Åtgärdsprogram Konsekvenser för Stockholms stad Miljöförvaltningens arbete med lokal vattenförvaltning

3 10 ytvattenförekomster blir 24
Sjöar Mälaren-Görväln Mälaren-Stockholm Drevviken Magelungen Vattendrag Bällstaån Norrström Tyresån-Forsån Övergångsvatten Brunnsviken Lilla Värtan Strömmen Mälaren - Görväln Fiskarfjärden Riddarfjärden Rödstensfjärden Ulvsundasjön Årstaviken Flaten Judarn Kyrksjön Långsjön Råcksta Träsk Sicklasjön Trekanten Ältasjön Igelbäcken Hursarviken

4 Övervakning ekologisk status
Startade 2012 8 sjöar 3 vattendrag 3 övergångsvatten Kiselalger: vattendragen Nätprovfiske: Årstaviken, Judarn, Laduviken och Kyrksjön Vattenkemi: komplettering av SV provtagning 2013 Bottenfauna, plankton och vattenkemi + Övervakningsprogram i MHN Fler vattenförekomster Fler provlokaler?

5 Övervakning kemisk status
Idag undersöks miljögifter i vatten och fisk i fyra lokaler Fler vattenförekomster Fler provlokaler? Vi har hittills studerat sju ämnesgrupper. Fler ämnen föreslagna till vattendirektivets lista över prioriterade ämnen (tot 48 st). Förbjudna och utfasade ämnen ersätts med nya. Studera fler ämnen? Foto: Sten Fogelström

6 Sedimentundersökningar
Uppströms Stockholm Nedströms Stockholm

7 Bällstaån Undersökning av prioriterade ämnen 2012 RESULTAT
PAH Fluoranten MKN överskrids DEHP = Ej god kemisk status Föreslås bli prioriterat ämne PFOS - överskrider föreslaget gränsvärde Passiv provtagning Är det möjligt att uppnå god vattenstatus? Traditionell vattenprovtagning

8 Nya vattenförvaltningen 10 åtgärdsområden
MÄLAREN Görväln-Närområde Rödstensfjärden-Närområde Skarven-Närområde Fiskarfjärden-Närområde Riddarfjärden-Närområde Ulvsundasjön-Närområde Årstaviken-Närområde KUSTVATTEN Igelbäcken, Edsviken och Brunnsviken Tyresån och Kalvfjärden Stockholms inre skärgård Igelbäcksgruppen Bällstaågruppen Brunnsviken Mälarens VVF Svealands KVVF Tyresåns VVF

9 Vattenprogrammet Handlingsplan för god vattenstatus 2021
Handlingsplanen ska: Tydliggöra vad som behövs för att Stockholms sjöar, vattendrag, Mälarvikar och Saltsjövikar ska kunna uppnå en god ekologisk och kemisk status Vara ett underlag i den fysiska planeringen, i tillsynen och för planering av åtgärder Koordineras med vattenmyndighetens Förvaltningsplan och Åtgärdsprogram Fokus på vattenkvalitet och åtgärder!

10 Förutsättningar för ett effektivt åtgärdsarbete!
Ansvarsförhållandena för dagvattenhantering, vattenvård, och sjörestaurering i staden måste bli tydliga. Bra samverkan inom staden och med berörda grannkommuner och vattenvårdssamarbeten.

11 Övervakning Biologisk mångfald
Arter Naturtyper Livsmiljö- nätverk

12 Övervakning Biologisk mångfald
2013 Förslag till: Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster Strategiskt urval av parametrar Strukturerad övervakning Kostnadseffektiv I syfte att: Tydligt underlag fysisk planering Planering av kompensationsåtgärder Långsiktig miljöövervakning

13 Miljödatabas - Intern portal
Datum Samlar miljöförvaltningens mätdata på ett och samma ställe. Natur Biotopkarta 1998 2009 Punkter Ytor Vatten Grundvatten 1997 Arter 2003 2012 Metaller och miljögifter Mark Buller Tillsynsobjekt Namn: Värtahamnen Värde: Klorid(mg/l): 410

14 Miljödatabas - Externa mottagare
Exempel elektroniska tjänster: Biotopkarta Bullerkarta Tillsynsobjekt Förvaltning och utveckling efter projektavslut 2013? Uppdatering mätdata Publicering av tjänster Utveckling av funktionalitet Mottagare: Övriga förvaltningar/bolag Myndigheter Externa utförare Allmänhet Utvecklare Elektroniska tjänster (WMS, WFS, REST-API)

15 Kemikalieplan för Stockholm-omfattning och utmaningar
UPPHANDLING BYGGMATERIAL MILJÖÖVERVAKNING INFORMATION TILLSYN

16 Kemikalieplanen - genomförande
Genomförande av kemikalieplanen Kemikaliecentrum?

17 Enheten för Miljöanalys - Sammanfattning
Vattenförvaltning Fler vattenförekomster Fler provlokaler? Studera fler ämnen? Vattenprogrammet Handlingsplan för god vattenstatus 2021 Biologisk mångfald Program för miljöövervakning av biologisk mångfald och ekosystemtjänster Hantering av miljödata Förvaltning och utveckling efter projektavslut 2013? Kemikalieplan Genomförande av kemikalieplanen Kemikaliecentrum?


Ladda ner ppt "2013- 03-12 Miljöanalys."

Liknande presentationer


Google-annonser