Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till kvartersdialog Detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till kvartersdialog Detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till kvartersdialog Detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen

2 Syfte med kvarterdialogen
Informera om vad planprocessen innebär Få in information/kunskap om kvarteret och enskilda tomter

3

4 Dagordning Presentation Nyttan med omvandlingen
Förnyelseplanering i Boo Planprocessen Tidplan Vad reglerar en detaljplan? Kostnader Fastighetsägarnas kunskaper och tankar Övriga frågor Information ca 45 min Laget runt ca 45 min

5 Vilka är vi? Här presenteras alla tjänstemän från kommunen som deltagit på någon av kvartersdialogerna Kristina Källqvist, planering Sofia Thuresson Rudenschöld, planering Johan Berggren, projektledare och exploatering Per Johansson, sakkunnig väg, vatten och avlopp Jan-Åke Axelsson, sakkunnig vatten och avlopp Lars Hedrén, sakkunnig väg Anna Ek, sakkunnig park och natur Birgitta Held-Paulie, sakkunnig miljö (bl a buller) Leena Sabsay, mötesanteckningar Jerk Alvar, mötesanteckningar Leena berättar om minnesanteckningarna

6 Nytta med omvandlingen
Mindre utsläpp Rent dricksvatten Större byggrätter Fler byggrätter genom förtätning, avstyckning Större variation av bebyggelse Förbättrad kollektivtrafik

7 Nytta med omvandlingen (forts)
Trafiksäkra vägar, nya gångbanor, cykelvägar Ny strandpromenad, Ordnade parker och rekreationsmöjligheter Skola, förskola och idrott i närmiljön Värdeökning

8 Arbetsmodell för förnyelseplaneringen i Boo
Den innebär att samtliga områden indelas i två kategorier: Långsiktig planering med kommunalt huvudmannaskap för vägar och parkmark i mer centrala lägen, planeringshorisont år Planering på kortare sikt med enskilt huvudmannaskap för vägar och parkmark i mer perifera lägen, planeringshorisont år

9 Kategori, huvudmannaskap

10 Stadsbyggnadsprocessen och planprocessen
Här befinner vi oss nu Programfas Startfas (Start-PM och förstudie) Planfas Genomförande-fas Avslutningsfas Planförslag Samråd Granskning Antagande Möjlighet att lämna synpunkter

11 Program för Sydöstra Boo
Vi har i programmet tagit ställning till övergripande frågor rörande: VA och dagvatten trafiknät bebyggelse skola/förskola natur, rekreation och landskapsbild

12 Stadsbyggnadsprocessen och planprocessen
Här befinner vi oss nu Programfas Startfas (Start-PM och förstudie) Planfas Genomförande-fas Avslutningsfas Planförslag Samråd Granskning Antagande Möjlighet att lämna synpunkter

13 Start-PM för Dalvägen - Gustavsviksvägen
Förbättra miljön i området genom utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp samt omhändertagande av dagvatten. Förbättring av gator inom området. Förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik till och från området. Möjliggöra utbyggnad av permanent bostadsbebyggelse inom området. Området avses bli ett långsiktigt hållbart område som kan få förtätas i den takt fastighetsägare vill och med reserverade ytor för kommunal service.

14 Förstudie Utreder utformningen av gator Utreder dagvattenförhållanden
Undersöker geotekniska förutsättningar

15 Stadsbyggnadsprocessen och planprocessen
Här befinner vi oss nu Programfas Startfas (Start-PM och förstudie) Planfas Genomförande-fas Avslutningsfas Planförslag Samråd Granskning Antagande Möjlighet att lämna synpunkter

16 Stadsbyggnadsprocessen och planprocessen
Här befinner vi oss nu Programfas Startfas (Start-PM och förstudie) Planfas Genomförande-fas Avslutningsfas Planförslag Samråd Granskning Antagande Möjlighet att lämna synpunkter

17 Hur kan jag/vi lämna synpunkter?
Synpunkter bör framföras så tidigt som möjligt i processen Samråd och granskning Kommunen efterfrågar synpunkter som gäller den egna fastigheten

18 Planering är en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen för boende och framtida generationer. Utgångspunkten är en långsiktigt hållbar utveckling.

19 Tidplan Kvartersdialoger vintern 2012/2013 Samråd vintern 2013/2014
Granskning sommaren 2014 Antagande vintern 2014/2015 Laga kraft vintern 2016/2017 Projektering vintern 2014/2015 Utbyggnad vintern 2016/ och klar vintern 2018/2019

20 En detaljplan reglerar bl a
Vad man får bygga En detaljplan anger alltid vad marken får användas till för ändamål t ex bostäder, park och gata

21 En detaljplan reglerar bl a
Vad man får bygga Om fastigheten kan delas

22 En detaljplan reglerar bl a
Vad man får bygga Om fastigheten kan delas Hur stort man får bygga

23 En detaljplan reglerar bl a
Vad man får bygga Om fastigheten kan delas Hur stort man får bygga Var man får bygga

24 En detaljplan reglerar bl a
Vad man får bygga Om fastigheten kan delas Hur stort man får bygga Var man får bygga Hur högt man får bygga

25 En detaljplan reglerar bl a
Vad man får bygga Om fastigheten kan delas Hur stort man får bygga Var man får bygga Hur högt man får bygga Kulturhistorisk bebyggelse

26 En detaljplan reglerar bl a
Vad man får bygga Om fastigheten kan delas Hur stort man får bygga Var man får bygga Hur högt man får bygga Kulturhistorisk bebyggelse Vegetation

27 En detaljplan reglerar bl a
Vad man får bygga Om fastigheten kan delas Hur stort man får bygga Var man får bygga Hur högt man får bygga Kulturhistorisk bebyggelse Vegetation Vägar och VA/dagvatten

28 Kostnader för fastighetsägare
Projektet leder till förändringar som blir till nytta främst för dem som bor och kommer att bo i området. Därför får också fastighetsägarna betala stora delar av kostnaderna.

29 Kostnader för fastighetsägare
Efter utbyggnaden: Anläggningsavgift VA Gatukostnader Vid ansökan: Plan- och bygglovavgift Kostnad för lantmäteriförrättning vid avstyckning, fastighetsreglering mm.

30 Anläggningsavgift för vatten och spillvatten för LTA-system
Avgift för anslutning till vatten- och spillvattennätet tas ut enligt gällande taxa vid tidpunkten för när förbindelsepunkt finns vid tomtgräns. Avgift 2013 för anslutning till en villatomt på 1500 kvm är kr.

31 Gatukostnad Hur mycket fastighetsägarna ska betala bestäms av kommunens gatukostnadsutredning. Nacka kommuns gatukostnadspolicy anger principerna för hur gatukostnaderna ska fördelas på enskilda fastigheter.

32 Gatukostnadspolicy Fastighetsägare bär kostnader för de investeringar som behövs för lägsta godtagbara krav Kommunen bär kostnader för anläggningar som är till nytta för fler än de boende i området Takpris Anstånd med betalning Dialog med berörda fastighetsägare

33 Era kunskaper och tankar avseende fastigheten / ert närområde…
Befintliga förutsättningar, problem, störningar? ex dagvatten, utfart, ledningar Tankar kring framtida byggrätt / fastighetsindelning / avstyckning Träd / växtlighet

34 Kontaktuppgifter Följ information på hemsidan:
Välj: ”Dalvägen – Gustavsviksvägen" Frågor om planering: Kristina Källqvist tfn eller e-post Sofia Thuresson Rudenschöld tfn eller e-post Frågor om genomförandet: Johan berggren tfn eller e-post


Ladda ner ppt "Välkomna till kvartersdialog Detaljplan för Dalvägen-Gustavsviksvägen"

Liknande presentationer


Google-annonser