Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kammarkollegiet Kammarkollegiets uppgift är att bevaka allmänna miljö- och naturvårdintressen enligt miljöbalken från juridiska utgångspunkter.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kammarkollegiet Kammarkollegiets uppgift är att bevaka allmänna miljö- och naturvårdintressen enligt miljöbalken från juridiska utgångspunkter."— Presentationens avskrift:

1 Kammarkollegiet Kammarkollegiets uppgift är att bevaka allmänna miljö- och naturvårdintressen enligt miljöbalken från juridiska utgångspunkter.

2 Rättslig reglering av vattenverksamheter Näringsfrihet – JA! Frihet att bygga anläggningar m.m. i vattendrag? – NEJ! Krävs ”tillstånd”. Ett skriftligt dokument som visar vad man får och ska göra. Fås fram genom ansökan och handläggning (process) i miljödomstol.

3 Problemet? Om det befintliga tillståndet för en vattenverksamhet (eller om det inte finns något tillstånd t.ex. urminnes hävd) inte uppfyller kraven om tillståndets mål, funktion eller omfattning eller Sveriges åtaganden mot EU? Ex. vattenkraftverksamhet: T.ex. minimitappningen sker vid fel tider, på fel sätt, på fel plats nolltappning och torrfåror finns inga skyddsåtgärder för nedvandrade fiskarter dammen utgör ett vandringshinder kantzoner skadas till följd av olämplig reglering många gamla domar medför oklar omfattning av tillstånd och villkor miljökvalitetsnormen uppnås inte t.ex. fysisk påverkan

4 Gullspång Foto: Mats Hebrand och Stefan Sjödin Problemet? forts. http://www.ljusnanriver.se/rapporter/SunnerstProvtappning.pdf

5 Vem bär ansvaret? Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller åtgärd som medför skada eller olägenhet för miljön bär ansvaret. Det finns alltid en ansvarig (juridisk eller fysisk) person!

6 Vilka ”verktyg” finns i miljöbalken som skulle kunna användas för att nå målen dvs. få de som skadar miljön att vidta de åtgärder som behövs? 1.Tillståndsprövningar 2.Tillsyn av länsstyrelserna. 3.Områdesskydd (naturreservat, miljöskyddsområden etc). 4.Fortsatt handläggning av gamla tillståndsmål med latenta villkor. 5.Återkallelser av tillstånd. 6.Omprövning av tillstånd.

7 1. Tillståndsprövningar Miljöbalken – målstyrning – hållbar utveckling. Tillståndsprövning krävs vid ombyggnationer och produktionsökningar m.m. av vattenkraftverk – borde man då samtidigt passa på att komma till rätta med de ”gamla synderna”? http://www.ljusnanriver.se/rapporter/SunnerstProvtappning.pdf

8 2. Tillsyn Tillståndets ”rättskraft” – skyddet för innehavaren Verksamhetsutövarens ansvar Föreläggande (jfr 26 kap 9 § miljöbalken) Förbud eller åtgärder (jfr 26 kap 9 § miljöbalken)

9 3. Områdesskydd enligt 7 kap. miljöbalken T.ex. naturreservat och miljöskyddsområde

10 4. Latenta villkor Finns bestämmelser i äldre domar om att ”väcka upp tillståndsmålen” i uppskjutna frågor t.ex. fiskvägar i Mörrumsån. Kan vanligen begäras av Fiskeriverket eller länsstyrelser. Domar finns i miljöboken. Kopior fås av miljödomstolarna.

11 5. Återkallelse enligt 24 kap. 3 § miljöbalken Oriktiga uppgifter vid tillståndsprövningen. Nya olägenheter som inte förutsågs vid tillståndsprövningen. Uppfylla Sveriges åtaganden mot EU. Underhållet allvarligt försummats. Tillståndet inte utnyttjats under lång tid.

12 6. Omprövning enligt 24 kap 5 § miljöbalken En tillståndsmyndighet får ompröva ett tillstånd till vattenverksamhet såvitt avser bestämmelse om tillåten produktionsmängd eller annan liknande bestämmelse om verksamhetens omfattning, samt ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller meddela nya sådana. Exempel på skäl för omprövning: Om verksamheten med någon betydelse medverkar till att en miljökvalitetsnorm överträds (p 2). Om villkor som har meddelats till skydd för fisket är mindre ändamålsenliga (p 11). Gullspång Foto: Mats Hebrand och Stefan Sjödin

13 Erfarenheter Omprövning av tillstånd: Svårt Tar lång tid. Dyrt Juridik Omöjliga fall. Kraftbolagen motsätter sig.

14 Sammanfattning Verksamhetsutövarna – äger frågorna – kommer de att ta sitt ansvar för de skador i miljön de orsakar? Tveksamt om man med miljödomstolarnas nuvarande synsätt kan komma till rätta med problemen genom tillståndsprövning. Oklart vid produktionsökningar. Tillsyn och områdesskydd? Det finns mycket att göra! Återkallelse och omprövning? I sista hand.

15 Bild: Spånga fiskväg, Almaån. Foto: Fiskevårdsteknik AB


Ladda ner ppt "Kammarkollegiet Kammarkollegiets uppgift är att bevaka allmänna miljö- och naturvårdintressen enligt miljöbalken från juridiska utgångspunkter."

Liknande presentationer


Google-annonser