Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lärarnas Samverkansråd 1. Avtalsperiod: 25 månader (1/4 2010 – 30/4 2012) 2. Löneöversyn med garanterat utfall om 3,5 % 2010 utgörs det garanterade utfallet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lärarnas Samverkansråd 1. Avtalsperiod: 25 månader (1/4 2010 – 30/4 2012) 2. Löneöversyn med garanterat utfall om 3,5 % 2010 utgörs det garanterade utfallet."— Presentationens avskrift:

1 Lärarnas Samverkansråd 1. Avtalsperiod: 25 månader (1/4 2010 – 30/4 2012) 2. Löneöversyn med garanterat utfall om 3,5 % 2010 utgörs det garanterade utfallet av 2,0 % 2011 utgörs det garanterade utfallet av 1,5 % Ett icke definierat garanterat utfall för arbetsledande personal Inga individgarantier 3. Gemensamt arbete kring Löneavtalens tillämpning 4. Nuvarande Bilaga 3 ”Skolutveckling” utgår 5. Ny Bilaga 6 ”Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse” 6. Partsgemensamt arbete under avtalsperioden i syfte främja utvecklingen av svensk skola

2 Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse (Ny Bilaga 6) Det är skolan i allmänhet och lärare i synnerhet som möjliggör att elever når målen Lärares arbete med elever är avgörande för hur elever kommer att lyckas och hur Sverige framgångsrikt kan hävda sig internationellt Parterna uppmanar till initiativ som leder till förbättrat resultat, ökad måluppfyllelse och förbättrad produktivitet. Parterna ser det som naturligt att ändrad arbetsorganisation som leder till förbättrade resultat och ökad måluppfyllelse ska ge högre lön

3 Verksamhetsutveckling och måluppfyllelse, forts När det finns behov av att göra avsteg från bilaga M genom lokalt kollektivavtal kan så ske. Parterna ska understödja lokala parter i arbetet att teckna lokala kollektivavtal Lokalt kollektivavtal om annan arbetstidsförläggning tecknas enligt a.Ferieanställning med reglerad arbetstid 1552 tim/år b.Semesteranställning, 40 tim/v c.Annan avvikelse från Bilaga M Berörda lärare erhåller, vid a och b ovan 1.När förändringen träder i kraft 1500 kronor (varje berörd) 2.Vid den därpå följande ordinarie löneöversyn ökas det garanterade utfallet med 500 kronor per berörd lärare Vid avvikelse enligt ovan c utges belopp som överenskoms lokalt. Beloppet utges vid de tillfällen och på det sätt som i 1 och 2 Lokalt avtal kan sägas upp tidigast efter tre verksamhetsår

4 Förtroendeskapande arbete Parterna ska under avtalsperioden påbörja ett långsiktigt arbete i syfte att främja utvecklingen av svensk skola I detta arbete kommer de centrala parterna att följa, stödja och bidra med initiativ som syftar till att åstadkomma bättre resultat och ökad måluppfyllelse Områden som parterna identifierat som viktiga Kommunernas ansvar för styrning, ledning och uppföljning Ledarskapet Den fysiska arbetsmiljön Förtroendefulla relationer Löneinstrumentet Skolpolitiska reformer

5 AB-ändringar MBL-förhandling har ersatts av överläggningsskyldighet för arbetsgivaren inför avstängning Bestämmelsen om uppehållsanställning har flyttats till ny bilaga, Bilaga U En möjlighet till lokal avvikelse har införts i semesterbestämmelsen Föräldrapenningtillägget har utökats med 60 dagar för barn födda 2010-07-01 eller senare Föräldrapenningtillägg under sommaruppehåll/ferie


Ladda ner ppt "Lärarnas Samverkansråd 1. Avtalsperiod: 25 månader (1/4 2010 – 30/4 2012) 2. Löneöversyn med garanterat utfall om 3,5 % 2010 utgörs det garanterade utfallet."

Liknande presentationer


Google-annonser