Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anpassning till ett förändrat klimat Uppdrag för länsstyrelserna Regeringens proposition En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat 2008/09:162.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anpassning till ett förändrat klimat Uppdrag för länsstyrelserna Regeringens proposition En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat 2008/09:162."— Presentationens avskrift:

1 Anpassning till ett förändrat klimat Uppdrag för länsstyrelserna Regeringens proposition En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat 2008/09:162 Beslut i riksdagen juni 2009 Länsstyrelserna ges uppdraget att på regional nivå samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat 2009 – 2011 (- ?)

2 Förordning (2007:825)med länsstyrelseinstruktion 5§ 8p. Länsstyrelsen ska samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett förändrat klimat.

3 Frågor under dagen Synpunkter om vilka problem/behov som finns i arbetet med klimatanpassning. 1.Vilka svårigheter finns med att integrera klimatanpassning i den fysiska planeringen? 2.Vilket stöd kan behövas för att underlätta de svårigheterna? 3.Vilka oklarheter finns när det gäller klimatanpassning?

4 Anpassning till ett förändrat klimat Länsstyrelsen i Norrbotten Syfte Anpassa samhället till långsiktiga klimatförändringar och extrema väderhändelser för att minska samhällets sårbarhet Mål Identifierat områden med anpassningsbehov och upprättat strategier för anpassningsarbete

5 Sektorindelning av uppdraget Länsstyrelsen i Norrbotten Insatser och uppgifter på regional och kommunal nivå Tekniska försörjningssystem Bebyggelse, byggnader och industrier Kommunikationer Naturmiljö och miljömål Areella näringar och turism Människors hälsa Omvärldsförändringarnas påverkan

6 Genomförda aktiviteter Länsstyrelsen i Norrbotten Regional sammanställning Referensgrupper Seminarium ”Anpassning till förändrat klimat” Kontakter och dialoger med länets kommuner Dricksvatten Kartläggning föroreningsrisker, seminarium, videoföreläsning Yttranden Plan och Bostad Översiktliga översvämningskarteringar i GIS Webbsida Deltagande och utveckling nationellt nätverk

7 Pågående och planerade aktiviteter Länsstyrelsen i Norrbotten Sektor Bebyggelse och byggnader - Stabilitets- och översvämningskarteringar, ökad kvalitet och tillgänglighet - Utredning havsnivåhöjning Sektor Kommunikation - Utredning nollgenomgångar

8 Pågående och planerade aktiviteter Länsstyrelsen i Norrbotten Nya nationella höjdmodellen kopplas till översvämningskarteringar Klimat och biologisk mångfald i Norrbotten

9 Prioriterade områden och åtgärder Länsstyrelsen i Västerbotten Hantera / begränsa klimatförändringar Energiomställning Klimatanpassning Ökad andel förnybar energi Ökad beredskap för följd- effekter av ett förändrat klimat Mer effektiv energianvändning Ta tillvara affärsmöjligheter i klimatförändringens spår

10 Länsstyrelsen i Västerbotten Revideringen av de regionala miljömålen –Klimatförändringars påverkan samt klimatanpassning en viktig del Regional workshop 6/5 2010, med fokus på anpassningsåtgärder (goda exempel, metoder och verktyg) Utveckla tillgängligheten till planeringsunderlag och planeringsverktyg med aspekter på klimatförändringar i den fysiska planeringen. 2-3 pilotkommuner, undersökning med klimatanpassningsperspektiv –Start oktober

11 Länsstyrelsen i Västerbotten Vid kommunbesök och i samråd kring kommunernas översiktsplaner verka för att klimat- och energifrågor behandlas på ett adekvat sätt –Initiera implementeringen av klimatanpassning och energieffektivisering i det kommunala översiktsplanarbetet. Bevaka att möjligheterna till energieffektivisering och klimatanpassning tillvaratas i samband med tillsyn av miljöfarliga verksamheter. Regional klimat- och sårbarhetsanalys (SGI och SMHI) –Startskott oktober. Beräknad klar på ca 5 månader.

12 Goda exempel SKL webbsida Gävle ÖP redovisning potentiella översvämningsområden Piteå ÖP klassificering av totalt 19 områden som pekats ut som riskområden för skred. Sundsvall bedriver en rad olika projekt med koppling till att klimatanpassa kommunen. Ragunda ÖP med hänsyn till höga flöden och översvämningsrisker

13 Plan- och bygglag (2010:900) Fr.o.m 2 maj 2011 2 kap. 5 § Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till 5. risken för olyckor, översvämning och erosion.

14 Statsbidrag för förebyggande åtgärder För bebyggda områden som hotas av naturolycka, områden där marken har för låg stabilitet och behöver förstärkas eller områden som behöver skydd mot översvämning. Ansökan och förfrågningar till MSB 60 % av kostnad 1 augusti varje år Påbörja processen i god tid

15 Anpassning till förändrat klimat kontakt länsstyrelserna BD och AC Norrbotten: Micael Bredefeldt Västerbotten: Tina Holmlund


Ladda ner ppt "Anpassning till ett förändrat klimat Uppdrag för länsstyrelserna Regeringens proposition En sammanhållen klimat- och energipolitik – Klimat 2008/09:162."

Liknande presentationer


Google-annonser