Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarlegitimation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarlegitimation."— Presentationens avskrift:

1 Lärarlegitimation

2 hösten 2013 Ca. 86 % av ärendena från 2011 och 2012 är avslutade, fokus på resten: yrkeslärare som kommer att börja handläggas under hösten utredning av oklara examensbevis och kurser lärare med utländsk examen

3 När träder vad i kraft? Ändringar i skollagen och ”införandelagen”
ändringarna i ”införandelagen” träder i kraft den 1 december 2013 vissa av ändringarna i skollagen träder i kraft den 1 december 2013 och vissa delar den 2 december 2013 Ändringar i behörighetsförordningen (2013:693) ändringarna träder i kraft den 1 december 2013 tillämpas på alla studier om inte annat anges i en bestämmelse Ändringar i behörighetsförordningen (2013:694) ändringarna träder i kraft den 2 december 2013 tillämpas på studier som fullgjorts den 2 december 2013 eller senare

4 Förändringarna i korthet
Stora ändringar för personer med äldre utbildningar: studier som var avsedda att ge viss behörighet i skolväsendet (ex. vidareutbildningar) ska ge avsedd behörighet studier som uppfyller de poängkrav och ämneskunskaper som kan ha ansetts gällt inom äldre lärarutbildningar ska ge motsvarande behörighet behörighetsförklaringar från Skolöverstyrelsen ska ge beslutad behörighet lång erfarenhet av tjänstgöring kan ge behörighet i det man tjänstgjort i fritidspedagoger kan meddelas legitimation och ämnesbehörighet

5 Lärarlegitimation

6 Våra huvudbudskap Nya möjligheter till behörighet
Erfarenhet ger behörighet Tidigare behörighet ska gälla

7 Motiv till uppdraget kvalitetssäkring och utveckling av verksamheten
bidra till professionalism genom tydligare krav öka yrkets status – fler ska vilja bli lärare ökad måluppfyllelse för eleverna

8 Lärarlyftet II

9 Lärarlyftet II - ansökan
Huvudmannen prioriterar och beslutar om deltagande Läraren söker kurs/utbildning på Krav för deltagande: Intyg från huvudmannen Behörighetsgivande examen I förekommande fall särskilda förkunskaper (poäng i visst ämne)

10 Sökande/antagna år 2013 jämfört med 2012
Antal sökande: Antal antagna: varav Lärare : Fritidsped: Spec: Fritped och Spec första terminen HT12 (inga utb VT12) 2013: Lärare cirka 50% av de sökande faller bort.

11 Varför uppfyller många inte kraven för deltagande?
Intyg från huvudman saknas, % Uppfyller inte förkunskaper (akademiska poäng) Fel examen i förhållande till sökt kurs Bedöms redan ha den avsedda behörigheten i ämnet

12 Fördjupade kontroller av de sökandes meriter
Samarbete mellan UHR och Skolverket Fördjupad kontroll av de sökandes examina och meriter Relevant examen i förhållande till sökt kurs/nivå? Kommer sökt kurs leda till utökad behörighet? Säkerställa att varje deltagare som genomgår en kurs/utbildning inom Lärarlyftet II kommer att erhålla den behörighet studierna syftar till. Skolverket lämnar utlåtanden angående de sökande, som VHS handlägger utifrån Leder sökt kurs till utökad behörighet eller har man redan denna behörighet? Alla sena anmälningar hanteras av UHR/Skolverket

13 Ämnen med flest sökande
VT14 Matematik Matematik Engelska Engelska Engelska Matematik Svenska Sv SO Sv Svenska Sv2 NO/Teknik NO/Teknik Svenska SO SO NO/Teknik

14 Validering inom LLII Prop. 2013/14:1 Utgiftsområde 16 s. 57
”…För den legitimerade lärare som vill få sin yrkeslivserfarenhet validerad i ämnen som inte omfattas av examen bör det vara möjligt att få behörighet inom ramen för Lärarlyftet II. Regeringen har därför inom ramen för anvisade medel tilldelat Stockholms universitet medel för att tillsammans med andra lärosäten utveckla formerna för validering i detta sammanhang.” Prop. 2013/14:1 Utgiftsområde 16 s. 57

15 Statsbidrag Villkor Lärarlyftet II gällande statsbidrag
Ersättningen utgörs av ett schablonmässigt bestämt belopp per högskolepoäng (Kronor/HP) – regleras i förordningen Matematik 1000 kr/hp; Övriga ämnen 500 kr/hp Lite övergripande information kring villkor för Lärarlyftet II vad gäller statsbidrag.

16 Utnyttjande under ht 2013 Statsbidrag
Huvudmän har ansökt om statsbidrag för drygt 3100 kursdeltagare (varav ca 400 läser matematik) under ht 2013 (vt 2013 knappt 2900 kursdeltagare, varav ca 500 läste matematik) Alla huvudmän söker inte statsbidrag - Huvudmännen ansökte inte om statsbidrag för drygt 30 % av deltagande lärare under vt 2013, siffror för ht 2013 finns ännu inte. Skall sökas varje termin. Det är färre kommuner som beviljats bidrag under Lärarlyftet II än under Lärarfortbildningen. Huvudmän har inte ansökt om statsbidrag för drygt 25 % av deltagarna under förra ansökningsomgången ht Det är alltså vissa huvudmän som inte har ansökt om statsbidrag överhuvudtaget, vilket gör att det är fler huvudmän som deltar i satsningen än vad som söker om statsbidrag – vi vet dock inte hur många.

17 Avhopp, uppföljning och eventuella återkrav
Statsbidrag Avhopp, uppföljning och eventuella återkrav Deltagarna ska genomgå utbildningen med godkänt resultat för att huvudmannen ska få behålla statsbidraget. Annars kan det bli återkrav. Vid avhopp ska huvudmannen meddela Skolverket om vilka lärare som hoppat av Skolverket kommer, tidigast ett år efter det att statsbidraget utbetalades, pröva frågor om återbetalningsskyldighet Lite kring uppföljning, ev avhopp och återkrav Enligt förordningen ska deltagarna genomgå utbildning med godkänt resultat, annars kan det bli återkrav. Huvudmannen ska meddela Skolverket om några lärare har hoppat av, och då gör vi en bedömning huruvida de är återbetalningsskyldiga. Uppföljning sker tidigast ett år efter att statsbidraget utbetalades ”vi har inskrivet i avtalet mellan Skolverket och lärosätena att lärosätena ska leverera uppgifter angående studieresultat till SCB även för kurserna inom Lärarlyftet II.” Sedan är det SCB som kan matcha huruvida lärarna har fått godkänt resultat på kursen (och utökad behörighet)

18 Användning av statsbidraget
Statsbidraget ska användas för att stimulera deltagande i fortbildning, tex. genom minskad tjänstgöring för lärare som deltar i Lärarlyttet II. Det är dock upp till kommunen själva att bestämma hur de ska använda bidraget En enkät har genomförts för att se vilka villkor huvudmännen erbjuder till kursdeltagare Enligt uppdraget ska Statsbidraget användas för att stimulera deltagande i fortbildning, tex. genom minskad tjänstgöring för lärare som deltar i Lärarlyttet II. Det är dock upp till kommunen själva att bestämma hur de ska använda bidraget

19 Deltagarenkät Lärarlyftet II
Statsbidraget – Lärarlyftet II Deltagarenkät Lärarlyftet II Vad kommer studien fram till? Det föreligger en väsentlig skillnad mellan vilka villkor de olika huvudmännen erbjuder lärarna för att stimulera deltagandet på kurser inom Lärarlyftet II. Det föreligger vissa skillnader mellan fullföljandet av kurser samt vilka villkor/stöd som erbjuds till lärare inom olika ämnen. Skillnaden är främst för matematiklärare jämfört med lärare i övriga ämnen och speciallärare. Överlag är det små skillnader mellan vilka villkor/stöd som läraren erbjuds beroende av om det är en kommunal eller enskild huvudman som läraren är anställd av. Lite kring uppföljning, ev avhopp och återkrav Enligt förordningen ska deltagarna genomgå utbildning med godkänt resultat, annars kan det bli återkrav. Huvudmannen ska meddela Skolverket om några lärare har hoppat av, och då gör vi en bedömning huruvida de är återbetalningsskyldiga. Uppföljning sker tidigast ett år efter att statsbidraget utbetalades ”vi har inskrivet i avtalet mellan Skolverket och lärosätena att lärosätena ska leverera uppgifter angående studieresultat till SCB även för kurserna inom Lärarlyftet II.” Sedan är det SCB som kan matcha huruvida lärarna har fått godkänt resultat på kursen (och utökad behörighet)

20 Förskolelyftet

21 Förskolelyftets kurser
7,5hp, 20 lärosäten, distans, deltid Utifrån 5 ramkurser: Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande Naturvetenskap och teknik Flerspråkighet och interkulturalitet

22 Kommunförlagda kurser
Kursens träffar i hemkommunen Administreras av lärosätet Eventuellt ansökning och behörighetsgranskning av lärosätet Samma villkor som för övriga kurser Skrivs som reviderad överenskommelse Utvärdering till kommunen


Ladda ner ppt "Lärarlegitimation."

Liknande presentationer


Google-annonser