Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lotta Andersson, SMHI Regeringsuppdrag: Utarbeta underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lotta Andersson, SMHI Regeringsuppdrag: Utarbeta underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat."— Presentationens avskrift:

1 Lotta Andersson, SMHI Regeringsuppdrag: Utarbeta underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat.

2

3 9.30-10.00 Registrering och kaffe
Presentation av uppdraget och dess bakgrund (Lotta Andersson) Presentation av preliminära sammanställningar Ras, skred och översvämningar (Sten Bergström) Vattenförsörjning och avloppsystem (Sten Bergström) · Kommunikationer (Alexandra Ohlsson) · Tekniska försörjningssystem (Alexandra Ohlsson) · Areella näringar och turism (Gunn Persson) · Människors hälsa (Gunn Persson) Naturmiljön och miljömålen (Lotta Andersson) Bebyggelse och byggnader (Lotta Andersson) Introduktion till eftermiddagens gruppdiskussioner Lunch Återsamling och kaffe Hur slutför vi kunskapsuppdateringen? (Lotta Andersson) Introduktion och diskussion om genomförande av nästa steg i arbetet: Kartläggning och analys av åtgärder som genomförts och planersas. Avslutning

4 Klimat- och sårbarhetsutredningen
2005: Särskild utredare fick i uppdrag att ”kartlägga det svenska samhällets sårbarhet för globala klimatförändringar och de regionala och lokala konsekvenserna av dessa förändringar samt bedöma kostnader för skador som klimatförändringen kan ge upphov till” Klimat- och sårbarhetsutredningen 2007: Uppdraget slutfört – slutbetänkande: Sverige inför klimatförändringarna – hot och möjligheter. 59 förslag inom följande områden: Ändring av ansvarsförhållanden Uppdrag till myndigheter Ändrad lagstiftning Utredning om ändrad lagstiftning Statlig finansiering av investeringar EU och internationellt Forskning och kunskapsuppbyggnad

5 Regeringens klimatproposition = Sveriges klimatanpassningsstrategi – version 1.1

6 Kontrollstation, mål och vision
Kontrollstation 2015: “Regeringen avser att ge Naturvårdsverket i uppdrag att göra en nationell sammanställning av arbetet med anpassning till nästa klimatpolitiska kontrollstation. Rapporten ska baseras på underlag från sektorsmyndigheterna samt från länsstyrelsen” Mål 2020 och Vision 2050: Berör enbart utsläppsminskningar

7 Särskilt uppdrag Göra en uppdaterad sammanställning av kunskapen om nuvarande och framtida risker och konsekvenser för samhället av ett förändrat klimat på lokal, regional och nationell nivå. I sammanställningen bör ingå klimatförändringarnas effekter på samhällsviktiga funktioner som kommunikationer (t.ex. vägar, järnvägar, telekommunikation), på tekniska försörjningssystem (t.ex. energiproduktion och elförsörjning), på bebyggelse, byggnader, vattenförsörjning, avloppssystem, areella näringar, turism, naturmiljön och miljömålen samt människors hälsa. Kartlägga och analysera åtgärder som har genom­förts sedan Klimat- och sårbarhetsutredningen presenterades eller som planeras att genomföras i Sverige för att anpassa samhället till successiva klimatförändringar och extrema väder­händelser. Utifrån analysen av kunskapsläget kring klimatförändringarna och dess effekter och analysen av genomförda åtgärder, beskriva behovet av och lämna förslag på ytterligare åtgärder för anpassning i olika delar av samhället. Klimatanpassningstrategi 2.0 – även med mål och visioner? Underlag till ny proposition efter remissrunda? Färdigt 31 december 2014.

8 Arbetsgruppen etablerad och jobbar för fullt…
Bebyggelse, boende: Boverket (Anders Rimne), Riksantikvarieämbetet (Therese Sonehag) Naturmiljö, miljömål: HaV (Thomas Klein), Jordbruksverket, Naturvårdsverket (Ola Inghe), SGU (Emil Vikberg), Skogsstyrelsen Ras, skred, översvämningar: Lantmäteriet (Eva Uggla), MSB (Cecilia Alfredsson), SGI (Charlotte Cederbom), SGU, SMHI Vattenförsörjning, avlopp: Dricksvattenutredningen (Folke K Larsson), Livsmedelsverket (Per Alejung), SGU, Svenskt Vatten (Hans Bäckman/Anne Adrup) Uppdraget ska även belysa hur tvärsektoriellt arbete kan utvecklas Kommunikationer: Post och Telestyrelsen (Håkan Swedenborg), Sjöfartsverket (Reidar Grundström), Trafikanalys (Pia Sundbergh), Trafikverket (Inga-Lill Dalstål), Transportstyrelsen Jenny Ryman) Tekniska försörjningssystem: Energimyndigheten (Tony Abaji), Svenska Kraftnät (Maria Bartsch) Hälsa: FOI (Annika Carlsson-Kanyama), Folkhälsomyndigheten (Ida Knutsson), (Socialstyrelsen), SVA (Ann Albihn) Areella näringar: Jordbruksverket (Robert Paulsson), Sametinget, Skogsstyrelsen (Hillevi Eriksson), Tillväxtverket (Christina Rådelius)

9 Nya skärningar, nya infallsvinklar, tvärsektoriell analys
Omvärldsanalys: “Sverige i världen” FOI (Malin Mobjörk), SEI (Henrik Carlsen), Tillväxtanalys (Eva Alfredsson) Existerande och framtida klimatförändringar: Sammanställning från övriga uppdrag K&S Viktigaste slutsatserna från klimat och sårbarhetsutredningen Nytt Viktigaste nya kunskapen Analys Analys – slutsatserna fortfarande giltiga ev. stärkta Analys viktigaste nya kunskapen för klimatanpassningsarbete Nya skärningar, nya infallsvinklar, tvärsektoriell analys

10 Globala klimatförändringar – hur påverkar det Sverige?
Handel – import, export Turism – förhållanden ändras både här och i omvärlden – ändrade destinationer prioriteras Svenska företag med produktion i andra länder måste klimatanpassa Förutsättningar för jord, skogsbruk, markanvändning – öka vår egen produktion? Säkerhetspolitik – migration, konfliketer Sjukdomsspridning över gränser Bistånd – koppla klimatanpassning till fattigdomsbekämpning Återförsäkringar påverkas – därmed även svenska premier

11 Vad krävs för att få det att hända?
KUNSKAPSÖVERSIKT (WORKSHOP 1) OCH GENOMGÅNG AV VAD SOM HAR GJORTS OCH VAD SOM PLANERAS ATT GÖRAS PÅ NATIONELL, REGIONAL OCH LOKAL NIVÅ ÄR EN GRUND FÖR FORTSATT ANALYS Vad krävs för att få det att hända? Vad krävs för att få det att hända? Vem behöver göra vad? Lösningar Vilka lösningar ser ni på de prioriterade utmaningarna? Var behövs innovationer i form av nya sätt att organisera verksamheter, processer, nya produkter, tjänster eller andra lösningar? Kunskapsöversikten viktig för att ge tyngd till förslag om åtgärder Utmaningar Vilka är de främsta utmaningarna inom området? För vem och hur?. MYCKET MATERIAL HAR REDAN KOMMIT IN TILL UPPDATERING AV VAD SOM HÄNT OCH PLANERAS, SAMT AV PRIORITERING AV YTTERLIGARE ÅTGÄRDER


Ladda ner ppt "Lotta Andersson, SMHI Regeringsuppdrag: Utarbeta underlag till kontrollstation 2015 för anpassning till ett förändrat klimat."

Liknande presentationer


Google-annonser