Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskhänsyn i planeringen Risk och skred

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskhänsyn i planeringen Risk och skred"— Presentationens avskrift:

1 Riskhänsyn i planeringen Risk och skred
Länsstyrelsen Östergötland Elvin Ottosson

2 Geologi – Förekomst av skredärr och raviner
Källa SGU

3 Skillnad ras och skred

4 Stabilitet Lera Friktionsjord

5

6 Område med förutsättningar
Lerskred Område med förutsättningar för skred Lera Lutning ca 1:10

7 Pjältån, Norrköpings kommun
Foto: Björn Almgren

8 Skred vid järnvägsbank
Getå, 1918

9 Vagnhärad 1997

10 Ballabo 1996 Göta 1957 Surte1950

11 Sysslebäck 1997

12 Ras av väg vid översvämning
Foto: Vägverket Stava, Ödeshög 2007 Foto: Vägverket

13 Naturolyckor i Sverige vid ett förändrat klimat
Risker för naturolyckor ökar Hotbilder förvärras Allvarliga skador och samhällsstörningar kan förväntas Foto: SGI

14 Klimatförändringar och jordrörelser 2100
erosion skred/ras raviner slamströmmar Där erosion avser erosion i vattendrag. Erosion utmed kusten har behandlats separat, Ökning Ingen förändring Minskning

15 Påverkas stabiliteten av klimatförändringar?
Försämring av stabilitet mellan % Störst förändring kombination höjda grundvattentryck och erosion Områden som precis uppfyller dagens krav på säkerhet kan bli osäkra (kommer få minskad säkerhetsmarginal)

16 Strategier för att begränsa skadeverkningarna och möta de nya hot som ett förändrat klimat innebär
arbeta förebyggande - inventera - klarlägg riskbilder - prioritera - åtgärda höj kvalitén i planeringen - riskfaktorer - tidsperspektiv - säkerställ skyddsåtgärder

17 Från och med 2010…………………. myndighetsstöd till samtliga länsstyrelser och kommuner möjlighet att remittera ärenden till SGI gäller geotekniska säkerhetsfrågor i planprocessen enl PBL föranlett av nya hot – förändrat klimat

18 Stödets omfattning Planprocessen enl PBL översiktsplaner
detaljplaner

19 Stödet är inriktat på säkerhetsfrågor:
ras och skred slamströmmar blocknedfall och bergras erosion geotekniska säkerhetsfrågor relaterade till översvämningar

20 I stödet ingår inte: bygglovprocessen
grundläggnings- och sättningsfrågor markradon markmiljötekniska frågor (förorenad mark) geotekniska undersökningar och utredningar

21 Vi behöver: TID ALLMÄNT
Handläggningstid 2 månader ALLMÄNT Aktuella geotekniska frågeställningar för vår granskning Kontaktuppgifter för länsstyrelsens handläggar Önskad svarstid Förteckning över aktuella handlingar Bedömning – effekter av klimatförändringar

22 Vi behöver: ÖVERSIKTSPLAN Komplett ÖP med underlagsrapporter
DETALJPLAN Plan- och genomförandebeskrivning inkl plan- och illustrationskarta / program Geotekniska utredningar Erosionsutredning Bergteknisk besiktning / utredning Karta som visar planområdets läge

23 Välj ut vilka planer som skickas till SGI
Välj ut vilka planer som skickas till SGI! - enbart planärenden med geotekniska säkerhetsfrågor - vi granskar inte enbart geotekniska utredningar Ni får yttrande med synpunkter, förslag och rekommendationer tex: - behov av komplettering av geotekniska utredningar - förslag på nödvändiga åtgärder och restriktioner - förslag på vad som behöver säkerställas i planen (tillåtlighet enl PBL måste värderas av Länsstyrelsen) Länsstyrelsen tar ställning till om det är plantekniskt lämpligt och om det är tillåtligt enligt PBL

24 Vad bör en ÖP innehålla från geo- och markmiljösynpunkt?
översiktlig redovisning av de geologiska och geotekniska förhållandena skyddsområden, tex vattenskyddsområden miljö- och riskfaktorer (bl.a. ras, skred, erosion) i vilken utsträckning geo- och markmiljöfrågorna är styrande för strategiska val av markanvändningen rekommendationer för hur geo- och markmiljöfrågor måste beaktas vid detaljplanering och bygglovgivning

25 Detaljplan Mark och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade (PBL) Markförhållanden och risker måste klarläggas Säkerhetshöjande åtgärder måste säkerställas Restriktioner måste säkerställas

26 Ny bebyggelse – Långsiktig hållbarhet Planering för säkerhet
Säkerhetsfrågor (lämplighet) måste klaras ut i planskedet - får inte hänskjutas till byggskedet Beakta risker både på kort och lång sikt Effekter av klimatförändringar måste in nu Bygg rätt från början – svårt att korrigera i efterhand Se inte säkerhet som en ”extrakostnad”

27 Underlag för planering och riskhantering
- geologiska kartor (SGU) - översiktlig översvämningskartering (MSB) - översiktlig stabilitetskartering (MSB) - översiktlig inventering av stranderosion (SGI) - befintliga undersökningar / utredningar

28 Geologin i Östergötland
Källa: Atlas över Sverige, Geologi

29 Geologiska kartor (SGU)

30 Riskbild – Östergötland
- bebyggelse

31 Risker för ras och skred
Inventering av stabilitetsförhållanden, Valdemarsvik

32 Erosion Geologiska förutsättningar för erosion www.swedgeo.se
Geoteknik i kommuner 32

33 SGI har beredskap att biträda räddnings-tjänster m fl när ras och skred inträffat eller befaras (ej jour) Våra insatser består normalt av: besiktning värdering av risker bedömning av åtgärder direkt rådgivning i akuta lägen information

34 TACK!


Ladda ner ppt "Riskhänsyn i planeringen Risk och skred"

Liknande presentationer


Google-annonser