Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energikartläggning i stora företag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energikartläggning i stora företag"— Presentationens avskrift:

1 Energikartläggning i stora företag

2 Lagen om energikartläggning
Direkt effekt av Energieffektiviseringsdirektivet. - Direktivets syfte är att uppnå ökad energieffektivitet och är ett medel för att nå 2020-målen. Alla stora företag ska göra en energikartläggning i enlighet med den nya lagstiftningen. Alla branscher omfattas (mycket bred målgrupp) Stor spridning avseende typ av verksamhet och tidigare erfarenhet av att arbeta med energikartläggning och energieffektivisering. Kartläggningarna ska genomföras senast 5 december 2015 och därefter minst vart 4:e år

3 Vad är ett ”stort företag”?
Med stora företag menas sådana företag som: sysselsätter fler än 250 personer och har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år. Ett företag är varje enhet, oberoende av juridisk form, som bedriver ekonomisk verksamhet. Ekonomisk verksamhet tolkas som all verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad. Det saknar betydelse att verksamheten bedrivs utan vinstsyfte.

4 Två alternativa vägar att uppfylla kraven
Kartläggningen kan göras (enligt nuvarande förslag): 1. Fristående och ska då utföras av en certifierad energikartläggare. eller 2. Inom ramen för ett certifierat miljö- eller energiledningssystem och får då utföras av intern expertis.

5 Lagen I stora företag som har ett miljöledningssystem eller ett energiledningssystem behöver inte en energikartläggning enligt 3 § göras om 1. systemet har certifierats enligt föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag, och 2. det inom systemet krävs att en energikartläggning motsvarande kartläggningen i 6 § och i anslutande föreskrifter ska göras.

6 Förordningen - Krav på oberoende
7 § Den person som avses i 5 § lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag får inte vara närstående till den som anlitar honom eller henne. Om personen som avses i första stycket inte är anställd i företaget som ska kartläggas, får han eller hon inte heller ha eller ha haft uppdrag hos den som anlitar honom eller henne, om det finns risk för att bedömningarna vid energikartläggningen därigenom påverkas. Om personen som avses i första stycket är anställd i företaget som ska kartläggas, får han eller hon inte vara direkt delaktig i den verksamhet som ska kartläggas.

7 Regeringens proposition 2013/14:174
Förordning om energikartläggning i stora företag SFS 2014:347

8 Stöd och informationsmaterial
Målgruppsanpassade guider och informationsmaterial om energikartläggning i stora företag kommer tas fram under 2014. Följande befintliga material kan vara användbara: Handbok Energikartläggning och analys Handbok Energiledning Stegvist införande av ELS


Ladda ner ppt "Energikartläggning i stora företag"

Liknande presentationer


Google-annonser