Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Rehabkedjan och konsekvenser för oss.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Rehabkedjan och konsekvenser för oss."— Presentationens avskrift:

1 Rehabkedjan och konsekvenser för oss

2 Innehåll - Nya sjukförsäkringsregler
- Våra avtals- och medlemsförsäkringar - Ny rehabkedja för Försäkringskassan - Hur går vi vidare?

3 Sjukdom Sjuklön Sjukpenning Aktivitets /Sjukersättning Individuell
Individuell Medlemsförsäkring Sjukdom Ersättningspyramiden vid sjukdom. Ny lagstiftning gällande från 1 juli Största förändringen på 16 år. Försäkring genom avtal Socialför- säkring Sjuklön Sjukpenning Aktivitets /Sjukersättning

4 Den nya ersättningen vid sjukdom ”En reformerad sjukförsäkringsprocess för ökad återgång i arbete” Regeringens mål ” effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete”

5 Sjukpenning på 80 procent endast under 364 dagar
Sjukpenning på 80 procent endast under 364 dagar Sjukpenning på 80 procent av S.G.I ska endast utges under maximalt 364 dagar under en ramtid på 450 dagar. Oavsett om ersättning utgår som hel eller partiell per dag så räknas det som EN ersättningsdag Finns synnerliga skäl kan ”fortsatt sjukpenning” ges på 80 procent för ytterligare dagar. Ingen formell tidsbegränsning. Ansökan krävs Synnerliga skäl = allvarliga sjukdomar av livshotande karaktär, ex. tumörsjukdomar, neurologiska sjukdomar och transplantation av vitala organ. Ramtiden utgör de senaste föregående 450 dagarna när sjukfallet inträffar. Då ska försäkringskassan beräkna hur många ersättningsdagar den försäkrade redan har förbrukat och med ersättningsdagar likställs sjukpenning med följande ersättningsformer: Rehabiliteringspenning, förlängd sjukpenning, förebyggande sjukpenning och sjuklönedagar som sedan lett till rätt till sjukpenning i omedelbar anslutning. OBS det sista att sjuklönedagar, dag 2-14, som arbetsgivaren betalar räknas in om perioden övergår i sjukpenningperiod.

6 Så ska ramtidsberäkningen fungera. Ett exempel
Så ska ramtidsberäkningen fungera. Ett exempel 450 dagar Ska en person har rätt till 364 sjukpenningsdagar i följd krävs att personen innan sjukfallet har varit frisk i 450 dagar. Där de 364 dagarna är förbrukade så har den försäkrade en karensperiod på 87 dagar innan han eller hon åter igen har rätt till en sjukpenningsdag Ny sjukperiod påbörjas Tidigare sjukperiod på 200 dagar 364 – 200 = 164 Personen har alltså rätt till 164 dagar med sjukpenning på 80 procent

7 Ex. Ramtiden flyttas framåt. Arvid, arbetslös, blir sjuk den 15 juli
Ex. Ramtiden flyttas framåt. Arvid, arbetslös, blir sjuk den 15 juli. (15 juli = karensdag) Ramtiden 450 dagar blir då 23/ – 15 juli 2008 450 23/4 2007 Tidigare sjukperiod på 200 dagar 16/7 2008 Ny sjukperiod påbörjas. Kvarvarande dagar = till 26/ 8/ Den 26/ = ny ramtid 450 16/7 till 26/12 = 164 dagar 26/ Inom denna ramtid finns sjukdagar = 200 Alltså återstår 164 dagar med sjukpenning 80%. 4/ 8/ = 36 dagar

8 Förlängd sjukpenning Förlängd sjukpenning kan utges när maximalt antal dagar med sjukpenning har förbrukats Förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Förlängd sjukpenning ska kunna utges i 550 dagar i följd. Med dagar menas när förlängd sjukpenning har utbetalats oavsett omfattningen av ersättningen. Förlängd sjukpenning utges med 75 procent av S.G.I, dvs högst 613 kr per dag. Totalt antal dagar med sjukpenning = 914 dagar

9 Förlängd sjukpenning Efter 550 dagar med förlängd sjukpenning upphör rätten till sådan ersättning, även om den försäkrade har en tillfällig eller långvarig nedsättning av arbetsoförmågan. Återgång till ordinarie arbete eller – för den som inte har en anställning – anmälan till AF är då viktigt Om särskilda skäl finns kan ytterligare dagar med förlängd sjukpenning beviljas. Kommunerna kommer att ganska fort vidkänna ökade kostnader för socialbidrag med tanke på att många som har varit sjukskrivna en längre tid har gått ur a-kassan på grund av de nya reglerna som gäller där sedan förra året. En viss ökning av arbetslösheten är inte heller osannolikt och därmed ökade kostnader för a-kassorna.

10 Vad kan vara särskilda skäl?
Vad kan vara särskilda skäl? Om det är sannolikt att den försäkrade kan återgå i arbete efter: Särskilt långvarig medicinsk behandling Nytt sjukdomstillstånd uppstått Långvarig rehabilitering

11 Efter förlängd sjukpenning
Efter förlängd sjukpenning Om arbetsförmågan förbättras ska ett avstämningsmöte ordnas mellan den försäkrade, försäkringskassan och arbetsförmedlingen för att aktualisera en överflyttning till arbetsförmedlingen Övergång till arbetsmarknadspolitiska åtgärder kan också bli aktuell i detta skede. Om arbetsoförmågan bedöms vara stadigvarande ska sjukersättning erbjudas. Ifall den försäkrade trots allt är arbetsoförmögen efter 914 dagar så har man ingen rätt till ersättning från sjukförsäkringen. För trafikskadade innebär förslaget att trafikförsäkringen får gå in och täcka kostnaderna fullt ut när de 914 ersättningsdagarna har förbrukats. Regeringen föreslår att sjukersättning endast kan bli aktuellt ifall arbetsförmågan är varaktigt nedsatt, dvs för överskådlig framtid. Det innebär att den tidsbegränsade sjukersättningen ska slopas.

12 Så påverkas andra förmåner av införandet av förlängd sjukpenning
Så påverkas andra förmåner av införandet av förlängd sjukpenning Rehabiliteringspenning ska utgå med motsvarande nivå som sjukpenning och förlängd sjukpenning. Hel rehabiliteringspenning för arbetslösa ska högst utges med 486 kronor. Smittbärarpenning, tillfällig föräldrapenning, havandeskapspenning och närståendepenning ska emellertid alltid utges med 80 procent av S.G.I Rehabiliteringspenning när målet är att återgå till den egna arbetet kan bara fås före dag 90.

13 Övergångsbestämmelser för sjukpenning
Övergångsbestämmelser för sjukpenning Äldre bestämmelser vid bedömning av arbetsförmåga gäller längst till och med 31 december 2008 För sjukperioder som varat i mer än 364 dagar den 1 juli 2008 beviljas förlängd sjukpenning med automatik Redan 1 juli sänktes sjukpenningen till 75% för ca försäkrade p g a att de redan hade fått 364 dagar med 80%. Fylls på med ca st per vecka.

14 Kraven skärps för att få sjukersättning
Kraven skärps för att få sjukersättning Stadigvarande nedsatt arbetsförmåga Alla rehabiliteringsmöjligheter uttömda Särskilda skäl ska inte beaktas Ex särskilda skäl: Ålder, bosättningsort. utbildningsnivå

15 Tidsbegränsad sjukersättning upphör
Tidsbegränsad sjukersättning upphör Tidsbegränsad sjukersättning som upphör efter 1 juli kan beviljas för ytterligare perioder Sammanlagt kan högst 18 månader beviljas, längst till och med december 2012 Ansökan om sjukersättning som avser tid före 1 juli prövas enligt gamla reglerna. Cirka ärenden per månad ska omprövas då den tidsbegränsade sjukersättnings tid går ut.

16 Lön 1. Ersättning vid sjukdom: K a r e n Sjuklön Sjukpenning s d
dag 15-90 dag Från dag i max 1 år Lön upp till 7,5 pris- basbelopp: kr/mån K a r e n s d g Avtal 10% Sjukpension 10% Medlemsförsäkring 1 200 kr/mån Sjuklön från Arbets- givaren 80 % Avtal 15/21 % Sjukpenning från Försäkringskassan 80 % (av SGI x faktor 0,97) Sjuk och aktivitets- ersättning från Försäkrings- kassan 64 % Nivåerna gäller från 1 januari 2009 för nya sjukdomsfall och på löner < 7,5 pbb. Medlemsförsäkringen bara för medlemmar som har tecknats sig för GF Dag:

17 1 2 3 Ny medlemsförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring = 3 delar
Ny medlemsförsäkring Sjuk- och efterlevandeförsäkring = 3 delar 1 Ersättning vid dödsfall kronor (ingen hälsoförklaring) Fullt arbetsför vid inträdet och 90 dagar dessförinnan För nya medlemmar och tidigare oförsäkrade Ersättning vid arbetsoförmåga 1 200 kronor månad 360 dagars karens och längst ett års ersättning. 2 Mer info och material finns på Ersättning vid vissa diagnoser kronor Allvarliga sjukdoms-/ olycksfallsdiagnoser snabb utbetalning efter 30 dagar Vid sjukdom: Med i försäkringen i 1 år innan ersättning 3

18 Rehabiliteringskedjan - Tre länkar
Rehabiliteringskedjan - Tre länkar Länk 1: Under de första 90 dagarna bedöms arbetsförmågan mot sitt vanliga arbete eller annat lämpligt arbete som arbetsgivaren tillfälligt erbjuder. Länk 2: Från och med dag 91 i sjukperioden ska även beaktas om den försäkrade kan försörja sig efter omplacering till annat arbete hos arbetsgivaren. Länk 3: Från och med dag 181 i sjukperioden ska, om det inte finns särskilda skäl, även beaktas om den försäkrade har sådan förmåga att han eller hon kan försörja sig själv genom förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden i övrigt, eller genom annat lämpligt arbete som är tillgängligt för den försäkrade. Regeringen reducerar dagens så kallade sjukstegsmodell till tre steg, eller länkar och kompletterar denna med fast tidsgränser. Med annat lämpligt arbete åsyftas bland annat lönebidragsanställning. I begreppet den reguljära arbetsmarknaden ingår även vissa subventionerade anställningar såsom nystart- och nyfriskjobb Företagare kommer inte att utsättas för första och andra länken utan endast den tredje. Det innebär i praktiken att Försäkringskassan har mandat att lägga ned företag där ägaren inte under den närmaste framtiden kan bedömas återuppta sitt företagande, men kan anses ha en arbetsförmåga som passar ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Personen har då förvisso möjlighet att låta företaget vila under en period och ansöka om a-kassa.

19 Rehabiliteringskedjan
Rehabiliteringskedjan Arbetsuppgifter sökes även på hela arbetsmarknaden med hjälp och stöd från arbetsgivare och Arbetsförmedlingen.* Återgång till vanliga arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Fortsatt hjälp och stöd från arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen för återgång i någon form av arbete. Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till någon arbetsuppgift hos nuvarande arbetsgivare.** Vid nedsatt arbetsförmåga efter 12 månaders sjukskrivning kan förlängd sjukpenning beviljas efter ansökan. Observera att sjukperioder läggs samman om det är mindre än 90 dagar mellan perioderna. Man börjar då inte om i rehabkedjan. Ett krav på omplacering kan komma tidigt i ny sjukperiod. Sjukpenning betalas ut om man inte kan utföra något arbete alls på arbetsmarknaden.*** Sjukpenning betalas ut om man inte kan återgå till de vanliga arbetsuppgifterna.* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 månader *** * Den sjukskrivne har rätt till ledighet för att söka och pröva annat arbete (Prop 2007/08:151) ** Vid ”särskilda skäl” kan detta gälla längre än 6 månader. *** Vid ”synnerliga skäl” (allvarliga sjukdomar) betalas sjukpenning ut längre än 12 månader.

20 Vad innebär regeländringarna för arbetsgivare?
Vad innebär regeländringarna för arbetsgivare? Arbetsgivarnas ansvar för anpassning och rehabilitering kvarstår Arbetsgivarnas ansvar kvarstår dag även om den anställda har kontakt med Arbetsförmedlingen Arbetsgivarutlåtande via den anställde - gäller från 1 jan 2009 - samma uppgifter som i rehabutredning Ag-utlåtandet ska ge besked om ”möjligheten att ta tillvara den försäkrades arbetsförmåga inom ag:s verksamhet efter omplacering eller en rehabiliteringsåtgärd” (22 kap AFL). Vägrar df att lämna in ag-utlåtande kan sjukpenning sänkas/dras in. Lämnar ag inte utlåtande kan böter utdömas. För sjuka före 1 juli 2008 kommer Fk under hösten begära in beslutsunderlag för att de ska kunna infogas i rehabkedjan från 1 jan 2009.

21 Vad innebär regeländringarna för facket?
Vad innebär regeländringarna för facket? Arbetsrättsligt ingen förändring Troligen en uppsnabbad rehab-process Kräver att vi kommer in tidigt vid rehab !!! Lämpliga AD-domar för stöd i rehab-arbetet: Sjukdom saklig grund (AD 1/2001) Vidgat ompaceringsansvar (AD 10/1999, 92/2001,32/2002, 44/2003) Hela verksamheten (AD 66/1996, 152/1995) Pröva rehabförslag ex från facket (AD92/2001) Beredskap för att de som har tidsbegränsad sjukersättning kan bli av med den vid omprövning och komma tillbaks till sina arbetsplatser.

22 Framtiden Hur arbetar vi med rehab i klubbarna?
Vad har de ansvariga för utbildning? Hur arbetar vi med rehab i framtiden?


Ladda ner ppt "Rehabkedjan och konsekvenser för oss."

Liknande presentationer


Google-annonser