Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SOLVENS II - utredningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SOLVENS II - utredningen"— Presentationens avskrift:

1 SOLVENS II - utredningen
Aktuarieföreningen Daniel Barr utredare

2 INNEHÅLL Varför Solvens II Översiktligt innehåll Jämförelse Basel II
Effekter av förslaget Beslutsprocessen Utredningsdirektiven Tjänstepension

3 Varför ny solvensreglering?
Ny modernare reglering Marknadsvärdering Hela balansräkningen Incitament att mäta och kontrollera risker Tillgångssidan Matchning Diversifiering Återförsäkring Tydliggöra buffertar ”Level playing field” i Europa (fullharmonisering)

4 Solvens II direktivet Samlat regelverk (konsolidering av flertalet direktiv) Aktsamhetsprincipen (kvalitativ regleringsansats) Skulder och tillgångar värderas till verkligt värde Kapitalkrav Standardformel Interna modeller Styrning och intern kontroll Proportionalitetsprincipen

5 Solvens II direktivet, forts.
Pelare I – kvantitativa krav Värdering tillgångar Beräkning av FTA Kapitalbas Solvenskapitalkrav (Var 99,5 %) Minimikapitalkrav (Var 85 %) Gruppsolvenskrav

6 Solvens II direktivet, forts.
Pelare II – kvalitativa krav Krav på styrning och intern kontroll Krav på egen analys Kapitaltillägg Tillsynsregler Grupptillsyn Pelare III (marknadsdisciplin och transparens)

7 Jämförelse Basel II Samma struktur Olika mål Hela balansräkningen
Konsumentskydd, ej finansiell stabilitet Hela balansräkningen Basel II bara tillgångssidan Samlad bild, ej en risk i taget Ger en bild av fallissemangsrisken Utgår ej från publik redovisning Utförligare krav på styrning och riskkontroll

8 Effekter av förslaget Bättre anpassade kapitalkrav
Lägre sannolikhet för default Effektivare kapitalallokering Bättre prissättning Lägre/högre premier Högre kapitalkrav för långa garantier Lägre aktieinnehåll i livprodukter Fortsatt utveckling från DB till DC Fortsatt utveckling från trad till fond Ökade snarare än lägre risker hos individen? Högre kapitalkrav för valmöjligheter

9 Effekter av förslaget, forts.
Tydligare krav på styrning och riskhantering Ökad administrativ börda Bättre marknadsdisciplin

10 Effekter på kapitalmarknaden
Minskad efterfrågan på aktier Ökad efterfrågan på långa obligationer återförsäkring, katastrofobligationer och longevity bonds Ökad procyklikalitet? Små effekter i Sverige? Minskade garantier kan ge lägre procyklikalitet

11 Vägledning/standarder
Lamfalussy processen Nivå 1 Ramdirektiv Antaget 5 maj 2009 Nivå 2 Förordning/direktiv Kommissionen & EIOPC Nivå 3 Vägledning/standarder CEIOPS/EIOPA Enligt den sk. Lamfalussy processen, där syftet är att uppnå full harmonisering av EU-regelverket delas regelverket upp i flera delar, vilka ni säkerligen känner till. Nivå ett Direktivet (ram-direktivet) beslutades 5 maj 2009 av ECO-fin. Nivå två är det som vi framförallt för tillfället arbetar med. Denna nivå kommer tas i from av en förordning, som är direkt tillämplig i Sverige eller genom ett direktiv som behöver implementeras/genomföras. Vilket det blir är ännu inte bestämt, vilket gör osäkerheten för vårt arbete på FI ytterligare osäkert. Jag återkommer något till detta. Nivå 2 beslutas av Kommissionen men även EIOPC (European Insurance and Pensions Committee) röstar om förslag från Kommissionen. I framtagandet av dessa regler är även CEIOPS (Committee of European Insurance and Pensions Supervisors) med i form av att CEIOPS efter begäran från Kommissionen lämnar råd. Processen för att ta fram dessa råd är i form av sk. Konsultationsskrivelser (consultation paper) tas fram av CEIOPS och remitteras till branschen innan de färdigställs som råd till Kommissionen. Detta är den form som utgör mycket av arbetet idag. Nivå 3 handlar om rekomendationer, riktlinjer och standarder inom områden som inte täcksa av EU-lagstiftning. Denna arbetas fram av CEIOPS. Arbetet med detta pågår för tillfället delvis eftersom delar av konsultationsskrivelserna kan komma att utgöra nivå 2 regelverket. Denna nivå av reglering kan även komma att förändras något i förhållande till de delar Per to upp om ny tillsynsstrategi på EU-nivå. Detta framförallt i form av att CEIOPS (EIOPA) i förslaget kommer ha möjlighet att utfärda bindande föreskrifter/regler på vissa områden. Detta tänkte jag dock inte gå in på mer i detalj, utan stannar här. Nivå 4 slutligen är utvärderingsfasen som Kommissionen ansvarar för där det innebär att medlemsstaterna ska utvärderas i förhållande till sin efterlevnad av EU-lagstiftningen och Kommissionen kan här även vidta åtgärder mot medlemsstater som överträder lagstiftningen. CEIOPS arbetar nu med att ta fram konsultationspapper som underlag till Kommissionen i deras arbete med att ta fram Nivå 2-regler (Level 2-regler). Detta i form av ett direktiv eller en förordning, vilket det blir är ännu inte klart. Konsultationspappren från CEIOPS går på remiss till branschen och hittills har två av tre remissrundor genomförts. Den tredje kommer gå ut nu i höst. Solvens 2-- regelverket tas alltså fram inom ramen för den s.k. Lamfalussy processen. Till Nivå 1 och 2 kommer således även Nivå 3, som är allmänna råd (guidance) som kommer utarbetas av CEIOPS och Nivå 4, som kommer senare men som innebär uppföljningsarbete. Ännu en omständighet att lägga till i detta sammanhang är arbetet inom EU med att ta fram en nya tillsynsmyndigheter på EU nivå. Detta får till följd att den nya myndigheten EIOPA (det som idag är CEIOPS) kommer kunna ge ut bindande föreskrifter. 42 svenska bolag deltog i QIS4. QIS5 genomförs med samma tidtabell (maj – juli) under 2010. De övergripande syftet med projektet är att: Säkerställa att frågor som är viktiga för SE ta om hand inom EU-arbetet och att Genomförandet av Solvens 2 i Sverige görs på ett tillfredsställande sätt. Kommissionen Nivå 4: Uppföljning 11 11

12 Tidsplan för införande av Solvens 2 i Sverige
2009 2010 2011 2012 EU-processen??? Framtagande av genomförandebestämmelser (nivå 2 & 3) Beslut nivå 1 Antagande Publ. i EUT Ny försäkringsrörelselag Remiss Lagrådremiss Prop. I kraft I kraft Nytt solvensregelverk i svensk lag Prop. Remiss Utredning 31 aug FFFS - Interna modeller Författningar från FI I kraft Övriga FFFS Formellt godkännande Interna modeller Förgranskning & granskning Kartläggning av intresse och framtagande av förutsättningar Händelse Beslut/Träder i kraft Pågående aktivitet Pågående process

13 Utredningsdirektivet
Implementera Solvens II direktivet i svensk lagstiftning Följa kommissionens arbete Om EU-förordning skall dessa regler inte implementeras Om direktiv skall reglerna implementeras i lag eller i Finansinspektionens förordningar Tillämpningsområde Tjänstepension Kollektivavtalad pension Små företag Premiepensionen Proportionalitetsprincipen Administrativa kostnader skall stå i proportion till syftet

14 Utredningsdirektivet, forts
Försäkringsgrupper Skyddet för försäkringstagarna Aktuariens roll Skadeståndsansvar Kapitaltillägg Grupptillsyn

15 Utredningen Daniel Barr (särskild utredare Sekretariat
Patric Thomsson (huvudsekreterare 80 %) Maria Westerberg (50 %) Håkan Tobiasson (50 %) tom 31 dec Charlotta Carlberg (40 %) from 15 nov Johan Barrefelt (50 %) från 1 mars

16 Utredningen, forts Experter Bengt von Bahr Tomas Flodén Karin Friberg
Lena Friman Blomgren Jianying Liu-Wijkander Ann-Kristin Marinica Håkan Nyholm Nils-Henrik Schager Clas Thimrén

17 Tjänstepension Två direktiv på EU-nivå
Solvens II för försäkringsföretag Liv-, skade- och återförsäkring Tjänstepensionsdirektivet för tjänstepensionsinstitut (Pensionsfonder) Försäkringsföretag kan också bedriva tjänstepensionsverksamhet under en ”option” Sverige ser annorlunda ut än Europa Tjänstepension ligger i hög grad inom försäkringsföretag (”optionen”) Endast tjänstepensionskassor och pensionsstiftelser tillämpar tjänstepensionsdirektivet direkt

18 Finansieringsformer i fonderade pensionssystem i OECD-länderna i Europa (2006) - Totala investeringar i% av BNP och i € miljarder

19 Tjänstepension idag IORP Solvens II EU Sverige Option
Pensionsstiftelser Tjänstepensions-kassor Försäkringsbolag med tjänstepension Försäkringsföretag Sverige

20 Tjänstepension med ny FRL (2011-04-01)
IORP Solvens II EU Option Pensionsstiftelser Försäkringsföretag med tjänstepension (f.d. tjänstepensions-kassor) Försäkringsföretag Sverige Tjänstepensionskassorna blir försäkringsföretag, men får fyra års övergångstid (avvakta Solvens II-utredningen)

21 Tjänstepensionsregleringen efter Solvens II
IORP IORP-option Solvens II Kapitalkrav Solvens I Värdering skuld Aktsamt Verkligt värde Placeringsregler Kvalitativa regler

22 SLUTSATSER Att Solvens I (trafikljuset) idag synes bli mindre restriktivt än Solvens II är ingen garanti för framtiden Efter QIS 5? Finansinspektionen? Översyn av IORP? IORP är dock ett särskilt direktiv som över tid kommer att vara bättre anpassat till tjänstepensionsverksamhet Bättre anpassat för långa garantier? Hanterar uttaxeringsrätt på ett bättre sätt? Att bedriva tjänstepensionsverksamhet under IORP-optionen ger inget mervärde i förhållande till Solvens II Försäkringsgaranti?

23 NY TÄNKBAR ORDNING IORP Solvens II EU Sverige Pensionsstiftelser
Försäkringsföretag med uteslutande tjänstepension Försäkringsföretag Försäkringsföretag med tjänstepension Sverige

24 FÖRDELAR Enkelt och tydligt Ett bolag, ett regelverk
Inga korssubventioner Svenska bolag kan utnyttja bägge EU-regelverken Tjänstepensionskassorna behöver inte byta regelverk Försäkringsföretag kan, men behöver inte, ombilda sig till tjp-institut Försäkringsföretag kan överföra tjp-verksamhet till ett tjp-institut genom beståndsöverlåtelse eller genom delning om man så önskar Att följa ”EU-standard” ger mindre problem i framtiden


Ladda ner ppt "SOLVENS II - utredningen"

Liknande presentationer


Google-annonser