Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Försäkringskassan genomför Sjukförsäkringsreformen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Försäkringskassan genomför Sjukförsäkringsreformen"— Presentationens avskrift:

1 Försäkringskassan genomför Sjukförsäkringsreformen

2 Regeländringar i sjukförsäkringen
Träder i kraft 1 juli 2008 och 1 januari 2009 Införande av rehabiliteringskedja Tidsbegränsning av sjukpenning och införande av förlängd sjukpenning Tidsbegränsad sjukersättning upphör Nya kriterier för rätten till sjukersättning tills vidare

3 Rehabiliteringskedja införs
Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* För att råda bot på passiviteten i sjukskrivningsprocessen föreslår regeringen att en rehabiliteringskedja med fasta hållpunkter införs. Vid bedömningen av om arbetsförmågan är nedsatt ska beaktas om den försäkrade på grund av sjukdomen inte kan arbeta med sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder den anställde. Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga under 90 dagar ska även beaktas om den försäkrade kan försörja sig efter en omplacering till annat arbete hos arbetsgivaren. I de fall den försäkrade är i behov av åtgärd som avses i 3 kap 7 b eller 22 kap. lagen om allmän försäkring ska bedömningen av arbetsförmågans nedsättning göras med beaktande av den försäkrades arbetsförmåga efter sådan åtgärd. Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga under 180 dagar ska dessutom, om det inte finns särskilda skäl mot det (särskilda skäl ”stor sannolikhet och kunna återgå i arbete hos AG, t.ex. väntar på operation eller nyligen genomgått en operation och det är stor sannolikhet att det leder till att arbetsförmågan återställs”) beaktas om den försäkrade har sådan förmåga så att han eller hon kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt, eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade. Återgång i arbete på hela arbetsmarknaden Från och med den tidpunkt då den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga under 180 dagar ska det, om det inte finns särskilda skäl mot det, beaktas om den försäkrade har sådan förmåga så att hon eller han kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 månader *** * Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (proposition senare) ** Vid särskilda skäl kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid allvarliga sjukdomar betalas sjukpenning ut längre än 12 månader.

4 Sjukskrivningsperioder läggs samman
Beslut om var i rehabiliteringskedjan bedömningen ska göras Krav på underlag – ”arbetsgivarutlåtande” Sjukskrivningsperioder läggs samman Ett kortare uppehåll mellan två sjukperioder ska inte medföra att prövning i rehabiliteringskedjan börjar om från början. När det beräknas hur lång tid den försäkrade har haft nedsatt arbetsförmåga ska dagar i sjukperioder läggas samman, dels om den försäkrade har förvärvsarbetat under en period om mindre än 90 dagar mellan sjukperioderna, dels om den försäkrade inte har förvärvsarbetat alls mellan sjukperioderna. Utlåtande från arbetsgivare En försäkrad ska lämna in ett utlåtande av sin arbetsgivare till Försäkringskassan om Försäkringskassan begär det. I utlåtandet ska det anges vilka möjlig­heter som finns att ta till vara den försäkrades arbetsförmåga inom arbetsgivarens verksamhet efter omplacering eller en rehabiliteringsåtgärd som avses i 22 kap. lagen (1962:381) om allmän försäkring. Ersättning får dras in eller sättas ned, om den som är berättigad till ersättningen vägrar ge in ett utlåtande av arbetsgivaren. (OBS Träder i kraft 1 januari 2009)

5 Vad innebär rehabiliteringskedjan för arbetsgivare
Arbetsrättsligt ingen förändring Arbetsgivarnas ansvar för anpassning och rehabilitering kvarstår Arbetsgivarnas ansvar kvarstår dag under tiden som den anställda har kontakt med Arbetsförmedlingen Sammanläggning av sjukperioder kan innebära krav på omplacering tidigt i en ny sjukperiod Arbetsgivarutlåtande begärs via den anställda Arbetsgivarintyget fr om 1 jan 2009 Under hösten kommer FK att kontakta arbetsgivare för att utreda längre sjukfall inför 1 jan 2009 Parallellt kommer nya sjukfall att utredas FK vill ha samma slags uppgifter som finns på rehabiliteringsutredningen.

6 Ettårsgräns för sjukpenning
Sjukpenning i högst 364 dagar under ”ramtid” på 450 dagar Kan beviljas för ytterligare dagar (synnerliga skäl) Ersättningsnivå 80 % Bestämmelsen om utredning för sjuk- eller aktivitetsersättning upphör Sjukpenning motsvarande 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten utges under maximalt 364 dagar under en ramtid av 450 dagar. Efter ansökan av den försäkrade får, om det finns synnerliga (”mycket allvarliga sjukdomar ”) för detta, sjukpenning, motsvarande 80 procent av den sjukpenninggrundandeinkomsten utges för ytterligare dagar under ramtiden. Ramtiden utgör de senaste 450 dagarna. Vid beräkning av antalet dagar som den försäkrade uppburit sjukpenning (förebyggande sjukpenning, sjuklön och rehabiliteringspenning ska också inräknas) beräknas varje dag oavsett om sjukpenning utgivits som hel eller partiell ersättning som en dag. Någon hänsyn tas inte heller till om det rör sig om samma diagnos som vid tidigare sjukfall. Innebörden av förslaget är att en försäkrad som uppburit sjukpenning i 364 dagar därefter måste ha ett uppehåll utan ersättning under 87 dagar i följd för att åter kunna få sjukpenning. Utredning senast ett år efter sjukanmälningsdagen Bestämmelsen om att Försäkringskassan senast ett år efter sjukanmälningsdagen ska ha utrett om det finns förutsättningar att byta ut sjukpenningen mot sjuk- eller aktivitetsersättning upphävs. Regeringen anser att denna bestämmelse har inneburit att Försäkringskassan i många fall tagit upp frågan om sjukersättning allt för tidigt.

7 Förlängd sjukpenning Förlängd sjukpenning i högst 550 dagar efter ansökan Ersättningsnivå 75 % En försäkrad som uppburit sjukpenning motsvarande 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten under maximalt antal dagar kan efter skriftlig ansökan beviljas förmånen förlängd sjukpenning. Detta gäller även för dagar i en ny sjukperiod. Förlängd sjukpenning kan utges i 550 dagar. Någon begränsning av antalet dagar gäller inte om arbetsförmågan är nedsatt till följd av en arbetsskada, Förlängd sjukpenning ska utges med 75 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (faktorn 0,97 gäller också)..

8 Tidsbegränsad sjukersättning upphör
den 1 juli 2008 Tidsbegränsad sjukersättning som upphör efter 1 juli kan beviljas för ytterligare perioder Sammanlagt kan högst 18 månader beviljas, längst till och med december 2012 Tidsbegränsad sjukersättning upphör Möjligheten att nybevilja tidsbegränsad sjukersättning upphör för beslut från och med juli Inriktningen i de nya förslagen är att den försäkrade ska återfå sin arbetsförmåga under tiden med sjukpenning, medan sjukersättning förbehålls försäkrade med stadigvarande nedsatt arbetsförmåga. En ansökan, som kommer in till Försäkringskassan efter den 1 juli 2008, men där prövningen avser tid före juli 2008, ska prövas enligt tidigare bestämmelser. Det innebär att Försäkringskassan under en övergångstid kommer att pröva både enligt äldre och ny lagstiftning. Övergångsbestämmelser för tidsbegränsad sjukersättning Förslaget är att en försäkrad vars tidsbegränsade sjukersättning upphör efter den 1 juli 2008 ska kunna beviljas tidsbegränsad sjukersättning enligt äldre bestämmelser för ytterligare perioder om sammanlagt högst 18 månader, dock längst till och med december månad Regeringen anser att det behövs en lång övergångsperiod för att försäkrade, som under en lång tid har varit borta från arbetsmarknaden, ska få en rimlig chans att komma tillbaka. Det är också viktigt att inte alltför många ärenden avslutas samtidigt. Regeringen uppskattar att under en övergångsperiod kommer 2 000 – 2 500 ärenden per månad att avslutas hos Försäkringskassan. Regeringen anser att det är viktigt att försäkrade som har tidsbegränsad sjukersättning får hjälp och stöd för återgång i arbete i god tid innan ersättningen löper ut. Regeringen skriver att rehabiliteringsbehovet bör kartläggas och nödvändiga åtgärder vidtas utan fördröjning.

9 Vad innebär det för arbetsgivare att den tidsbegränsade sjukersättningen upphör
Anställda med tidsbegränsad sjukersättning som upphör kan komma tillbaka i tjänst

10 Kraven skärps för att få sjukersättning
Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda Särskilda skäl ska inte beaktas Kraven skärps för att få sjukersättning Sjukersättning bör endast komma i fråga om den försäkrades arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt och alla rehabiliteringsmöjligheter bedöms vara uttömda. I förslaget står det att det rör sig om kroniska sjukdomar och irreversibla skador där ytterligare medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering inte bedöms kunna leda till att den försäkrade återfår någon arbetsförmåga. Regeringen räknar med att antalet individer som beviljas sjukersättning kommer att minska kraftigt framöver om förslagen genomförs. Särskilda skäl ska inte beaktas Regeringen föreslår att möjligheten att beakta särskilda skäl tas bort inom sjukersättning. Det innebär att vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning ska inte längre beaktas särskilda skäl som till exempel ålder, bosättningsförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet. Sjukersättning beviljas inte i avvaktan på lämpligt arbete För närvarande kan Försäkringskassan bevilja sjukersättning till dess att en lönebidragsanställning eller en liknande anställning blir tillgänglig för den försäkrade förutsatt att väntetiden är mer än ett år. Regeringen föreslår att den möjligheten tas bort.

11 Övergångsbestämmelser för aktivitetsersättning
Försäkrade med aktivitetsersättning som fyller 30 år kan beviljas ytterligare perioder med tidsbegränsad sjukersättning Sammanlagt kan högst 18 månader beviljas, längst till och med december 2012 Övergångsbestämmelser för aktivitetsersättning Även en försäkrad, vars rätt till aktivitetsersättning upphör på grund av att han eller hon fyller 30 år ska kunna beviljas ytterligare perioder med tidsbegränsad sjukersättning för sammanlagt högst 18 månader, dock längst till och med december månad 2012 enligt reglerna för sjukersättning som gäller i juni 2008.

12 Rätten att återfå SGI upphör
Aktivering av en tidigare sjukpenninggrundande inkomst efter en period med sjuk- eller aktivitetsersättning tas bort Rätten för den försäkrade att behålla den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI) upphör Regeringen föreslår att rätten att i vissa fall återfå den sjukpenninggrundande inkomsten efter en period med sjuk- eller aktivitetsersättning ska upphöra. Innebörden av denna regel är att en försäkrad som har haft sjuk- eller aktivitetsersättning kan anmäla sig hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande och därigenom aktivera sin tidigare SGI.


Ladda ner ppt "Försäkringskassan genomför Sjukförsäkringsreformen"

Liknande presentationer


Google-annonser