Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Legitimation för lärare och förskollärare - Särskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Legitimation för lärare och förskollärare - Särskolan"— Presentationens avskrift:

1 Legitimation för lärare och förskollärare - Särskolan

2 Beslut i Riksdagen Betänkande 2013/14:UbU6 Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Regeringens proposition 2012/13:187 Vissa skolfrågor Promemorian ( ) Fritidspedagogers, speciallärares och specialpedagogers behörighet att undervisa m.m. Promemorian ( ) Vissa frågor om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare 8 Motioner

3 Beslut i Riksdag forts. Innebär ändringar i Skollagen (2010:800) och lagen (2010:801) om införande av Skollagen. Ikraftträdande - I huvudsak - I några fall

4 Legitimationskrav för lärare och förskollärare
Krav på Legitimation med rätt behörighet: 1. för att få anställas utan tidsbegränsning samt få ansvara för undervisning och sätta betyg. 2. för dem som anställts eller senare för att få ansvara för undervisning samt sätta betyg. Legitimationskrav ”alla”(dock inte särskolan), dvs även de som fått sin nuvarande tillsvidareanställning innan

5 Förlängning av övergångsperioden - inom särskolan
Övergångsperioden i fråga om behörighet och krav på legitimation som gäller till utgången av juni 2015 förlängs till utgången av juni 2018. Gäller undervisning i grundsärskollan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna. En förutsättning är att avtal om nuvarande anställning som lärare, förskollärare eller fritidspedagog ingåtts före den 1 juli 2011. Gäller endast under aktuell anställning.

6 Tidsbegränsad anställning enl. Skollagen
Anställning i de fall förskolläraren/läraren saknar legitimation alternativt, har legitimation men helt eller delvis saknar behörighet i de ämnen och/eller de årskurser/skolform som arbetsuppgifterna avser: Tidsbegränsad anställning enl. Skollagen (OBS! Särskilda villkor gäller för denna anställningsform mer information finns i metodboken) Befattningsbenämning: - Lärare obehörig/Förskollärare obehörig

7 Beslut angående undervisning av ej legitimerad person
Om det saknas person med legitimation med rätt behörighet krävs beslut om att person utan rätt legitimation ska bedriva undervisning under längre tid än sex månader, dock beslut för högst ett år i sänder.

8 Förutsättningar för att meddelas legitimation 2 kap
Förutsättningar för att meddelas legitimation 2 kap. 16 § första stycket Skollagen Behörighetsgivande examen, med tillfredsställande resultat genomförd introduktionsperiod om minst ett läsår eller motsvarande på heltid inom undervisning som i huvudsak svarar mot examen och i övrigt vara lämplig att bedriva undervisning.

9 Introduktionsperiod Förskollärare och lärare som tagit ut sin examen eller senare ska: - genomföra introduktionsperiod motsvarande 1 år på heltid och anställas med legitimationsgrundande anställning. (OBS! Särskilda villkor gäller för denna anställningsform mer information finns i metodboken)

10 Lärare och förskollärare med lång yrkeserfarenhet i skolväsendet – särskilda behörighetskrav för undervisning Leg. Lärare eller förskollärare. Senaste 15 åren, före såväl den 1 juli 2015 som tidpunkten för ansökan, bedrivit undervisning sammanlagt minst 8 (född eller tidigare 4) läsår eller motsvarande som lärare eller förskollärare. Ges behörighet att bedriva undervisning trots att utbildningen inte ger behörighet till det.

11 Lärare och förskollärare med lång yrkeserfarenhet i skolväsendet forts
Förskolläraren/läraren ansöker om den utökade behörigheten. Inget krav på introduktionsperiod. Yttrande eller intyg från rektor eller förskolechef. visa att uppfyller kraven för behörighet (tjänstgöringen) och är lämplig att bedriva sådan undervisning. Skolverket prövar. Behörigheten förs in på legitimationen.

12 Vissa fritidspedagoger och lärare i fritidshem - utökad behörighet
Vilka omfattas? Äldre examen än den som nu ges*, avsedd för fritidshem och omfattar studier i minst ett av grundskolans ämnen, fullgjorda ämnesstudier i omfattning som krävts för ämnet i lärarexamina avsedda för åk 1-3 eller 4-6 som är äldre än den nu pågående*, dock inte äldre än examen som kunde avläggas den 1 juli 1968 och genom ämnesstudier fått ämneskunskaper i vart och ett av ämnena som i huvudsak kan ha krävts för den lärarexamen som avses i ovanstående punkt. *(Enl Bilaga 2till Högskoleförordningen (1993:100))

13 Äldre examen än den som nu ges*, avsedd för fritidshem och
Vissa fritidspedagoger och lärare i fritidshem - utökad behörighet forts. Vilka omfattas? Äldre examen än den som nu ges*, avsedd för fritidshem och innan kompletterat examen med studier i minst ett av grundskolans ämnen i den omfattning som framgår av föregående bild punkten 3 och 4. *(Enl Bilaga 2till Högskoleförordningen (1993:100))

14 Vissa fritidspedagoger och lärare i fritidshem - utökad behörighet forts.
Vad innebär den utökade behörigheten? Anses ha en behörighetsgivande examen. Legitimation. Får undervisa i fritidshemmet samt åk 1-3 eller 4-6 i grundskolan i det eller de ämnen och årskurser för vilka ämneskunskaperna uppnåtts. Möjlighet att komplettera för att utöka behörigheten ytterligare.

15 Fritidspedagoger - Undantag från krav på behörighet och legitimation
Vilka omfattas? Den som har en svensk eller utländsk högskoleutbildning som är avsedd för arbete som fritidspedagog eller motsvarande. Vad innebär undantaget? Får bedriva och ansvara för undervisning i fritidshemmet, trots att hen inte är legitimerad och behörig för undervisningen.

16 Tidigare behörighet ska gälla
Lärare eller förskollrare som har kompletterat sin utbildning, utöver vad som ingår i examen, kan få behörighet i ett eller flera ämnen under vissa förutsättningar, även om de inte uppfyller dagens krav på behörighet. Gäller om: - Examen tagits ut före och - högskolestudierna (kompletteringen) har fullgjorts före

17 Vissa speciallärare och specialpedagoger - undantag från krav på behörighet och legitimation inom särskolan Vilka omfattas? Speciallärare och specialpedagoger (examen enl Högskoleförordningen eller motsv. examen utfärdad senast och påbörjad före utgången av 2008) med inriktning utvecklings-störning som saknar lärar- eller förskollärarexamen (arbetsterapeuter, fritidspedagoger eller socialpedagoger) och per den 1 dec 2013 är anställd som lärare inom grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna.

18 Vissa speciallärare och specialpedagoger - undantag från krav på behörighet och legitimation inom särskolan fots. Vad innebär undantaget? Inom: inriktningen träningsskola i grundsärskolan, gymnasiesärskolans individuella program och motsv. träningsskola i särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå. Får: anställas utan tidsbegränsning och självständigt ansvara för och bedriva undervisning samt besluta om betyg.

19 Vissa speciallärare och specialpedagoger - undantag från krav på behörighet och legitimation inom särskolan fots. Om uppfyllt villkoren gäller undantaget från krav på legitimation och behörighet även om läraren tillträder ny anställning som lärare efter Eftersom de inte får legitimation kommer de inte heller att kunna anmälas till Lärarnas ansvarsnämnd för prövning av legitimation.

20 Vissa speciallärare och specialpedagoger - undantag från krav på behörighet
Vilka omfattas? Speciallärare och specialpedagoger (examen enl Högskoleförordningen eller motsv. examen utfärdad senast och påbörjad före utgången av 2008) med inriktning utvecklingsstörning som har behörighetsgivande examen och legitimation som ger behörighet att undervisa i minst en av årskurserna 7-9 i grundskolan eller i gymnasieskolan och per den 1 dec 2013 är anställd som lärare inom grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna.

21 Vad innebär undantaget från krav på behörigheten? Får undervisa:
Vissa speciallärare och specialpedagoger - undantag från krav på behörighet fots. Vad innebär undantaget från krav på behörigheten? Får undervisa: i åk 7-9 i grundsärskolan, I gymnasiesärskolan i andra ämnen än yrkesämnen, och motsv. nivåer i särskild utbildning för vuxna. Om villkoren uppfyllts gäller undantaget från krav på behörighet även om läraren tillträder ny anställning som lärare efter

22 Utökad behörighet för gymnasielärare i praktisk-estetiska ämnen i särskolan
Lärare med behörighet för gymnasieskolan i ämnena bild, idrott och hälsa eller musik blir om de har speciallärarexamen* med inriktning mot utvecklingsstörning behöriga att undervisa i särskolans åk 1-9, träningsskolan samt gymnasiesärskolan i det eller de aktuella ämnena. *eller specialpedagogsexamen (examen enl Högskoleförordningen eller motsv. examen utfärdad senast och påbörjad före utgången av 2008)

23 Skärpt behörighetskrav för undervisning i Svenska som andraspråk i åk 1-6 i grundskolan och särskolan Behörighetsgivande examen som ger behörighet att undervisa i aktuella årskurser, fullgjort studier om 30 högskolepoäng eller motsvarande omfattning i ämnet.

24 Lärare med äldre behörighetsförklaringar – undantag från kraven för legitimation
Legitimation ska få meddelas lärare som genom behörighetsförklaring av Skolöverstyrelsen enl 1971 års Skolförordning (1971:235) är behörig för visst slag av anställning. Ej krav på introduktionsperiod om arbetat som lärare i skolväsendet sammanlagt minst ett läsår eller motsvarande tid. Ej krav på lämplighet för att bedriva undervisning. Till ansökan bifoga yttrande eller intyg över tjänstgöringen.

25 Förändrade krav för att genom komplettering utöka med behörighet i ytterligare ämne - Grundskolan och grundsärskolan Reglerna i behörighetförordningen förändras rörande vad som krävs för att genom kompletterande studier utöka sin behörighet. Ett exempel: studier om minst xx högskolepoäng eller motsvarande omfattning i naturorienterande ämnen och teknik i huvudsak jämt fördelade mellan dessa ämnen.

26 Undantag från grundkravet på speciallärarexamen med inriktning utvecklingsstörning för att få undervisa i särskolan Krav utöver rätt behörighetsgivande examen för att få ansvara för undervisning i särskolan: Speciallärarexamen eller special-pedagogsexamen (påbörjad innan 2008 års utgång med examen uttagen innan ) med inriktning utvecklingsstörning. Undantag: Lärare med äldre behörighetsgivande examen än den som nu ges* och som omfattar inriktning och specialisering mot utvecklingsstörning. *(Enl Bilaga 2till Högskoleförordningen (1993:100))

27 Vid anställning from 2013-12-01
Krav på legitimation med rätt behörighet för att anställas tillsvidare. Om legitimation med rätt behörighet saknas ska anställning ske med Legitimationsgrundande anställning (Introduktionsperiod) Tidsbegränsad anställning enl Skollagen (saknar legitimation eller har legitimation men saknar helt eller delvis rätt behörighet) Vikariat eller AVA används inte vid tidsbegränsad anställning av dem som saknar legitimation.


Ladda ner ppt "Legitimation för lärare och förskollärare - Särskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser