Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförande av IED m.m. Presentation 2012-02-09.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförande av IED m.m. Presentation 2012-02-09."— Presentationens avskrift:

1 Genomförande av IED m.m. Presentation

2 Reglering av industriutsläpp
Direktiv 2008/1/EG den 15 januari 2008 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (tidigare 96/61/EG) IPPC-direktivet Direktiv 2010/75/EU den 24 november 2010 om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) (omarbetning) IED

3 Kommittédirektiv 2010:13 Genomförande av art. 1-27, (kap. I, II och VII) Omprövning/uppdatering av tillstånd (art. 21) Avhjälpandeansvar vid nedläggning (art. 22) Generella föreskrifter inom jordbruket enligt 12 kap §§ MB (art. 17) Verksamheter med tillstånd utan tillståndsplikt Jämförelse med några EU-länder

4 Nyheter i IED Sammanslagning av IPPC-direktivet och ett antal sektorsdirektiv som rör industriverksamhet och energiproduktion (VOC, LCP, WI, titandioxid) Förstärkt tillämpning av BAT Formaliserad Sevillaprocess (art. 13). Framtagande av BAT-referensdokument med BAT-slutsatser Hänsyn ska tas till BAT-slutsatserna vid fastställande av tillståndsvillkor (art. 14.3) Fastställande av gränsvärden för utsläpp (art. 15)

5 Nyheter i IED forts. Krav på översyn/omprövning av tilIståndsvillkor inom 4 år från offentliggörande av BAT-slutsatser avseende en anläggnings huvudsakliga verksamhet (art. 21) Mer preciserade bestämmelser om övervakning och kontroll, bl.a. om rapportering, periodiska kontroller (art. 14 och 16) och miljötillsyn (art. 23) Nytt regelverk om skador på mark och grundvatten (art. 22)

6 Omprövning enligt svensk rätt
Tillståndens rättskraft (24 kap. 1 § MB) Tidskrävande prövningsprocess Få myndighetsinitierade omprövningar Överträdelseförfarande p.g.a. bristande genomförande av IPPC-direktivet

7 Förslag på genomförande av art. 21 i svensk rätt?
Meddelande av generella föreskrifter om möjligt Tvåstegsprocess? Översyn Ev. omprövning Ansvarsfördelning? Vem ska ha ansvar för att bevaka antagande av nya BAT-referensdokument? (NV och JV) Vem ska initiera översynen? (TM) Vem ska driva ev. omprövningsprocess? (VU) Ska tidsgränser fastställas i lag? Ja

8 Översyns- och omprövningsprocess
BAT-slutsats offentlig. Publiceras på NV:s hemsida. NV/JV underrättar genast (1 v. från offentliggörandet) TSM. TSM ska genast erinra berörda VU om skyldighet att inkomma med underlag. VU ska inom 8 mån. inkomma med underlag till TSM.* *Inget eller bristfälligt underlag: - Miljösanktions-avgift - VU skyldig att ansöka om omprövning - Vite Prövning av TSM om behov av omprövning föreligger inom ett år. Gäller omedelbart. Behövs ej om VU direkt ansöker om omprövning (underrätta TSM). VU ansöka om omprövning hos prövningsmyndigheten (PM), inom tid som anges i före-läggande om omprövning (TSM bevaka att ansökan ges in.)** Mål om omprövning vid PM; egen målkategori och skyndsam handläggning. Fullföljd enligt vanliga regler för överklagande. ** Ingen ansökan om omprövning kan i yttersta fall leda till förbud mot att driva verksamhet. Översyns- och omprövningsprocess

9 Genomförande i svensk rätt forts.
Rätt att överklaga beslut om omprövning? Ja. Miljöorganisationer tillerkänns rätt att överklaga tillsynsbeslut Andra alternativ: Tidsbegränsade tillstånd Ej förslag på utökad användning av tidsbegränsade tillstånd

10 Avhjälpandeansvar vid nedläggning av verksamhet, art. 22
Upprättande av statusrapport, art. 22 ”information om statusen i mark och grundvatten med avseende på förorening med relevanta farliga ämnen” (def. art. 3.19) Begränsning till IED-verksamheter som innefattar användning, produktion eller utsläpp av relevanta farliga ämnen med beaktande av risken för förorening av mark och grundvatten

11 Art. 22 forts. När? Innan en anläggning tas i drift eller ett tillstånd uppdateras första gången efter 7/1-13 Innehåll: Kommissionen ska upprätta riktlinjer Vid nedläggningen ska vid betydande förorening området återställas till statusen enl. rapporten ( st) Hänsyn endast till åtg tekniska genomförbarhet

12 Förslag på genomförande av art. 22 i svensk rätt?
10 kap. MB täcker till stora delar kraven i art. 22. Kravet på statusrapport införs Endast IED-anläggningar omfattas – möjlighet till undantag om liten risk för föroreningsskada Hänvisning görs ej till relevanta farliga ämnen Behov av särskild bestämmelse som reglerar krav på åtgärder vid nedläggning Ny bestämmelse i 10 kap. 4 a § MB

13 Övriga förslag på ändringar pga IED
Hänsyn ska tas till BAT-slutsatser (16 kap. 5 § MB) Ny ”IED-förordning” Reglering av system för översyn av tillstånd Fastställande av gränsvärden för utsläpp Föreskrifter om statusrapporter Bemyndiganden m.m. Krav på periodiska kontroller av mark och grundvatten (ändring av egenkontrollF) Precisering av frekvens av tillsynsbesök (ändring av MtiF)

14 Förslag till ändringar utöver IED
Ändring av 5 § FMH (färre antal tillståndspliktiga ändringar) Ändring av 10 kap. MB Mål om obehörig vinst enligt 9 § blir stämningsmål enligt MB Övergångsbestämmelser Föreskrifter enl. 12 kap. 10 § MB för jordbruk bryter igenom rättskraften (ändring av 24 kap. 1 § MB) Tillstånd utan tillståndsplikt Likställa verksamheter som inte längre är tillståndspliktiga med frivilliga tillstånd Ändringar blir tillståndspliktiga enligt 5 § FMH Upphäva tillstånd på VU:s initiativ (24 kap. 8 § MB)

15

16 Artikel 21 Den behöriga myndighetens omprövning och uppdatering av
villkoren i tillstånd Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att den behöriga myndigheten regelbundet gör en omprövning i enlighet med punkterna 2–5 av tillståndsvillkoren och, om nödvändigt för att säkerställa efterlevnaden av detta direktiv, uppdaterar villkoren. 2. På begäran av den behöriga myndigheten ska verksamhetsutövaren överlämna alla uppgifter som är nödvändiga för en omprövning av tillståndsvillkoren, inklusive särskilt resultaten av utsläppskontroller och andra uppgifter som möjliggör en jämförelse av driften av anläggningen med bästa tillgängliga teknik enligt de tillämpliga BAT-slutsatserna och med de utsläppsnivåer som motsvarar bästa tillgängliga teknik. Vid omprövning av tillståndsvillkoren ska den behöriga myndigheten använda all information som framkommit vid kontroll eller tillsyn. 3. Inom fyra år efter offentliggörandet av besluten om BAT-slutsatserna i enlighet med artikel 13.5 avseende en anläggnings huvudsakliga verksamhet ska den behöriga myndigheten säkerställa att

17 alla tillståndsvillkor för den berörda anläggningen omprövas och vid behov uppdateras för att säkerställa att detta direktiv, särskilt artikel 15.3 och 15.4, följs, anläggningen uppfyller dessa tillståndsvillkor. Omprövningen ska ske med beaktande av alla nya eller uppdaterade BAT-slutsatser som är tillämpliga på anläggningen och som har antagits i enlighet med artikel 13.5 sedan tillståndet utfärdades eller senast omprövades. 4. Om en anläggning inte omfattas av någon av BAT-slutsatserna ska tillståndsvillkoren omprövas och vid behov uppdateras om utvecklingen av bästa tillgängliga teknik möjliggör en betydande minskning av utsläppen. 5. Tillståndsvillkoren ska omprövas och vid behov uppdateras åtminstone i de fall då a) anläggningen orsakar förorening av sådan betydelse att nya eller reviderade gränsvärden för utsläpp behöver införas i tillståndet, b) driftssäkerheten nödvändiggör att annan teknik används, c) det är nödvändigt för att uppfylla en ny eller reviderad miljökvalitetsnorm enligt artikel 18.

18 Artikel 22 Nedläggning av verksamhet
1. Den behöriga myndigheten ska fastställa tillståndsvillkor för att säkra efterlevnaden av punkterna 3 och 4 i denna artikel efter det att verksamheten definitivt har upphört, utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 2000/60/EG, direktiv 2004/35/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring och relevant unionslagstiftning om markskydd. 2. Om verksamheten innefattar användning, produktion eller utsläpp av relevanta farliga ämnen, och med beaktande av risken för förorening av mark och grundvatten inom anläggningens område, ska verksamhetsutövaren utarbeta och till den behöriga myndigheten överlämna en statusrapport innan en anläggning tas i drift eller ett tillstånd för en anläggning uppdateras för första gången efter den 7 januari 2013. Statusrapporten ska innehålla den information som är nödvändig för att fastställa föroreningsstatusen i mark och grundvatten så att en kvantifierad jämförelse kan göras med statusen efter det att verksamheten definitivt har upphört i enlighet med punkt 3.

19 Statusrapporten ska åtminstone innehålla följande information:
Information om nuvarande användning och, om sådan finns tillgänglig, information om tidigare användning av området. b) Befintlig information, om sådan finns tillgänglig, om mark- och grundvattenmätningar som avspeglar tillståndet när rapporten utarbetades eller alternativt nya mark- och grundvattenmätningar med beaktande av risken för förorening av mark och grundvatten med de farliga ämnen som ska användas, produceras eller släppas ut av den berörda anläggningen. Om information som lämnats i enlighet med annan nationell lagstiftning eller unionslagstiftning uppfyller kraven i denna punkt kan den informationen inkluderas i eller bifogas den inlämnade statusrapporten. Kommissionen ska upprätta riktlinjer om innehållet i statusrapporten.

20 Efter det att verksamheten definitivt har upphört ska verksamhetsutövaren bedöma föroreningsstatusen i mark och grundvatten med avseende på förorening med relevanta farliga ämnen som använts, producerats eller släppts ut av anläggningen. Om anläggningen har orsakat en betydande förorening med relevanta farliga ämnen i mark och grundvatten jämfört med statusen enligt den statusrapport som avses i punkt 2, ska verksamhetsutövaren vidta nödvändiga åtgärder för att komma till rätta med föroreningen så att området återställs till den statusen. För detta ändamål får hänsyn tas till sådana åtgärders tekniska genomförbarhet. Efter det att verksamheten definitivt har upphört och när föroreningen av mark och grundvatten på området utgör en betydande risk för människors hälsa eller för miljön som ett resultat av den tillåtna verksamhet som bedrivits av verksamhetsutövaren innan tillståndet för anläggningen uppdaterades för första gången efter den 7 januari 2013 och med beaktande av de villkor för anläggningens område som fastställts i enlighet med artikel 12.1 d, ska verksamhetsutövaren utan att det påverkar tillämpningen av första stycket vidta nödvändiga åtgärder för att avlägsna, kontrollera, innesluta eller minska relevanta farliga ämnen så att området, med beaktande av dess nuvarande eller godkända framtida användning, upphör att utgöra en sådan risk.

21 Om verksamhetsutövaren inte behöver utarbeta en statusrapport enligt punkt 2, ska verksamhetsutövaren efter det att verksamheten definitivt har upphört vidta nödvändiga åtgärder för att avlägsna, kontrollera, innesluta eller minska relevanta farliga ämnen så att området, med beaktande av dess nuvarande eller godkända framtida användning, upphör att utgöra en betydande risk för människors hälsa eller för miljön på grund av föroreningen av mark och grundvatten som ett resultat av den tillåtna verksamheten och med beaktande av de förhållanden inom anläggningens område som fastställts i enlighet med artikel 12.1 d.


Ladda ner ppt "Genomförande av IED m.m. Presentation 2012-02-09."

Liknande presentationer


Google-annonser