Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hantering av brännbart avfall

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hantering av brännbart avfall"— Presentationens avskrift:

1 Hantering av brännbart avfall
Avfall som brinner utan energitillskott efter det att förbränningsprocessen startat

2 Lagstiftning om sortering, förvaring och transport av brännbart verksamhetsavfall
Avfallsförordningen, SFS 2001:1063 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall NFS 2004:4 Naturvårdsverkets föreskrifter om transport av avfall NFS 2005:3 Förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar Lagstiftning om annat avfall med producentansvar

3 Förvaring av brännbart avfall
Brännbart avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall (19 § Avfallsförordning 2001:1063) Den som ger upphov till annat avfall än hushållsavfall skall se till att brännbart avfall sorteras ut från avfall som inte är brännbart, och annat avfall som i utsorterade fraktioner utgör farligt avfall Sortering skall ske vid källan (NFS 2004:4 9 §)

4 Undantag vid platsbrist
Brännbart bygg- och rivningsavfall behöver inte sorteras vid källan om tillgängligt utrymme är otillräckligt, eller förhållandena i övrigt är sådana att sortering på plats inte är möjlig. Det brännbara avfallet skall sorteras enligt 9 § före behandling. (NFS 2004:4 10 §) Brännbart bygg- och rivningsavfall som utgörs av farligt avfall måste alltid sorteras ut där avfallet uppkommer. (NFS 2004:4 10 §)

5 Tillgängligt utrymme Otillräckligt tillgängligt utrymme kan anses vara om avfallet uppstår i tättbebyggt område, exempelvis vid vindsröjning, och det inte är möjligt att få plats med fler än en container eller att använda en container med flera fack. (Allmänna råd till NFS 2004:4)

6 Undantag från krav på åtskild förvaring och transport
Avfall som sorterats enligt 9 § och som innehåller mindre än 10 volymprocent brännbart avfall Avfall som kommer från fartyg Avfall som omfattas av föreskrifter om producentansvar Osorterat hushållsavfall (NFS 2004:4 11§)

7 Sortering Avfall som sorterats enligt 9 § NFS 2004:4
Den icke brännbara fraktionen får innehålla högst 10 volymprocent brännbart avfall Avfall som inte går att separera Avfall vars delar består av både brännbart och ej brännbart material bör, om det inte är möjligt att separera materialen, klassificeras som brännbart eller ej brännbart utifrån avfallets sammantagna egenskaper. Ex. möbler eller laminat (Allmänna råd 2004:4)

8 Transport av brännbart avfall
Brännbart avfall skall förvaras och transporteras bort skilt från annat avfall (19 § Avfallsförordning 2001:1063) Brännbart farligt avfall får ej blandas med annat farligt avfall eller med annat avfall (21 § Avfallsförordning 2001:1063) Verksamhetsutövarens egen transport Anmälan till Lst vid egen transport > 50 ton eller > 250 m3 (NFS 2005:3 2 §) Anmälan till Lst vid egen transport av brännbart farligt avfall enligt 27-28, 34 § Avfallsförordning 2001:1063

9 Yrkesmässig transport
Tillstånd för transport krävs vid; yrkesmässig transport av avfall yrkesmässig transport av farligt avfall för återanvändning (Avfallsförordning 2001: , §§ ) Anmälan om transport krävs vid; yrkesmässig transport av en eller flera avfallsfraktioner till återvinning då var och en av dem består av ett material (NFS 2005:3 2 §)

10 Skriftlig Handledning
Handledning för tillsyns- myndigheter Kort info för verksamhets- utövare Lång info för verksamhets-


Ladda ner ppt "Hantering av brännbart avfall"

Liknande presentationer


Google-annonser