Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Betyg i årskurser där man ej haft undervisning i ett ämne

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Betyg i årskurser där man ej haft undervisning i ett ämne"— Presentationens avskrift:

1 Betyg i årskurser där man ej haft undervisning i ett ämne
”Om eleven redan har fått betyg i ett ämne och sedan inte läser ämnet under en termin kan eleven i många fall behålla sitt tidigare betyg. Detta eftersom betygssättning ska bygga på de kunskaper som eleven inhämtat i ämnet till och med den aktuella terminen och betyg ska sättas utifrån de kunskaper en elev ska ha uppnått vid betygstillfället i förhållande till kunskapskraven. Elevens betyg från tidigare termin kan fortfarande representera de kunskaper som eleven vid betygstillfället förväntas ha i ämnet. Vid slutet av årskurs 6 och slutet av årskurs 9 ska elevens kunskaper dock alltid ställas i direkt relation till de kunskapskrav som finns för dessa årskurser. En ”medflyttning” av tidigare betyg kan därmed endast göras om det tidigare betyget satts utifrån en bedömning av elevens kunskaper i direkt relation till dessa kunskapskrav. Till exempel kan en elevs betyg från höstterminen i årskurs 6 endast ”flyttas med” till vårterminen i årskurs 6 om elevens kunskaper redan vid den tidigare betygsättningen relaterades direkt till kunskapskraven för årskurs 6.”

2 Betyg i årskurser där man ej haft undervisning i ett ämne
”Hur ska skolan hantera betygssättning när eleverna inte läst ett ämne alls? Av regelverket följer att det endast är i följande fall som betyg inte ska sättas: - då underlag saknas på grund av elevs frånvaro, - då ett ämne inte läses på grund av att det är valbart eller alternativt till annat ämne, eller - vid anpassad studiegång Om eleverna ännu inte har fått någon undervisning i ett ämne när betyg ska sättas saknas underlag för betygssättning. Hur en sådan situation ska hanteras framgår inte av regelverket. ”

3 Betyg i årskurser där man ej haft undervisning i ett ämne
”Tillämpning Skolinspektionen tolkar bestämmelsen som att den endast avser de ämnen där eleven har haft undervisning i genom att eleven har inhämtat kunskaper som kan betygssättas. Att bedöma elevens kunskaper och sätta betyg i ett ämne trots att det saknas underlag för bedömningen är inte heller förenligt med övriga bestämmelser om betygsättning.     Det är huvudmannen som ansvarar för att eleven får undervisning i alla ämnen i enlighet med grundskolans timplan och läroplanens kunskapskrav. Huvudmannens rätt att själv organisera sin verksamhet innebär inte nödvändigtvis att eleven kommer att ha undervisning i alla ämnen i alla årskurser under sin tid i grundskolan.” 

4 Betyg i årskurser där man ej haft undervisning i ett ämne
Inom samma stadium Olika stadier Föra över tidigare terminsbetyg Revidera tidigare terminsbetyg (om ny kunskap om elevens kunnande fåtts på annat sätt) Finns ej tidigare terminsbetyg så utgå från elevens skriftliga omdömen T.ex. i åk 7 där tidigare betyg saknas (i relation till aktuellt CI och k-krav) Upp till skolan/rektor Skolinspektionen kommer inte kritisera skolor som ej sätter betyg i åk där man ej haft undervisning Svårt rent tekniskt? Strider mot lagtext Undvika schablonbetyg E till alla Kommunicera på vilka grunder betygsättning (eller ej) grundas

5 Undantagsbestämmelser
Meningen med de här bestämmelserna är inte att en elev med bristfälliga kunskaper i allmänhet i ett visst ämne ska kunna få ett godkänt betyg. Bestämmelserna är riktade mot de elever som har en funktionsnedsättning som direkt hindrar eleven från att nå enstaka delar av kunskapskraven. På grund av att funktionsnedsättningar kan se så olika ut går det inte att exakt definiera i vilka fall bestämmelsen är lämplig att använda eller vad enstaka delar av kunskapskraven innebär. Detta är något som måste diskuteras och avgöras lokalt. Om läraren bedömer att eleven har sådan funktionsnedsättning som bestämmelserna talar om så är det vid betygssättningen som man undantar de delar av kunskapskraven som är aktuella. Det är däremot inte meningen att eleven ska gå miste om undervisning på grund av sin funktionsnedsättning. Det bör också nämnas att tillfälliga svårigheter som orsakas av t.ex. sociala omständigheter, familjeförhållanden eller av att eleven kommer från ett annat land inte omfattas av de här bestämmelserna. Läs mer

6 Från Skolverket Bedömningsstöd Resultat från NP VT 2012
Bild Resultat från NP VT 2012 Högpresterande elever – Rapport Viktigt med icke-kognitiva kompetenser, exempelvis motivation, tro på egen förmåga och uthållighet. Se begåvning som till stor del inlärda förmågor, förmågor med stor utvecklingspotential och alltså i hög grad påverkningsbart. Mind-set (Carol Dweck)


Ladda ner ppt "Betyg i årskurser där man ej haft undervisning i ett ämne"

Liknande presentationer


Google-annonser