Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmänna hänsynsregler

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmänna hänsynsregler"— Presentationens avskrift:

1 Allmänna hänsynsregler
2 kap 3 §: * Krav på skyddsåtgärder osv 2 kap 7 §: * Skälighetsavvägningen (”inte orimligt att uppfylla kraven”) 2 kap 8 §: * ”Förorenaren betalar”, gäller tills skadan är avhjälpt. * Skälighetsavvägning enligt 10 kap 4 § Jan Darpö

2 Allmänna hänsynsregler
10 kap 4 §: * Krav på att utföra eller bekosta de efterbehand-lingsåtgärder som p.g.a. föroreningar behövs för att hindra eller motverka skada eller olägenhet * Skälighetsavvägning; tiden, dåtidens normer, omständigheter i övrigt (del i föroreningar m.m.) Jan Darpö

3 9 kap 1 § Miljöfarlig verksamhet
MED MILJÖFARLIG VERKSAMHET AVSES Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnader eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten, Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten, 3. Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande. Jan Darpö

4 10 kap Förorenade områden Gäller alla förorenade områden Gäller även förorenade byggnader och anläggningar Offentligrättsligt ansvar (det civilrättsliga i 32 kap) 1-8 §§ Ansvaret för utredning och efterbehandling 9 § Upplysningsskyldighet §§ Miljöriskområden Jan Darpö

5 Tillämpningsområde -. Alla förorenade områden som kan
Tillämpningsområde - Alla förorenade områden som kan medföra negativ påverkan av hälsa och miljö - Mark, grundvatten, sediment, byggnader och anläggningar - Oberoende hur föroreningen uppkommit Jan Darpö

6 1:a ansvarskretsen; 10:2 Förorenaren; åtgärd eller verksamhet
1. Som pågått efter 30/6-69 (8 § MP) 2. Krav och skälighet enligt 2:8 och 10:4 (miljörisk och eb-kostnad, tiden, aktsamhet, del i föroreningar, ekonomi 3. Solidariskt ansvar: ej obetydlig del Jan Darpö

7 2:a ansvarskretsen; 10:3 Förorenaren ej nåbar
Förvärv som skett efter 31/12-98 (15 § MP) Kunskap, inkl ”borde-kunskap” Solidariskt ansvar inom kretsen Krav/skälighet enligt 2:8 och 10:4 Und: villaägare, banker Jan Darpö

8 Markägare i förvaringsfall; 9:1
Om ej förorening: Preventivt ansvar för att förhindra spridning Ingen tidsgräns Skälighetsavvägning; 2:3 och 2:7 Konkursbon jämställda med m-ä Jan Darpö

9 Markägaren i förvaringsfall; 10:2
Om förorening: Reparativt ansvar (en del 1:a ansvars-kretsen enligt 10:2) Ansvaret underställt förorenarens Skälighetsbedömning, 2:7 och 10:4 Jan Darpö

10 Alla markägare; 10:5 Oavsett annat ansvar enligt 10 kap.,
kostnadsbidrag för värdeökning som beror på eb-åtgärder dock max eb-kostnaden Jan Darpö

11 Utredningsskyldighet
Oklart om förorenat; 26:21 och 26:22 Utredningsskyldighet enligt 10 kap. följer efterbehandlingsansvaret Utökat mä-ansvar (10:8 2 st); nytta, ekonomisk fördel Omfattningen, precision i kraven Jan Darpö

12 Ansvar för efterbehandling/ undersökning
Förorenare Markägare i förvaringsfall Alla ”oförsiktiga” köpare av förorenad mark Alla markägare 1:a kretsen (10:2) 2:a kretsen (10:3) Värdeökning (10:5) Jan Darpö

13 Genomförandet Förelägganden; 26:9 och 26:14
Utförande på den ansvariges bekostnad; 26:17 och 26:18 Två beslut; först om självhjälp, därefter om kostnadsbidrag Jan Darpö

14 Miljöriskområde Länsstyrelsen beslutar och för register
Syfte: att skydda människor och omgivningen från påverkan från området Miljöriskområde Länsstyrelsen beslutar och för register Bedömningsgrunder: 1. Ämnens giftighet 2. Föroreningsgraden 3. Lokalisering och förutsättningar för spridning 4. Risk för skada Krav på utredning Jan Darpö

15 Åtgärder i förorenade områden (1)
Miljöriskområden Upplysningsplikten (10:9): Markägare, brukare, exploatorer Förorening som kan medföra skada Oavsett om området tidigare ansetts förorenat Jan Darpö

16 Mer om rättspraxis www.rattsinfo.dom.se
Vägledande avgöranden från MÖD (fulltext + MD). Lista med referat av vägledande avgöranden från MÖD Jan Darpö


Ladda ner ppt "Allmänna hänsynsregler"

Liknande presentationer


Google-annonser