Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategi för Transportstyrelsens tillsyn över järnvägsmarknaden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategi för Transportstyrelsens tillsyn över järnvägsmarknaden"— Presentationens avskrift:

1 Strategi för Transportstyrelsens tillsyn över järnvägsmarknaden
Roger Pyddoke, Jan-Eric Nilsson, Stefan Pettersson

2 Uppdraget Transportstyrelsens arbetsuppgifter och förhållningssätt Tillsyn över järnvägstjänster Konsumentperspektivet Kompetensbehov Utblick Storbritannien Slutsatser

3 Utgångspunkter Starka befintliga järnvägsföretag som konkurrerar om ett begränsat antal tåglägen bäddar för konflikter ”Stabila” ansökningsmönster gör det svårt för nya järnvägsföretag att få attraktiva tåglägen Vag reglering och frekventa domstolsärenden kan skapa osäkerhet som kan hämma nyetablering, investeringar och utveckling Ger motiv för tydlighet i regleringen Implikationerna för Transportstyrelsen inte uppenbara mer än att verka för tydlighet, förutsägbarhet och transparens

4 Vad är Transportstyrelsens uppgift inom marknadsövervakningsområdet?
Tillsyn: Transportstyrelsen har skyldighet att säkerställa att järnvägslagen efterlevs. Verktyg → föreläggande, förbud, vite, återkallelse av tillstånd. 2. Övervakning: Transportstyrelsen ska övervaka att marknaderna för järnvägstjänster, inklusive marknaderna för järnvägstransporter, fungerar effektivt ur ett konkurrensperspektiv. 3. Eventuellt följa upp och utvärdera avregleringen av persontrafiken på järnväg.

5 Utmaningar Det är Trafikverkets uppgift att etablera en effektiv procedur för kapacitetstilldelning och besluta om avgifter för nyttjande av infrastruktur; Transportstyrelsens utmaning att genom tydlighet underlätta, ge kriterier och korrigera En ändamålsenlig övervakning av marknader för järnvägstjänster och järnvägstransporter. Därutöver Policy och plan för det löpande tillsynsarbetet

6 Utmaningar (forts.) Lagen och Transportstyrelsen ger principer/ utgångspunkter för arbetet och kriterier för bedömning Infrastrukturförvaltarna har ansvaret för att utforma process/metod och att föreslå en tidtabell/tågplan. Transportstyrelsen granskar infrastrukturförvaltarna (tillsyn) och hanterar klagomål (tvister). Principen för Transportstyrelsen är att ge riktlinjer för kommande tågplaner. I endast få fall innebär det att man ändrar förvaltarnas förslag.

7 Exempel på konkreta krav
Transparenta, konkurrensneutrala och icke-diskriminerande principer för prioritering av tåg baserat på dess betydelse för marknaden (samhällsekonomiska betydelse) Kvalitetssäkrat elektroniskt system för överföring av önskemål från järnvägsföretagen Kompetensutveckling hos Transportstyrelsen kräver egen strategi

8 Transportstyrelsen styr med principer
Ingen tydlig gräns mellan principer och detaljer Svårt även i vårt arbete Det är svårt att peta i en tågplan utan att det får svårbedömbara konsekvenser för andra järnvägsföretag Transportstyrelsen bör därför i första hand fokusera på att metoden och tillämpningen är rätt I andra hand bör dock Transportstyrelsen styra för att korrigera felaktigheter i syfte att underlätta för nya järnvägsföretag eller uppenbara felaktigheter

9 Tillsyn över järnvägstjänster, Transportstyrelsen bör:
Utforma en metod som ger tillräcklig information om hur marknaderna för järnvägstjänster utvecklas Utveckla formerna för rapportering. Strategiskt viktigt för utvecklingen på både person och godstrafikmarknaderna. Utvärdera om det mandat att kräva in information som myndigheten har idag behöver utvidgas

10 Konsumentperspektivet
Konsumentverket ansvarar för tillsyn i enlighet med förordning om passagerares rättigheter (tillsynens ”mjuka” delar). Transportstyrelsens ansvar för tillsyn enligt samma förordning beträffande utformning av byggnader, fordon, tekniska system för information till resenärer m.m. Transportstyrelsen bör i eventuellt uppföljningsuppdrag även följa hur bytesmöjligheter och samordning av tidtabell utvecklas och utnyttjas

11 Behov av kompetensutveckling?
Ta fram metod för övervakning av kapacitetstilldelningsprocessen och avgifter för tåglägen Marginalkostnader för järnvägstrafik Metoder för förseningsincitament Metoder för marknadsbedömningar Bedömningar av kapacitetsförstärkningsanalyser Samtliga kräver genomtänkt strategi och tydliga kriterier

12 Jämförelse mellan den svenska och brittiska utvecklingen på telemarknaden
Svensk och brittisk förvaltnings- och kontrakts-kultur ganska olika Brittiska reglerare framstår som tydligare än svenska – Svenska framstår som vaga Den svenska regleringen drabbades av en stor mängd rättskonflikter – Den brittiska nästan inga …man kan få intrycket att svensk statsförvaltning vill att oklarheter i regleringen reds ut i domstol

13 Slutsatser Transportstyrelsen ska bidra till väl fungerande reglering som innebär att det skapas en balans mellan marknadens aktörer. Balansen är en förutsättning för en väl fungerande järnvägsmarknad Balansgång mellan principiellt förhållningssätt som bäddar för flexibilitet och konkretion som undviker otydlighet och tidsödande tvister Ett antal särskilt viktiga frågor: tidtabell, avgifter, tjänster. Om marknadsöppningen ska lyckas krävs att tillsynsmyndigheten är stark och har tillräckliga mandat och resurser.

14 Rail Regulation Expert www.railrex.com


Ladda ner ppt "Strategi för Transportstyrelsens tillsyn över järnvägsmarknaden"

Liknande presentationer


Google-annonser