Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avtal om lokal lönebildning 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avtal om lokal lönebildning 2011"— Presentationens avskrift:

1 Avtal om lokal lönebildning 2011
Stockholm - 31 mars Göteborg - 4 april Umeå - 5 april Malmö - 11 april Linköping - 12 april Stockholm - 2 maj

2 Avtal om lokal lönebildning 2011
”Genom att stimulera till bättre prestationer och ökad kvalitet kan lönebildningen vara en positiv kraft i företagets verksamhet som stärker den produktivitets- och intäktsskapande processen. Det är parternas uppfattning att detta avtal därmed bör generera bättre löneutveckling för de anställda i företaget än ett avtal med centralt fastställda nivåhöjningar. ” ”Avtalets inriktning är att knyta samman medarbetarens prestation och uppnådda resultatet med den individuella löneutvecklingen.”

3 Avtal om lokal lönebildning 2011
7. Central konsultation 8. Central förhandling 9. Upphörande av fredsplikt och fastställande av central löneökning 10. Uppföljning och utvärdering 11. Lönebildningsgrupp 12. Giltighetstid 1. Avtalets omfattning 2. Övergripande mål 3. Lönesättningsprinciper 4. Lönebildningsprocessen 5. Löne- och resultatsamtal 6. Förstärkt lönesamtal

4 1. Avtalets omfattning Parter: Vårdföretagarna och Vårdförbundet / LSR m.fl. akademikerförbund Dispositivt: Hela avtalet är dispositivt lokalt – ”Om parterna inte kommer överens om annat”

5 2. Övergripande mål för lönebildningen
Lönebildningen kopplas till företagets övergripande mål och sker mot bakgrund av ekonomiska och marknadsmässiga förutsättningar: - företagets produktivitetsutveckling - medarbetarnas bidrag Målen måste definieras och kommuniceras - för verksamheten - för medarbetarna Chefer har särskilt ansvar för att sätta mål och följa upp resultat

6 3. Lönesättningsprinciper
Verksamhetens krav Arbetsuppgifternas innehåll, svårighetsgrad och ansvar Uppnådda resultat jämförda med uppsatta mål Individuell kunskap, kompetens och engagemang Förmåga att utveckla verksamheten FÖRUTSÄTTNING FÖR FUNGERANDE PROCESS: Företaget har en lönepolicy Lönekriterier baserade på principerna tas fram på företaget Lönekriterierna är kända av chefer och medarbetare Tydliga mål sätts för verksamheten och medarbetarna

7 3. Lönesättningsprinciper forts.
Lönestruktur och lönesättning ska upplevas sakligt grundad Osakliga löneskillnader elimineras Föräldralediga och sjukskrivna omfattas av lönerevisionen Föräldralediga ska ej ha sämre löneutveckling pga. ledigheten

8 4. Lokala lönebildningsprocessen
Lönebildningsprocessen sker på företagsnivå Kopplas till övriga verksamhetsprocesser Revisionstidpunkt senast 1 juli om inte annat överenskommits Genomförs utan onödigt dröjsmål

9 4. Lönebildningsprocessen forts.
Steg 1 Förberedande möte (företag – lokal facklig part) //Central konsultation vid behov// Steg 2 Individuella samtal om resultat & lön (lönesättande chef – medarbetare) Steg 3 Information & motivation till nya lönen (lönesättande chef – medarbetare) //Förstärkt lönesamtal vid behov// Steg 4 Genomgång av genomförd löneprocess (företag – lokal facklig part) Om lokal facklig part saknas ska detta ske direkt med medarbetarna.

10 5. Resultat- och lönesamtal
Dialog om individens resultat, arbetssituation och föreslagen ny lön Individuell återkoppling från chefen om måluppfyllelsen Medarbetaren ger en egen bedömning av sina prestationer Utgå från företagets kända lönesättningskriterier Chefen meddelar och motiverar den nya lönen Vid ringa eller ingen lönehöjning: särskilda överläggningar

11 6. Förstärkt lönesamtal Kan begäras om medarbetare är missnöjd med kvaliteten på lönesamtalet eller motiveringen till ny lön Ska ske skriftligen inom en vecka och motiveras Medarbetaren bistås av facklig företrädare Lönesättande chef bistås* av ytterligare arbetsgivarrepresentant

12 7. Central konsultation Kan begäras om den lokala lönebildningsprocessen inte fungerar Ska göras av lokal part till Lönebildningsgruppen (avsnitt 11) Syfte: att klargöra avtalets intentioner Mål: att den lokala löneprocessen återupptas och genomförs

13 8. Central förhandling Lokala parter ska vinnlägga sig om att leva upp till avtalets intentioner Central part kan begära central förhandling om enighet inte uppnås kring den lokala lönebildningsprocessen Central konsultation måste ha ägt rum innan Begäran ska göras senast tre veckor efter den centrala konsultationen*

14 9. Upphörande av fredsplikt och fastställande av central löneökning
Om avtalets intentioner inte har följts på visst företag, trots central konsultation och central förhandling, kan central part inom 3 veckor: Frånträda lokala lönebildningsprocessen på det berörda företaget Nivå för löneökningen fastställs då av centrala parter Datum för lönerevision fastställs av centrala parter Gäller endast berörda företag och innevarande år Fredsplikten på berörda företag kan upphävas med 1 veckas varsel

15 10. Uppföljning och utvärdering
Det centrala avtalet utvärderas årligen av de centrala parterna Sker senast 30 november Görs inför kommande kalenderår Anmärkning: Särskilt statistikavtal gäller mellan parterna Företagen rapporterar årligen in underlag Visar löneutvecklingen inom branschen Utvärderas av Lönebildningsgruppen (avsnitt 11)

16 11. Lönebildningsgrupp En lönebildningsgrupp tillsätts av de centrala parterna Uppgifter: att stödja den lokala lönerevisionsprocessen (central konsultation) att utvärdera statistikavtalet mellan parterna

17 12. Giltighetstid Från 1 januari 2011 tillsvidare
Uppsägningsmöjlighet vid årsskiften (senast 30 september) Upphör tidigast 31 december 2012


Ladda ner ppt "Avtal om lokal lönebildning 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser