Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VA*-utbyggnad – Skättilljunga

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VA*-utbyggnad – Skättilljunga"— Presentationens avskrift:

1 VA*-utbyggnad – Skättilljunga
*VA – Dricks-, spill- och dagvatten

2 Presentation Henrik Wester – informatör, C4 Teknik
Jonas Schrevelius – abonnentchef Bo Kjellgren – projektledare för VA i Skättilljunga

3 Bakgrund VA-utbyggnad i Skättilljunga
Hållbar miljö för människor, djur och natur Fungerande infrastruktur ger ett attraktivt boende Service god och kostnadseffektiv

4 Bakgrund Politiskt beslut
Kommunfullmäktige beslut om verksamhetsområde för VA, september 2011 Andra VA-utbyggnader Kusten, Åhus Kusten, Yngsjö Kusten, Furuboda

5 Enskilda avlopp idag – ohållbar situation
Slamavskiljare med infiltration – dålig reduktion av näringsämnen Markförhållanden/skyddsavstånd till grundvatten och Vramsån

6 Vad säger lagen? – Kristianstads kommuns skyldigheter
6§Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster ”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang…” Praxis ”ett större sammanhang” = 20 – 30 fastigheter

7 Vad säger lagen? – Arrendator
Bär kostnadsansvar Äger anslutningen VA-anslutning följer arrendekontrakt Upphör arrende, upphör VA-anslutning

8 Skättilljunga 33 fastigheter Spillvatten till samtliga
Dricksvatten till samtliga Dagvatten lokalt omhändertagande OBS! drän- och dagvatten får ALDRIG kopplas på spillvattenledning

9 Ekonomi vad gäller i en VA-gemenskap?
Ej skattemedel Självkostnad enligt skälighetsprincip Alla betalar enligt VA-taxa Ersättning Enskilt avlopp yngre än 10 år

10 Ekonomi vad kommer det att kosta?
Kostnad för dricks- och spillvatten för en fastighet på m² enligt dagens taxa: C:a kr med reservation för taxejustering

11 Tidplan när sker vad? Projektering – klar Upphandling – pågår
Val, entreprenör Entreprenadstart – beräknas till juni – augusti Klart – december 2013 Debitering – januari/februari 2014

12 Teknik – hur kommer det att fungera?
LTA (LågTrycksAvlopp) pump med styrskåp vid tomtgräns (fastighetssidan) Driftsäker backventil ljudlarm vid driftsstörning

13 Teknik – varför LTA? Skonsam installation för befintlig bebyggelse, gaturum och natur Självfallsystem svårt p.g.a. terräng och installation

14 Teknik – hur kommer det att fungera?

15 Teknik – vem ansvarar för vad vid installation?
Kristianstads Kommun ledningar i gata ledning mellan gata – LTA-pump LTA-pump med styrskåp Fastighetsägare/arrendator ledning hus – LTA-pump elanslutning 3-fas

16 Teknik – vem ansvarar för vad, drift/underhåll?
Kristianstads Kommun uppstart (anmäl i god tid, samordna gärna) stopp i ledningar (gata) driftstörning, LTA-pump/styrskåp Fastighetsägare/arrendator anmäla uppstart stopp i ledningar på tomt övervakning LTA-pump (larm)

17 Teknik – underlätta drift/underhåll
Hög drift/underhåll = hög taxa VA är självfinansierande Läs mer på

18 Information www.kristianstad.se/vattenavlopp vakund@kristianstad.se
Framtida utskick Meddelande om förbindelsepunkt Debiteringsunderlag (faktura)

19 Kristianstads kommun C4 Teknik
Kristianstad Tfn: 044 –


Ladda ner ppt "VA*-utbyggnad – Skättilljunga"

Liknande presentationer


Google-annonser