Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktionsavtalen BUI och BAL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktionsavtalen BUI och BAL"— Presentationens avskrift:

1 Introduktionsavtalen BUI och BAL
Phia Moberg, SKL och Ann Georgsson, Svenska Kommunalarbetareförbundet

2 BUI och BAL Kollektivavtal tecknade mellan Sveriges Kommuner Landsting, Arbetsgivarförbundet Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet BUI, bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BAL, bestämmelser för arbetstagare i arbetslivsintroduktionsanställning

3 BUI Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning

4 Avtalets syfte Erbjuda särskilda utbildnings- och introduktionsanställningar för den som fullgjort Vård– och omsorgsutbildning saknar relevant yrkeserfarenhet Ge möjlighet att utveckla sina färdigheter och utvecklas i yrkeslivet Anställningen syftar till en tillsvidareanställning, efter högst 12 kalendermånader

5 Anställningens utgångspunkter
Utbildnings- och introduktionsinsatser förenas med handledning och introduktionsplan vilket innebär 75 procent arbete 25 procent handledning, utbildnings- och introduktionsinsatser

6 Övergripande överläggning före införandet av BUI och BAL
Centrala avtal BUI och BAL LOK Övergripande överläggning före införandet av BUI och BAL Arb.giv. anställer och underrättar möjlighet att begära överläggning

7 Lokal överläggning innan avtalet börjar tillämpas ska en överläggning äga rum syfte med överläggningen är att partsgemensamt skapa goda förutsättningar för kommande anställningar

8 Lokal överläggning forts.
Diskussionsfrågor om hur BUI-anställningarna ska organiseras hos arbetsgivaren vilka arbetsplatser former för handledning handledare upplägg av utbildnings- och introduktionsinsatser utformning av introduktionsplan i vilken utsträckning ska BUI-anställd omfattas av eventuella lokala avtal, exempelvis arbetstid kontinuerlig diskussion om upplägg av introduktionen, förslagsvis årlig eller terminsvis

9 Anställningsform BUI-anställd provanställs under 12 kalendermånader
Efter 12 kalendermånaderna övergår anställningen i en tillsvidareanställning För den tillsvidareanställningen gäller villkor enligt HÖK/AB Provanställningen kan avbrytas utan särskilda skäl med en månads ömsesidig uppsägningstid Arbetsgivaren ska lämna besked, senast vid provanställningens utgång, om denne inte vill att anställningen ska övergå i en tillsvidareanställning

10 Företrädesrätt Utbildnings-och introduktionsanställning kan ske även om det finns arbetstagare med företrädesrätt

11 Utbildnings- och introduktionsplan och underrättelse
Individuell utbildnings- och introduktionsplan ska fastställas Vilka utbildnings och introduktionsinsatser kommer att genomföras under året Då arbetsgivaren ingått BUI-anställning ska arbetsgivaren snarast underrätta arbetstagarorganisationen om detta samt delge den individuella utbildnings- och introduktionsplanen Arbetstagarorganisationen har rätt att begära överläggning Ska påkallas senast sju kalenderdagar efter underrättelse

12 Handledare För BUI-anställd ska handledare utses
Säkerställa en hög kvalitet Eftersträva handledare med handledarutbildning, godkänd av vård-och omsorgscollege eller motsvarande Handledaren bör vara en person som kan förmedla och beskriva sin yrkeskunskap har goda förutsättningar att stötta och utveckla den anställde yrkesmässigt Tid avsätts för uppdraget

13 Utbildnings- och introduktionsinsatser
I genomsnitt 25 procent av total arbetstid ska användas till handledning, utbildnings- och introduktionsinsatser för att ge en bred kompetens och praktisk erfarenhet inläsning, observationer, utförande, reflektioner, utvärdering samt gemensamma samtal med flera medarbetare i samma situation kring de erfarenheter man gör separat ”Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning”

14 Arbetstid Genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka
Vid arbete på schema gäller 38,15 timmar per vecka Ev. tillämpning av lokala arbetstidsavtal Genomsnitt högst 75 procent för ordinarie arbetsuppgifter

15 Löneform Lön utges som månadslön
Månadslönen utgör 75 procent av lägst lön, (för yrkesförberedande gymnasieutbildning samt ett års yrkeserfarenhet) enligt HÖK med Kommunal, kronor, (2013)

16 Särskilda ersättningar
Ersättning utges enligt avtalet för Övertid Obekväm arbetstid Jour och beredskap Förskjuten arbetstid Färdtid

17 Ledigheter Semester intjänadeåret är detsamma som kalenderåret
25 semesterdagar fast kontant lön=sem.lön samt semesterdagstillägg Sjukdom enligt lagen om sjuklön, SjLL och socialförsäkringsbalken SFB Föräldraledighet föräldraledig enligt föräldraledighetslagen

18 BAL Bestämmelser för arbetstagare i arbetslivs- introduktionsanställning

19 Avtalets syfte Erbjuda arbetslivsintroduktionsanställningar i vård- och omsorgsverksamhet för personer mellan år som är arbetslösa och behöver en arbetslivsintroduktion för att komma in på arbetsmarknaden Anställningen ger möjligheter till såväl utbildning som introduktion under handledning som bidrar till insikter och kunskaper i yrket och den anställde ges även bättre förutsättningar för fortsatt etablering på arbetsmarknaden. Fr.o.m möjligt att anställa arbetstagare som är äldre än 25 år

20 Anställningens utgångspunkter
Utbilnings- och introduktionsinsatser förenas med handledning och introduktionsplan vilket innebär 75 procent arbete 25 procent handledning, utbildnings- och introduktionsinsatser

21 Lokal överläggning Innan avtalet börjar tillämpas ska en överläggning äga rum Möjlighet att partsgemensamt skapa goda förutsättningar för kommande anställningar Diskutera arbetslivsintroduktionsanställningar inom andra verksamheter – förutsätter lokalt kollektivavtal

22 Lokal överläggning forts.
Diskussionsfrågor om hur BAL-anställningarna ska organiseras hos arbetsgivaren vilka arbetsplatser former för handledning handledare upplägg av utbildnings- och introduktionsinsatser utformning av utbildnings- och introduktionsplan i vilken utsträckning ska BAL-anställd omfattas av eventuella lokala avtal, exempelvis arbetstid

23 Anställningsform BAL-anställd anställs för viss tid under 12 kalendermånader Anställningen kan avbrytas utan särskilda skäl med en månads ömsesidig uppsägningstid

24 Företrädesrätt Arbetslivsintroduktionsanställning kan ske även om det finns arbetstagare med företrädesrätt

25 Utbildnings- och introduktionsplan och underrättelse
Individuell utbildnings- och introduktionsplan ska fastställas Vilka utbildnings- och introduktionsinsatser kommer att genomföras under året Då arbetsgivaren ingått BAL-anställning ska arbetsgivaren snarast underrätta arbetstagarorganisationen om detta samt delge den individuella utbildnings- och introduktionsplanen Arbetstagarorganisationen har rätt att begära överläggning ska påkallas senast sju kalenderdagar efter underrättelse

26 Handledare För BAL-anställd ska handledare utses
Säkerställa en hög kvalitet Eftersträva handledare med handledarutbildning, godkänd av vård-och omsorgscollege eller motsvarande Handledaren bör vara en person som kan förmedla och beskriva sin yrkeskunskap har goda förutsättningar att stötta och utveckla den anställde yrkesmässigt Tid avsätts för uppdraget

27 Utbildnings- och introduktionsinsatser
I genomsnitt 25 procent av total arbetstid ska användas till, utbildning, introduktion och handledning för att ge goda förutsättningar för fortsatt etablering på arbetsmarknaden ge stöd för att studera mot gymnasieskolans yrkesprogram ge möjlighet till påbörja alt. slutföra studier bevilja ledighet för sådan studier separat ”Förteckning över fördjupningsområden vid utbildnings- och introduktionsanställning” inkl. ev. andra områden där det finns behov av insatser

28 Arbetstid Genomsnitt 40 timmar per helgfri vecka
Vid arbete på schema gäller 38,15 timmar per vecka Ev. tillämpning av lokala arbetstidsavtal Genomsnitt högst 75 procent för ordinarie arbetsuppgifter

29 Löneform Lön utges som månadslön
Månadslönen utgör 75 procent av lägst lön enligt HÖK med Kommunal, kronor, (2013)

30 Särskilda ersättningar
Ersättning utges enligt avtalet för Övertid Obekväm arbetstid Förskjuten arbetstid Färdtid

31 Ledigheter Semester intjänadeåret är detsamma som kalenderåret
25 semesterdagar fast kontant lön=sem.lön samt semesterdagstillägg Sjukdom enligt lagen om sjuklön, SjLL och socialförsäkringsbalken SFB Föräldraledighet föräldraledig enligt föräldraledighetslagen


Ladda ner ppt "Introduktionsavtalen BUI och BAL"

Liknande presentationer


Google-annonser