Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samråd lager för Interndelar –

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samråd lager för Interndelar –"— Presentationens avskrift:

1 Samråd lager för Interndelar – 2007-09-11
Juridiskt läge Projektet Miljökonsekvenser MKB Avslutning

2 Lager för radioaktivt avfall tillståndspliktigt
Juridiskt läge Miljöbalksprövning av hela verksamheten inklusive effekthöjningar pågår Lager för radioaktivt avfall tillståndspliktigt Ansökan om påbyggnadstillstånd

3 Samråd enligt miljöbalken
Betydande miljöpåverkan Vidgad samrådskrets Synpunkter FKA tillhanda 25 september

4 Logistik för avfall från interndelar
När transport-behållare är godkänd ( ) påbörjas transporten av behållare till Oskarshamn. Mellanlagring i förråd på Forsmark Befintligt avfall i bassänger Avfall placeras i tillsluten behållare Kommande avfall Behållaren placeras i en Transport-behållare Platsbrist SKB Mellanlagring i Bergrum BFA Oskarshamn Gemensamt för alla svenska verk Slutförvaring i SFL Beräknas klart år 2045

5 Mellanlager för avfall från interndelar
Slutfras!

6 Plan från byggritning 1000 1000 Ca 470 m2

7 Sektion från byggritning

8 Fasader från byggritning

9 Radiologiska aspekter
Högsta ytdosrat på avfallsbehållare = 200 mSv/h Den höga ytdosraten medför att: Personal inte får vistas i mellanlagrets förvarsdel Behållarna måste fjärrmanövreras från strålskärmad plats Byggnaden måste strålskärmas Högsta tillåtna ytdosrat utanför byggnaden = 0,0075 mSv/h FKA´s gräns för icke kontrollerat område – ej stadigvarande arbetsplats Vid in- och uttransport krävs att området utanför porten spärras av Normal bakgrundsstrålning  0,0002 mSv/h Ingen ytkontamination på avfallsbehållarna tillåts Avfallsbehållarna är helt tillslutna Ingen aktivitetsövervakning av frånluften från lagret krävs.

10 Placering av interndelslager

11 Tidplan, Mellanlager för avfall från interndelar
Beslut införande W 809 Byggstart (Gjutning av grund) W 817 Slutbesiktning W 907 Teknisk avlämning W 908

12 Hantering - strategi Avfall från interndelar (tex. moderatortanklock)
Sönderdelas i bassäng Packas i behållare av stål Behållare transporteras internt inom FKA:s driftområde till Interndelslagret När transportbehållare finns tillgänglig, transporteras behållare med interndelar till BFA i Oskarshamn (Påbörjas tidigast år 2011) När SFL är byggt (år 2045) transporteras behållarna med avfallet från interndelarna till SFL för slutförvaring

13 Miljökonsekvenser - byggtiden
Transporter Buller

14 Miljökonsekvenser - drift
Inga utsläpp till luft Inga utsläpp till vatten Ingen påverkan på dos till kritisk grupp Ingen påverkan på bullernivå Ingen påverkan på miljökvalitetsnormer eller miljömål

15 Avser endast lagret för interndelar Verksamhetsbeskrivning
MKB Avser endast lagret för interndelar Verksamhetsbeskrivning Försiktighetsmått Inverkan på hälsa och miljö Hushållning med resurser Alternativ lokalisering, nollalternativ Verksamhetsbeskrivning inkl lokalisering, utformning och omfattning. Inleda med att poängtera avgränsning för MKB:n och att den kommer att få liten omfattning då i princip inga miljökonsekvenser kan förväntas. Dock vissa obligatoriska frågor som ska besvaras, bl.a. följande: Verksamhetsbeskrivning/teknisk beskrivning Försiktighetsmått, t.ex. byggnadskonstruktion och arbetsflödets utformning för att undvika för höga dosrater på utsidan. Vad som behöver göras för att undvika att miljökvalitetsnormer överskrids (ingen risk i detta fall). Inverkan på hälsa och miljö samt resurshushållning. Alternativ lokalisering – finns det, i så fall var och hur, om inte – varför inte? Vad händer om man inte får bygga lagret (nollalternativ)?


Ladda ner ppt "Samråd lager för Interndelar –"

Liknande presentationer


Google-annonser