Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.saco-s.se Resultat Avtalsförhandlingarna 2013 mellan Saco-S och Arbetsgivarverket www.saco-s.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.saco-s.se Resultat Avtalsförhandlingarna 2013 mellan Saco-S och Arbetsgivarverket www.saco-s.se."— Presentationens avskrift:

1 www.saco-s.se Resultat Avtalsförhandlingarna 2013 mellan Saco-S och Arbetsgivarverket www.saco-s.se

2 RALS-T • Saco-S tillsvidareavtal med Arbetsgivarverket möjliggör att den lokala löneprocessen pågår i avvaktan på att avtalsförhandlingarna ska bli klara. • En ändring har gjorts i RALS-T. Ett förtydligande vad gäller möjligheten att göra lokala avvikelser från individuell lön. • ”Lokala parter kan om särskilda omständigheter föreligger träffa lokal överenskommelse om annat för vissa grupper”. • ”För det fall lokala parter inte har samsyn om tillämpningen av individuell lön ska de gemensamt begära stöd från centrala parter”.

3 • En portalparagraf som beskriver syftet med arbetstids- bestämmelserna tas in i avtalet. • Ett lönetillägg i samband med graviditetspenning införs i de fall man stängts av från arbetet • Semesterlönegarantin höjs årligen 2014-2016 Villkorsavtal-T

4 Trygghetsavtalet/ Omställningsinsatser • Arbetsgivarverket har sagt upp Trygghetsavtalet med avsikt att omförhandla avtalet. • Parterna har tagit fram en principöverenskommelse för det fortsatta arbetet med ett nytt omställningsavtal. • Överenskommelsen innebär att det nya avtalet ska utformas så att det stödjer arbetslinjen och stimulerar till ett längre arbetsliv. • Uppsagda p.g.a. arbetsbrist och tidsbegränsat anställda kommer även fortsättningsvis få del av förmånerna.

5 Trygghetsavtalet/ Omställningsinsatser forts • Vilka förmåner som kommer gälla för vilka grupper av tidsbegränsat anställda är en fråga för kommande förhandlingar. • Möjligheten för arbetstagaren att själv utlösa rätt till pensionsersättning tas bort i det nya avtalet. • Avtalet ska innehålla övergångsbestämmelser. T.ex. för äldre arbetstagare med lång anställningstid i staten. • Ett nytt avtal bör enligt överenskommelsen vara klart senaste den 15 maj 2014. • Parterna ska följa utvecklingen av förekomsten av tidbegränsat anställda och bedöma behovet av förändringar och stöd. Arbetet ska inledas under 2014.

6 Tjänstepensions- avtalet • Parterna har kommit överens om att inleda ett partsgemensamt arbete rörande de statliga tjänstepensions- bestämmelserna. • Parterna har kommit överens om utgångspunkter och inriktning för det kommande arbetet. • Arbetet inleds med fakta och analys, dvs. hur de särskilda förutsättningar som finns på det statliga området kan påverka ett nytt pensionsavtal.

7 Tjänstepensions- avtalet (forts.) • Viktiga utgångspunkter för det partsgemensamma arbetet är bl.a.: -Bra pensioner -Långsiktigt hållbara pensionsbestämmelser -Stabilitet och förutsägbarhet -Kostnadseffektiva lösningar -Beaktande av ansvars- och riskfördelning mellan arbetsgivare och arbetstagare -Avtalet ska stödja arbetslinjen och ett längre arbetsliv

8 Tjänstepensions- avtalet (forts.) • Arbetets inriktning är ett system med premiebestämda pensioner som -tillämpas på i vart fall födda 1987 eller senare -ger bra förutsättningar för pensionernas värde -bidrar till kompetensförsörjningen • Delpensionsavtalet kommer att innefattas i arbetet. • Målet är att ett nytt avtal ska vara klart under 2014 för att kunna träda ikraft den 1 juli 2015.

9 Chefsavtalet • Översynsarbete fortsätter mellan Saco-S och Arbetsgivarverket kring förändringar i Chefsavtalet (anställningsformer, villkor, omställning och kompetensutveckling)

10 Personskadeavtalet • Parterna är överens om att genomföra ett partsgemensamt arbete med en översyn av Personskadeavtalet (PSA). • Arbetet ska påbörjas under första kvartalet 2015 och vara avslutat senast den 1 januari 2016.

11 Partsrådet • Partsrådets arbetsområden (AO) kommer även fortsättningsvis vara fyra stycken. • AO Hot och våld byter namn till AO Arbetsmiljö. • I AO Arbetsmiljö kommer nuvarande AO Hot och våld att ingå liksom en ny inriktning på arbetsmiljöutbildning. • De tre andra AO är, liksom tidigare, Stöd till lokal samverkan, Stöd till lokal lönebildning, Förändring och utveckling – ett konstant tillstånd. • Då Partsrådets ekonomi är god är parterna överens om en rabatt på myndigheternas avgift (0,055%) t o m 2016-09-30.

12 Lokalanställda vid utlandsmyndighet • Ett partsgemensamt arbete ska genomföras med uppdrag att ta fram ett förslag till ny avtalsreglering för lokalanställda arbetstagare vid svenska utlandsmyndigheter.

13 Avtal om anställningar genom arbets- marknadspolitiska åtgärder • Nytt Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA) • För de som anställs tidsbegränsat inom statliga avtalsområdet utifrån arbetsmarknadspolitiska åtgärder • Avtalet ska bidra till att dessa personer får arbetslivserfarenhet och utveckling • Öka deras möjligheter till ett reguljärt arbete på arbetsmarknaden • Gäller anställningar under en maximal sammanlagd tid om 12 månader. • Anställningen sker på andra grunder än förtjänst och skicklighet. • Anställningsvillkoren är i stort desamma som för andra anställda men med vissa anpassningar.

14 Studentmedarbetar- avtal • Saco-S och Arbetsgivarverket har för avsikt att nå en överenskommelse om ett avtal om villkor för tidsbegränsad anställning som studentmedarbetare. • Syftet är att skapa förutsättningar att förena studier och arbete. • Arbetsuppgifterna ska ha en koppling till pågående studier. • Gäller endast under terminstid. • Maximalt 25 procent av en heltid. • Maximalt under fyra terminer.


Ladda ner ppt "Www.saco-s.se Resultat Avtalsförhandlingarna 2013 mellan Saco-S och Arbetsgivarverket www.saco-s.se."

Liknande presentationer


Google-annonser