Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Beslut i Riksdagen Betänkande 2013/14:UbU6 Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Regeringens proposition.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Beslut i Riksdagen Betänkande 2013/14:UbU6 Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Regeringens proposition."— Presentationens avskrift:

1 Legitimation för lärare och förskollärare - Gymnasieskola/Vuxenutbildning

2 Beslut i Riksdagen Betänkande 2013/14:UbU6 Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Regeringens proposition 2012/13:187 Vissa skolfrågor Promemorian ( ) Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m. Promemorian ( ) Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare 8 Motioner

3 Beslut i Riksdag forts Innebär ändringar i Skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av Skollagen. Ikraftträdande - I huvudsak - I några fall

4 Legitimationskrav för lärare och förskollärare
Krav på Legitimation med rätt behörighet: 1. för att få anställas utan tidsbegränsning samt få ansvara för undervisning och sätta betyg. 2. för dem som anställts eller senare för att få ansvara för undervisning samt sätta betyg. Legitimationskrav ”alla”(dock inte särskolan), dvs även de som fått sin nuvarande tillsvidareanställning innan

5 Tidsbegränsad anställning enl. Skollagen
Anställning i de fall förskolläraren/läraren saknar legitimation alternativt, har legitimation men helt eller delvis saknar behörighet i de ämnen och/eller de årskurser/skolform som arbetsuppgifterna avser: Tidsbegränsad anställning enl. Skollagen (OBS! Särskilda villkor gäller för denna anställningsform mer information finns i metodboken) Befattningsbenämning: - Lärare obehörig/Förskollärare obehörig

6 Beslut angående undervisning av ej legitimerad person
Om det saknas person med legitimation med rätt behörighet krävs beslut om att person utan rätt legitimation ska bedriva undervisning under längre tid än sex månader, dock beslut för högst ett år i sänder.

7 Förutsättningar för att meddelas legitimation 2 kap
Förutsättningar för att meddelas legitimation 2 kap. 16 § första stycket Skollagen Behörighetsgivande examen, med tillfredsställande resultat genomförd introduktionsperiod om minst ett läsår eller motsvarande på heltid inom undervisning som i huvudsak svarar mot examen och i övrigt vara lämplig att bedriva undervisning.

8 Introduktionsperiod Förskollärare och lärare som tagit ut sin examen eller senare ska: - genomföra introduktionsperiod motsvarande 1 år på heltid och anställas med legitimationsgrundande anställning. (OBS! Särskilda villkor gäller för denna anställningsform mer information finns i metodboken)

9 Lärare och förskollärare med lång yrkeserfarenhet i skolväsendet – särskilda behörighetskrav för undervisning Leg. Lärare eller förskollärare. Senaste 15 åren, före såväl den 1 juli 2015 som tidpunkten för ansökan, bedrivit undervisning sammanlagt minst 8 (född eller tidigare 4) läsår eller motsvarande som lärare eller förskollärare. Ges behörighet att bedriva undervisning trots att utbildningen inte ger behörighet till det.

10 Lärare och förskollärare med lång yrkeserfarenhet i skolväsendet forts
Förskolläraren/läraren ansöker om den utökade behörigheten. Inget krav på introduktionsperiod. Yttrande eller intyg från rektor eller förskolechef. visa att uppfyller kraven för behörighet (tjänstgöringen) och är lämplig att bedriva sådan undervisning. Skolverket prövar. Behörigheten förs in på legitimationen.

11 Legitimation får meddelas lärare som:
Vissa lärare undantas från villkoren för legitimation - undantag från kravet på introduktionsperiod och lämplighet Legitimation får meddelas lärare som: per den 1 dec 2013 är anställd som lärare i skolväsendet, har kompletterat sin utbildning (med sådan utbildning som Regeringen meddelat föreskrifter om och under de senaste 15 åren före såväl som tidpunkten för ansökan har arbetat under sammanlagt minst 8 läsår eller motsvarande tid som lärare eller förskollärare i skolväsendet, trots att vederbörande inte genomfört introduktionsperiod eller kravet på lämplighet.

12 Tidigare behörighet ska gälla
Lärare eller förskollrare som har kompletterat sin utbildning, utöver vad som ingår i examen, kan få behörighet i ett eller flera ämnen under vissa förutsättningar, även om de inte uppfyller dagens krav på behörighet. Gäller om: - Examen tagits ut före och - högskolestudierna (kompletteringen) har fullgjorts före

13 Utökad behörighet för gymnasielärare i praktisk-estetiska ämnen
Lärare med behörighet för gymnasieskolan i ämnena bild, idrott och hälsa eller musik blir även behöriga att undervisa i åk 1-6 i grundskolan.

14 Vissa lärare undantas från villkoren för legitimation - dans, teater eller rörelse och drama
Vilka omfattas? Lärare som huvudsakligen undervisar i ämnet eller ämnena dans, teater eller rörelse och drama (dvs. ämnen där det inte funnits en lärarutbildning att tillgå), per den 1 dec 2013 är anställd som lärare i skolväsendet, har en examen från högskoleutbildning som varit avsedd att i de aktuella ämnet ge kompetens för yrkesverksamhet som pedagog i skolväsendet och har kompletterat sin examen med sådan utbildning som Regeringen meddelat föreskrift om (högst 30 hp).

15 Vissa lärare undantas från villkoren för legitimation - dans, teater eller rörelse och drama forts.
Ej krav på introduktionsperiod om arbetat som lärare i skolväsendet sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande tid. Ej krav på lämplighet för att bedriva undervisning. Till ansökan bifoga yttrande eller intyg över tjänstgöringen.

16 Förändrade krav för behörighet i gymnasieskolans introduktions-program i grundskolans ämnen
De som har en äldre lärarexamen än den som nu ges* och som är avsedd för arbete i grundskolans åk 7-9 blir behöriga. *(Enl Bilaga 2till Högskoleförordningen (1993:100))

17 Lärare med äldre behörighetsförklaringar – undantag från kraven för legitimation
Legitimation ska få meddelas lärare som genom behörighetsförklaring av Skolöverstyrelsen enl 1971 års Skolförordning (1971:235) är behörig för visst slag av anställning. Ej krav på introduktionsperiod om arbetat som lärare i skolväsendet sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande tid. Ej krav på lämplighet för att bedriva undervisning. Till ansökan bifoga yttrande eller intyg över tjänstgöringen.

18 Vid anställning from 2013-12-01
Krav på legitimation med rätt behörighet för att anställas tillsvidare. Om legitimation med rätt behörighet saknas ska anställning ske med Legitimationsgrundande anställning (Introduktionsperiod) Tidsbegränsad anställning enl Skollagen (saknar legitimation eller har legitimation men saknar helt eller delvis rätt behörighet) Vikariat eller AVA används inte vid tidsbegränsad anställning av dem som saknar legitimation.


Ladda ner ppt "Beslut i Riksdagen Betänkande 2013/14:UbU6 Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Regeringens proposition."

Liknande presentationer


Google-annonser