Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljökonsulter. Som förstår uppdraget.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljökonsulter. Som förstår uppdraget."— Presentationens avskrift:

1 Miljökonsulter. Som förstår uppdraget.
Envima levererar högkvalitativa tjänster inom miljöområdet med fokus på miljörevision miljöledning miljöjuridik miljöutbildning Miljökommunikation Vårt arbete handlar mycket om att hitta de unika möjligheter som vinns hos alla företag. Klimatneutrala Certifierade enl. ISO 14001, 9001, AFS 2001:1

2 Att införliva en ny miljölagstiftning IED i Sverige MIS höstmöte 2013
Göran Sjöblom

3 Disposition Revisorns roll vid nya regler om; Tillsyn
Statusrapport och periodiska kontroller Utsläppsgränsvärden

4 Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)
Industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250) Miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) Förordningen om stora förbränningsanläggningar (SFS 2013:252) Förordningen om förbränning av avfall (SFS 2013:253) Förordningen om anv. av organiska lösningsmedel (SFS 2013:254) Förordningen om produktion av titandioxid (SFS 2013:255) Men vad ska vi implementera? - en författning som syftar till att: förebygga, minska och i möjligaste mån eliminera föroreningar från industrin, - i enlighet med principen om att förorenaren ska betala (PPP). Sverige: implementera IED genom ett antal ändringar i MB, NVV föreskrift om miljörapport + sex nya förordningar. Syftet: -skapa ett mer övergripande regelverk som inte behöver innebära omfattande omprövningar av befintliga tillstånd. Viktigt! IED ett minimidirektiv – medlemsstaterna har rätt att föreskriva strängare villkor, Innebär: MB:s krav kan vara mera långtgående och omfattande.

5 Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)
Vilka verksamheter omfattas? Enbart IED- anläggningar, men i förlängningen möjligt bli ett generellt krav Fd. IPPC-direktivet (2008/1/EG) I FMH- bilagan angavs IPPC- anläggningarna med koden 96/61 för det ursprungliga IPPC-direktivet (om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar). Detaljerade regler för hur direktivet ska genomföras sker genom industriutsläppsförordningen (SFS 2013:250). Definitionen för vad som avses med industriutsläppsverksamhet anges i förordningens 1 kap. 2 §. Förordningen gäller enligt definitionen endast tillståndspliktig verksamhet. Viktigt ur ett revisorsperspektiv: förordningen gäller utöver enskilda tillståndsvillkor och villkor från tillsynsmyndigheten.

6 Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)
Vad är revisorns roll? Verksamhetsutövarens kunskap angående IED:s påverkan Reviderade verksamhetskoder Beakta övergångsbestämmelserna 1. Verksamhetsutövarens kunskap om den påverkan IED och de nya förordningarna kan komma att få på den dagliga verksamheten (är det en industriutsläppsanläggning?) 2. påverkas verksamheten av de till viss del reviderade verksamhetskoderna i miljöprövningsförordningen? (total överensstämmelse mellan IED och miljöprövningsförordningen – innebär att alla IED- anläggningar skall vara tillståndspliktiga, det fanns innan i kraftträdandet anläggningar som omfattas men som inte var tillståndspliktiga) 3. Beakta övergångsbestämmelserna: för att säkerställa att de nya kraven efterlevs på ett korrekt sätt och vid rätt tidpunkt!

7 Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)
Tillsyn 1 år för stora verksamheter, 3 år för små 1 kap 10a § i miljötillsynsförordningen (2011:13) Hänvisning till miljöprövningsförordningen (2013:251) för de verksamheter som innebär ”betydande risker för miljön” (säkerställa miljöbalkens syfte – bestämmer frekvens) ska tillsynsbesök genomföras minst en gång per år, och annars minst vart tredje år. Flera vägledningar om tillsyn, statusrapporter mm. men verkar inte något intresse för vad som utgör en verksamhet med ”betydande risker för miljön”???!!! Inte hos Naturvårdsverkets jurister, experter eller hos tillsynsmyndigheter.

8 Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)
Vad är revisorns roll? Generellt bindande regler om BAT i NFS 2006:9 om miljörapport Ökad betydelse för revisorns medverkan: att kontrollera grunden för ansvaret för egenkontrollen – 2 kap. 2 § miljöbalken, och…. främst 2 kap 3 § ”försiktighetsprincipen” och BMT/BAT Kontroll bör ske, inte bara av utsläppsgränsvärden; utan kontroll ska även ske av vilken teknisk utrustning som finns hos VU enligt de BAT-slutsatser som publicerats. numer generellt bindande regler om BAT i NFS 2006:9 om miljörapport Egen reflektion – ökat teknikkunnande hos revisorn och mer ingående granskning av de skyddsåtgärder som vidtas enligt kontrollprogram.

9 Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)
Statusrapport och periodiska kontroller Nolltolerans mot NYA föroreningar Återställa till det skick som framgår av statusrapport Syfte att kontrollera föroreningar i mark och grundvatten (21-26 §§ industriutsläppsförordningen (2013:250) VU ska upprätta en statusrapport senast i samband med: tillståndsansökan, (del av ansökan om tillstånd) eller när en tillståndspliktig verksamhet omfattas av huvudslutsatser för första gången och det inte finns en statusrapport. Historia: ansvaret har tidigare varit begränsat till ett återställande i skälig omfattning, Nu: VU åläggs att vid nedläggning av en verksamhet återställa platsen till det skick som framgår av statusrapporten, i den mån det är tekniskt möjligt kravet gäller även om verksamheten inte längre omfattas av IED

10 Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)
Statusrapport och periodiska kontroller Kontroll av mark och vatten inom verksamhetsområdet Utöver regelbundna kontroller ska: VU genomföra periodiska kontroller av de ämnen som förekommer i verksamheten och som riskerar att medföra en föroreningsskada i mark och vatten på verksamhetsområdet. Första gången efter att en huvudslutsats (BAT som omfattar huvudverksamhet) offentliggjorts och därefter; Vart femte år – grundvatten vart tionde år av mark

11 Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)
Vad är revisorns roll? Kontroll av statusrapport för; nya anläggningar: 7 januari 2013 befintliga anläggningar: i samband med att tillståndet för första gången uppdateras efter 7 januari 2013 Regelbunden kontroll grundvatten: vart 5:e år mark: vart 10:e år Statusrapport Nya anläggning: innan anläggningen tas i drift efter 7 januari 2013 befintliga anläggningar: innan tillstånd uppdateras för första gången efter 7 januari 2013 (uppdatering ska göras högst 4 år efter det att en BAT- slutsats antagits) Revisorn: Görs detta, finns en statusrapport upprättad, ingår periodiska kontroller i verksamhetens egenkontroll, redovisas detta till myndigheten för tillsyn och underlag för VU:s bevisbörda?

12 Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)
Utsläppsgränsvärden Förordningen om stora förbränningsanläggningar (SFS 2013:252) ersätter Naturvårdsverkets föreskrifter om utsläpp till luft från större förbränningsanläggningar (NFS 2002:26) Förordningen om förbränning av avfall (SFS 2013:253) ersätter förordningen om avfallsförbränning (SFS 2002:1060) och Naturvårdsverkets föreskrifter om avfallsförbränning (NFS 2002:28) Genom förordningarna skärps utsläppskraven för stora förbränningsanläggningar i fjärrvärmeanläggningar, kraftvärmeverk samt för avfallsförbränning avseende utsläpp av kväveoxider, svaveloxider och stoft från samförbränningsanläggningar. Övergångsbestämmelser gäller vid ersättandet: I förordningarna används en hel del definitioner för att bland annat dela in när olika verksamheter omfattas av bestämmelserna. Bland annat så har ”befintliga” och ”nya” anläggningar fått en ganska rolig definition i vägledningen från Naturvårdsverket till dessa förordningar. ”En 1987-anläggning är alltid en 2002-anläggning. En 2002-anläggning är alltid en 2013-anläggning” Vad innebär då detta, mer än skärpta utsläppskrav för verksamheterna? Vad är revisorns roll i detta?

13 Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)
Vad är revisorns roll? Begränsningsvärden Överskridande vid onormal drift Artikel 8 IED Kontroll Utsläppsgränsvärden ska gälla som; begränsningsvärden för utsläpp från industrierna (IED anläggning) enligt industriutsläppsfo 2013:250 … och begreppet utsläppsgränsvärden från NFS 2002:26 och 28 ersätts i förordningarna (FSF och FFA) med begränsningsvärde. Genom bl.a. MMÖD 2009:2 (Kalmar Industries) har man mönstrat ut rikt- och gränsvärden i de enskilda tillstånden. Problemet enligt domstolen: ”att konstruktionen med rikt- och gränsvärden inte anses så konkret och exakt att det objektivt går att konstatera om en överträdelse har begåtts. Villkor för begränsningsvärden ska vara: Klara och tydliga Det ska vara klarlagt att det finns konkreta åtgärder som tillståndshavaren kan göra för att klara begränsningsvärdet Ramarna för kontrollen bör också anges i villkoren Hur göra enligt MMÖD för att undvika onödig stränghet? *Inom ramen för kontrollen - längre mätperioder (månads- eller årsmedel) - tillåta viss mängd överskridande (10 av 12 mätresultat ska innehållas) * kan finnas skäl att höja begränsningsvärden något (ex buller) * föreskriva teknikkrav istället för utsläppskrav (BAT)

14 Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)
Vad är revisorns roll? Begränsningsvärden Överskridande vid onormal drift Artikel 8 IED Kontroll Begränsningsvärden gäller under normala driftförhållanden (art 15.3) IED. Allmänt åtal att överskrida dessa. Inte brott att överskrida utsläppshalterna om det beror på driftstörning men….. …..däremot att inte agera. Stoppa om normal drift inte kan återupptas inom viss tid samt rapportera till tillsynsmyndigheten. Om överträdelse innebär en omedelbar fara för människors hälsa eller betydande skada för miljön, ska driften av anläggningen upphöra, (artikel 8) IED. Nu har jag inte nämnt möjligheten till dispens men det tar vi nästa gång

15 Förändringar i miljöförfattningen på grund av industriemissionsdirektivet (2010/75/EU) (IED)
Vad är revisorns roll? Begränsningsvärden Överskridande vid onormal drift Artikel 8 IED Kontroll Sammanfattning skyldigheter vid kontroll * Skyldigheten ligger inte att innehålla ett visst värde vid varje given tidpunkt utan * skyldigheten ligger i att skaffa viss teknik som vid normal drift innehåller vissa utsläppsnivåer * skyldighet att mäta och kontrollera utsläppen på föreskrivet sätt * det ska föreskrivas vad som ska gälla vid onormala driftförhållanden (typ haverivillkor) * omedelbart informera tillsynsmyndigheten om tekniken/villkoret inte uppfylls * skyldighet att omedelbart vidta åtgärder för att utsläppsvillkoren följs.

16 Tack för visat intresse!


Ladda ner ppt "Miljökonsulter. Som förstår uppdraget."

Liknande presentationer


Google-annonser