Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anpassning till ett förändrat klimat

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anpassning till ett förändrat klimat"— Presentationens avskrift:

1 Anpassning till ett förändrat klimat
Länsstyrelserna har i uppdrag att på regional nivå samordna arbetet med anpassning till ett förändrat klimat Anpassa samhället till långsiktiga klimatförändringar och extrema väderhändelser för att minska samhällets sårbarhet

2 Klimatförändringar i Norrbotten
Beräknad framtida förändring av temperatur, jämfört med tidsperioden för åren 2021 – Vilka klimatförändringar kan vi då förvänta oss?

3 Klimatförändringar i Norrbotten
Beräknad framtida förändring av vintertemperatur, jämfört med tidsperioden för åren 2021 – Vilka klimatförändringar kan vi då förvänta oss?

4 Klimatförändringar i Norrbotten
Beräknad framtida förändring av nederbörd, jämfört med tidsperioden för åren 2021 – – 2098

5 Snötäcke Beräknad framtida förändring av antal snödagar jämfört år

6 Konsekvenser av klimatförändringar
Nollgenomgångar ökar vintertid Avrinning förändrad säsongsdynamik, ökad medelvattenföring Markförhållanden mer skred, ras Vegetationsperiod 1-2 månader längre Islossning dagar tidigare OBS! Varierar i länet

7 Konsekvenser - samhällsområden
Kommunikationer Tekniska försörjningssystem Bebyggelse och byggnader Areella näringar och turism Naturmiljö och miljömål Människors hälsa Omvärldsförändringarnas påverkan Delprogram

8 Några av Länsstyrelsens insatser
Utredning Risk- och sårbarhet för dricksvatten Utveckling stabilitetskartering Klimat- och sårbarhetsanalys – Norrbotten Yttranden planärenden Regional vattenförsörjningsplan Medverkan på nationell nivå Informationsinsatser

9 Kommunutredningar

10 Innehåll kommunutredning
Hur klimatförändringen kan bli i den egna kommunen Ev. påverkan översvämning, ras, skred och erosion Konsekvenser av klimatförändring för samhällsviktiga områden Förslag till åtgärder för att minska sårbarhet Metod för arbete med anpassning till förändrat klimat Följande områden belyses för varje kommun: Kommunikationer Bebyggelse och kulturmiljöer Tekniska försörjningssystem (VA-system) Hälsa Näringsliv Kommunala planer för anpassning till förändrat klimat

11 Klimatanpassning i fysisk planering

12 Klimatanpassning i fysisk planering
Förebygga och minimera negativa effekter av klimatförändringar. Särskilda anpassningar behövs för att hantera temperaturförändringar och de konsekvenser detta medför (markstabilitet, nollgenomgångar), ökad nederbörd, ras, skred, erosion. Tillämpa en högre säkerhetsnivå i planförfarandet (PBL) Skyldighet att ta hänsyn till dessa risker vid planering av ny bebyggelse.

13 Under 2014 Regional handlingsplan för klimatanpassning Vägledning för det fortsatta lokala och regionala klimatanpassningsarbetet. Färdig juni 2014

14 Tack för att ni lyssnade!
Micael Bredefeldt, Länsstyrelsen i Norrbotten


Ladda ner ppt "Anpassning till ett förändrat klimat"

Liknande presentationer


Google-annonser