Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya regler inom sjukförsäkringen 2005

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya regler inom sjukförsäkringen 2005"— Presentationens avskrift:

1 Nya regler inom sjukförsäkringen 2005
Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro 2004/05:21

2 Medfinansiering av sjukpenningen
Arbetsgivaren ska betala för de anställda som är sjukskrivna på heltid. Kostnaden är 15 procent av hel sjukpenning och kallas särskild sjukförsäkringsavgift. Detta gäller inte bara nya ärenden utan samtliga pågående ärenden (den 1 januari 2005 och framåt). Försäkringskassan fastställer varje månad arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift. Inbetalning ska göras på samma sätt som andra inbetalningar till skattekontot.

3 Arbetsgivaren ska inte betala särskild sjukförsäkringsavgift:
när den anställde börjar arbeta igen om den anställde arbetar till viss del, det vill säga är deltidsjukskriven om den anställde deltar i rehabilitering och får rehabiliteringsersättning om den anställde får förebyggande sjukpenning om den anställde har utökat särskilt högriskskydd om den anställde får sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension)

4 Fribelopp och högkostnadsskydd – lika för alla
Den särskilda sjukförsäkringsavgiften begränsas av ett fribelopp och ett högkostnadsskydd. Fribeloppet är kr och lika för alla företag. Det innebär att du betalar den särskilda sjukförsäkringsavgift som överstiger 12 000 kr per kalenderår. Högkostnadsskydd Högkostnadsskyddet innebär att du aldrig betalar mer än fyra procent av företagets sammanlagda lönesumma i särskild sjukförsäkringsavgift för ett kalenderår.

5 Det gamla högkostnadsskyddet för mindre företag upphör
Eftersom sjuklöneperioden återgår till 14 dagar togs det gamla högkostnadsskyddet för sjuklönekostnader till mindre företag bort den 1 januari Sista ansökningsdagen för sjuklönekostnader du har haft under 2004 är den 31 mars 2005. Försäkring mot kostnad för sjuklön öppnas igen Samtidigt som högkostnadsskyddet för sjuklöne-kostnader upphör den 1 januari 2005 så blir det återigen möjligt att teckna försäkring mot sjuklönekostnader.

6 Exempel: 3 anställda är heltidssjukskrivna.
Arbetsgivaren har redan betalat sjuklön för de anställda i två veckor. I exemplet är de anställdas månadslön kr. Särskild sjukförsäkringsavgift: % av hel sjukpenning. Per anställd 0,15 x kr =  2 606 kr 3 anställda 3 x kr = 7 818 kr Fribeloppet kr Avgift första månaden kr (7 818 kr, ryms inom fribeloppet) Avgift andra månaden kr Tredje månaden och därefter per månad kr

7 Ny regel 2005 Tillbaka till 80 procent ersättningsnivå i sjukpenningen Från tidigare 77,6 procent Högriskskydd Det finns ett antal olika högriskskydd att söka för personer som ofta blir sjuka. Det utökade särskilda högriskskyddet gäller för personer som har en sjukdom som gör att de är sjuka en eller flera längre perioder under ett år. Arbetsgivaren kommer inte att behöva betala eventuell särskild sjukförsäkringsavgift för dessa personer.

8 Avgiftsunderlag Du får ett beslut från Försäkringskassan varje månad. Du som arbetsgivare kan begära att få del av avgiftsunderlaget, där det framgår vem beslutet avser, period och belopp. Detta kan du göra när du har fått det första beslutet, alltså i april.

9 Rehabiliteringsutredning
Rehabutredningen ska klarlägga anställdas rehabiliteringsbehov och vara underlag för arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser. Utredningen ska upprättas på en särskild blankett. När ska en rehabiliteringsutredning göras? Du som arbetsgivare ska påbörja en rehabiliteringsutredning: när arbetstagaren på grund av sjukdom varit frånvarande från sitt arbete mer än fyra veckor i följd när arbetstagaren haft upprepad korttidsfrånvaro när arbetstagaren själv begär det

10 Avstämningsmöte Kan mötet påskyndas?
Ett avstämningsmöte kan bli aktuellt både när den anställde är sjukskriven eller har upprepad korttidsfrånvaro. Det ligger i Försäkringskassans samordningsansvar att ta initiativ till avstämningsmöte. Vilka ska delta i mötet? Försäkringskassan kan kalla till ett avstämningsmöte med den anställde, arbetsgivaren och behandlande läkare. Även andra kan kallas till mötet om de är berörda. Vilka som bör delta i mötet avgörs av vad som behöver diskuteras. Kan mötet påskyndas? Ring Försäkringskassan

11 När är det aktuellt med avstämningsmöte?
Det kan vara aktuellt när: Rehabiliteringsutredningen inte ger tillräckligt underlag för att kunna ta ställning till åtgärder för återgång i arbete. När frågor kring arbetssituationen behöver belysas ytterligare. När diagnosen är diffus och det är svårt att bedöma eventuellt behov av rehabiliteringsinsatser. När det finns anledning att tro att problem på arbetsplatsen bidragit till sjukskrivningen. När inriktningen är att den anställde inte kan vara kvar på sin arbetsplats.

12 Rehabiliteringsplan Om den anställde behöver arbetsinriktad rehabilitering, där rehabiliteringsersättning ska betalas ut, ska Försäkringskassan ta fram en rehabiliteringsplan tillsammans med den anställde. Försäkringskassan ska upprätta en rehabiliteringsplan inom 2 veckor från det att avstämningsmötet hållits.

13 Hur fungerar administrationen mellan arbetsgivare och Försäkringskassan
Arbetsgivaren gör sjukanmälan till Försäkringskassan senast dag 21. Försäkringskassan gör bedömningen av rätten till sjukpenning och betalar ut sjukpenning till den anställde. Försäkringskassan kommer att skicka ett beslut varje månad till arbetsgivaren. Du som arbetsgivare kan begära att få ta del av avgiftsunderlaget, där det framgår vem beslutet avser, period och belopp med mera. Avgiften ska betalas in till skattekontot senast den förfallodag som infaller 30 dagar efter beslut från Försäkringskassan. Arbetsgivaren ska kunna begära omprövning och kunna överklaga beslutet. Försäkringskassan kan bevilja anstånd med betalningen om arbetsgivaren begär det.

14 Arbetsgivaren ska inte betala särskild sjukförsäkringsavgift:
när den anställde börjar arbeta igen om den anställde arbetar till viss del, det vill säga är deltidsjukskriven om den anställde deltar i rehabilitering och får rehabiliteringsersättning om den anställde får förebyggande sjukpenning om den anställde har utökat särskilt högriskskydd om den anställde får sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension).

15 Deltidssjukskrivning – varför
Arbetsgivaren Kan ta tillvara arbetsförmågan hos den anställde. Betalar ej särskild sjukförsäkringsavgift. Den anställde Behåller kontakten med arbetsplatsen. Får det enklare att komma tillbaka till arbetet. Får högre sammanlagd lön/sjukpenning.

16 Visste Du att…… över 70 % anser att deltidssjukskrivning är ett bra sätt att snabbare komma tillbaka på jobbet. (RFV/Refina)

17 Rehabilitering En genomarbetad rehabiliteringsutredning.
Väl förberedd till avstämningsmötet Bra Företagshälsovård

18 Vad händer och när? Sjukanmälan dag 1 Sjuklöneperiod dag 14 Arbetsgivaren gör sjukanmälan till Fk senast dag 21 Rehabiliteringsutredning påbörjas vecka 4 Rehabiliteringsutredning till Fk vecka 8 Besked om avstämningsmöte vecka 10 Avstämningsmöte ?? Rehabiliteringsplan ?? Rehabilitering ?? Möjligheten för återgång till arbetet minskar för varje dag !

19 HälsoPartner – RyggRehab
Hur gör vi ? Anställde gör sjukanmälan. Företaget kontaktar oss. Vi erbjuder omedelbar konsultation. Vi gör en vårdplan. Vård initieras. Rapport till företaget.

20 Vår unika faktor Bra kompetens inom de områden där de flesta företag har problem God kommunikation mellan vårdgivare Hälsoprofil Fångar upp personal i riskzonen Snar vård – mindre behov för rehabilitering Bra administration Inga fasta kostnader

21 Vårt mål Vi ska alltid vara företagens första val och förebild för alla annan företagshälsovård


Ladda ner ppt "Nya regler inom sjukförsäkringen 2005"

Liknande presentationer


Google-annonser