Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Svenska Försäkringsföreningens Livförsäkringsseminarium 9 oktober 2012

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Svenska Försäkringsföreningens Livförsäkringsseminarium 9 oktober 2012"— Presentationens avskrift:

1 Solvens II eller tjänstepensions-direktivet – hur kan svenska tjänstepensioner regleras?
Svenska Försäkringsföreningens Livförsäkringsseminarium 9 oktober 2012 Charlotta Erikson, Svensk Försäkring

2 Tjänstepensionen på den svenska arbetsmarknaden
Över 90 procent av de svenska arbetstagarna omfattas av en kollektivavtalad tjänstepensionsplan. Fyra dominerande planer täcker varsin sektor av den svenska arbetsmarknaden. Företagsspecifika planer mindre vanliga

3 Tryggandeformer för tjänstepension

4 Dagens reglering av tjänste-pensionsverksamhet
Direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (”IORP”- direktivet) Direktivet är direkt tillämpligt på tjänste- pensionsinstitut (”IORPer”), för Sveriges del tjänstepensionskassor (försäkringsföreningar) och pensionsstiftelser. Via en option kan direktivets centrala rörelse- regler tillämpas på tjänstepensionsverksam- heten i livförsäkringsbolag. Sverige valde att utnyttja denna option.

5 Vad händer när Solvens II träder ikraft?
Vid fortsatt användning av optionen: Kapitalkraven i Solvens II Utan fortsatt användning av optionen: Full tillämpning av Solvens II Övergångsregel? Omnibus II innehåller förslag om möjlighet att använda dagens regler under en övergångsperiod

6 Samtidigt ses IORP-direktivet över…
IORP-översynen ska bygga på: - Solvens II som utgångspunkt - Men beakta särdrag i tjänstpensions- verksamhet och - ”lessons learned” från Solvens II vad särskilt gäller långa garantier

7 Tjänstepensionsföretag
IORP II Solvens II 201? 201? 201? 201? 201? 201? Samma reglering Olika reglering Likartad reglering? Försäkringsföretag Solvens I IORP Solvens II Övergångslösning Tjänstepensionsföretag IORP IORP IORP II

8 Solvens II-utredningen:
En ny lag om tjänstepensionsrörelse införs. Lagen baseras på IORP-direktivet. Livförsäkringsbolagen kan välja att omvandla sig till tjänstepensionsföretag under den nya lagen. I dessa institut får endast tjänstepensions- verksamhet bedrivas, övrigt försäkring måste ligga i en separat juridisk person.

9 Ny remiss våren 2012 Promemoria från Finansdepartementet:
Underkänner Solvens II-utredningens förslag att försäkringsföretag ska få omvandla sig till tjänstepensionsföretag. Endast de företag som inte omfattas av Solvens II- direktivet kan omfattas av tjänstepensionsdirektivet. Försäkringsbolag får därmed inte lägga över sin tjänstepensionsverksamhet i ett tjänstepensions- företag. Enbart dagens tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser omfattas av IORP-direktivet. Nya tjänstepensionsföretag kan endast bildas i form av stiftelse.

10 Svensk Försäkrings utgångspunkter:
Bästa möjliga reglering för tjänstepensionsverksamhet Effektiva lösningar för tryggande av tjänstepension Kollektivavtalens viktiga roll Använd ”svängrummet ”i EU-rätten!

11 Bedömning 1. Behövs en jämförelse mellan direktiven?
Nationell beslutanderätt kring pensionssystemets organisation - en viktig grundpelare i EU Direktivets syfte är att tillskapa en inre marknad för tjänstepension Tveksamt att låta bedömningen vila på inbördes rangordning mellan Solvens II och IORP

12 Bedömning, forts. 2. Om en jämförelse ändå görs…
Tveksamt om departementet har beaktat alla relevanta faktorer och om de faktorer de har beaktat har tolkats korrekt Tveksamheter även i denna del och risk för att bedömningen är i konflikt med EU-rätten

13 Konsekvenser av bedömningen?
Saknas beskrivning av påverkan på tjänstepensionsmarknadens struktur, t.ex. kollektivavtal kryssmarknaden tillåtna aktörer konsumentskydd kostnader Bristfälligt underlag för beslut

14 Slutsatser och förslag
Betydande osäkerhet kring departementets bedömning Förslaget får långtgående konsekvenser Förslag Utredning om hur och i vilken form tjänstepensionsverksamhet bör drivas i framtiden Övergångsregler för både livförsäkringsbolag och tjänstepensionskassor Övergångsregler ej tvingande – möjligt att tillämpa Solvens II fullt ut för den som vill Reglering för nya institut

15 Således finns det tid att diskutera!
Vad händer nu? IORP-direktivet En QIS har precis påbörjats. Resultat levereras i mars och ett förslag till ändrat IORP-direktiv är tänkt att läggas senare det året. Solvens II Konsekvensstudie beträffande långa garantier ska göras med rapport i mars 2013, därmed försenas Omnibus II och nivå 2-reglerna. Ikraftträdande skjuts sannolikt till 1 januari 2015. ………… Således finns det tid att diskutera!


Ladda ner ppt "Svenska Försäkringsföreningens Livförsäkringsseminarium 9 oktober 2012"

Liknande presentationer


Google-annonser