Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Mark- och miljööverdomstolen dom den 24 januari 2012 i Mål M

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Mark- och miljööverdomstolen dom den 24 januari 2012 i Mål M"— Presentationens avskrift:

1 Mark- och miljööverdomstolen dom den 24 januari 2012 i Mål M 568-11
Ansökan om tillstånd för kraftverk Hur ska miljökvalitetsnormer beaktas vid tillståndsprövning?

2 Frågor som domstolen prövade:
1 Vilken betydelse har beslutade miljökvalitetsnormer för vattenförekomst? 2 Vilken betydelse har miljökvalitetsnormer vid tillståndsprövning? 3 Vilka krav kan ställas på ansökan för att bedöma tillåtligheten i förhållande till miljökvalitetsnormer?

3 Normhierarki Miljöbalken Miljömål Miljökvalitetsnormer
Rättsligt bindande för enskilda Saknar rättsligt innehåll Är inte bindande för enskilda Bindande för myndigheter Ska beaktas vid tillståndsprövning

4 1 Vilken betydelse har miljökvalitetsnormer?
EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG) Genomförs i Sverige genom Miljökvalitetsnormer 5 kap 2 § MB Åtgärdsprogram 5 kap 4 § MB

5 Dear Mr. Berggren… A number of shortcomings in the Swedish monitoring programmes have been identified. The Swedish Programmes of measures are in many cases vague. They lack specifically defined measures as well as firm indications that the measures will be operational by 2012 at the latest. Thank you very much in advance for your collaboration

6 MKN:s 4 nivåer 5 kap 2 § MB föroreningsnivåer eller störningsnivåer som människor kan utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan belastas med utan fara för påtagliga olägenheter och som inte får överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt eller under en eller flera angivna tidsperioder, föroreningsnivåer eller störningsnivåer som skall eftersträvas eller som inte bör överskridas eller underskridas efter en viss angiven tidpunkt eller under en eller flera angivna tidsperioder, högsta eller lägsta förekomst i yt- och grundvatten av organismer som kan tjäna till ledning för bedömning av tillståndet i miljön, eller de krav i övrigt på kvaliteten på miljön som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen.

7 MKN:s rättsverkan 2 kap 7 § 1 st MB rimlighetsbedömning, allmänna/enskilda intressen 2 kap 7 § 2-3 st MB Gränsvärdesnormer Målsättningsnormer Andra normer

8 Ekologisk status, individuell rimlighetsbedömning
5 kap 2 § Miljökvalitetsnormer skall ange 4 p de krav i övrigt på kvaliteten på miljön som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen. 2 kap 7 § 1 st Kraven i 2–5 §§ och 6 § första stycket gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. Individuell bedömning Allmänna /enskilda intressen Här ej tillämpa 2 och 3 st om gränsvärdesnormer

9 Direktivets krav: Bestämmelser om icke-försämring Måluppfyllelse TSM ansvar: Åtgärdsprogram Ställa krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått för att uppnå MKN vid angiven tidpunkt

10 Tillståndsprövning: Kan den sökta verksamheten medföra en försämring av ekologisk status som inte är tillfällig? Verksamhetsutövaren har bevisbördan 2 kap 1 § MB

11 Det aktuella målet: I MKB saknades redovisning av hur ett nytt kraftverk kommer att påverka den ekologiska och MKN för ån MKB så bristfällig att ansökan inte kan prövas Ansökan avvisas


Ladda ner ppt "Mark- och miljööverdomstolen dom den 24 januari 2012 i Mål M"

Liknande presentationer


Google-annonser