Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Sektionen för avfall och kemikalier

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Sektionen för avfall och kemikalier"— Presentationens avskrift:

1 Sektionen för avfall och kemikalier
Nya avfallsregler Hans Wrådhe Sektionen för avfall och kemikalier Linköping 17 april 2012 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

2 Avfallsdirektivet 2008/98/EG
Beslutades hösten 2008 Avfallshierarkin lyfts fram Tydliga krav på förebyggande av avfall Tydligare vad som är avfall Återvinningsmål som medlemsstaterna ska uppfylla till 2020 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

3 Avfallsdirektivet 2008/98/EG Avfallshierarkin ska gälla som prioriteringsordning för avfallspolitiken och lagstiftningen (art 4) Förebyggande Förberedande för återanvändning Materialåtervinning Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning Bortskaffande Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

4 Införande i svensk lagstiftning
Remiss hösten 2009 – helhetsgrepp som inkluderade även andra ändringar än ramdirektivets Ändringar i 15 kap miljöbalken trädde i kraft den 10 juli 2011 Ny avfallsförordning (2011:927) trädde i kraft den 9 augusti 2011 (sedan dess ändrad 2 ggr, senaste ändringar trädde i kraft 1 februari 2012) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

5 Nytt i 15 kapitlet miljöbalken
Reglering av vad som är att betrakta som en biprodukt (1 §) Möjlighet för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att föreskriva när vissa avfall upphör att vara avfall (1 §) Ett förtydligande av vad som är att betrakta som hantering av avfall (3 §) Den kommunala skyldigheten att lämna uppgifter om innehåll i avfallsplaner (9 §)  Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

6 Nytt i avfallsförordningen (2011:927)
Ett antal nya definitioner Tillämpningsområde (undantag från förordningen) End of Waste Transportregler, ändrade regler för anmälan resp. tillstånd Förordningen om spillolja och förordningen om gränsöverskridande transporter upphävs och införlivas delvis i avfallsförordningen Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

7 Definitioner (3 - 6 §§) Farligt avfall – avfall markerat med * i bilaga 4 eller som omfattas av föreskrifter som meddelats enligt 12 § Handlare – yrkesmässigt köper & säljer avfall Mäklare – yrkesmässigt förmedlar avfall Återanvändning – åtgärd där något som inte är avfall används igen för samma funktion Förberedelse för återanvändning – hantering genom kontroll, rengöring eller reparation Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

8 Tillämpningsområde (11 §)
11 §: Denna förordning ska inte tillämpas på 1. förorenad jord och annat naturligt material som inte har grävts ut, 2. naturligt material från jord- eller skogsbruk som används inom jord- eller skogsbruk eller för energiproduktion och där användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön, 3. icke-förorenad jord och annat naturligt material som har grävts ut i samband med en byggverksamhet, om det är säkerställt att materialet kommer att användas för byggnation i sitt naturliga tillstånd på den plats där grävningen utfördes och att den användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön, 4. utvinningsavfall som omfattas av förordningen (2008:722) om utvinningsavfall, 5. använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller radioaktivt avfall som avses i strålskyddslagen (1988:220), 6. utrangerade explosiva varor, 7. animaliska biprodukter och därav framställda produkter som a) omfattas av förordning (EG) nr 1069/2009, och b) är avsedda för annat än förbränning, deponering eller biogas- eller komposteringsanläggning, och 8. kroppar från döda djur som a) har dött på annat sätt än genom slakt eller som har avlivats för att utrota epizootiska sjukdomar, och b) bortskaffas enligt förordningen (EG) nr 1069/2009. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

9 Tillämpningsområde (11 § 3), forts.
”3. icke-förorenad jord och annat naturligt material som har grävts ut i samband med en byggverksamhet, om det är säkerställt att materialet kommer att användas för byggnation i sitt naturliga tillstånd på den plats där grävningen utfördes och att den användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön”, Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

10 End-of-waste (11 a §) Grundvillkor för att avfall ska upphöra att vara avfall (art. 6 i avfallsdirektivet 2008/98/EG): Det finns ett specifikt användningsområde Det finns en marknad/efterfrågan Tekniska krav och normer för användningen ska vara uppfyllda Användningen ska inte ha en negativ miljö- och hälsopåverkan Utifrån villkoren utarbetas specifika kriterier för enskilda avfallsslag Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

11 End-of-waste (11 a §), forts.
Aktuella avfallsslag som kriterier tas fram för: Metallskrot – Stål, järn, aluminium (EU-förordning 333/2011, gäller fr.o.m. 9 okt Införd i avfallsförordningen, bilaga 5) Papper Glas Plast Kompost (rötrester) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

12 Biprodukt En industriell restprodukt som inte är avfall
Har så hög kvalitet att den motsvarar en avsiktligt producerad produkt Omfattas inte av avfallslagstiftningen utan av produktlagstiftningen som t.ex. REACH Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

13 Biprodukt, forts. Villkor för biprodukt (15:1, 2 st MB):
har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet kan användas direkt utan bearbetning (utöver normal industriell praxis) kommer fortsätta att användas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt samt inte strida mot lag eller annan författning Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

14 Transport av avfall (36 & 42 §§)
Tillstånd krävs för: yrkesmässig transport av avfall att transportera mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall, eller mer än 10 ton eller 50 kubikmeter avfall, om avfallet uppkommit i yrkesmässig verksamhet (under ett kalenderår) att transportera avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet och som innehåller kvicksilver oavsett mängd (undantag: lysrör och andra ljuskällor) att transportera avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet och som innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt, oavsett mängd Undantag: avfallsslagen i 37 §! (omfattas oftast av anmälan) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

15 Transport av avfall (36 & 42 §§), forts.
Anmälan krävs för: transport av farligt avfall då avfallet uppkommit i yrkesmässig verksamhet och upp till 100 kg eller 100 liter farligt avfall (under ett kalenderår) ovanstående innefattar även avfall enligt 37 §, dock finns inte någon övre gräns för de avfallsslagen Obs! avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet och som innehåller kvicksilver (utom lysrör och ljuskällor), cyanid, kadmium eller en PCB-produkt, alltid tillstånd! Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

16 Transport av avfall (36 & 42 §§), forts.
Anmälan/tillstånd krävs inte för: transport av icke-farligt eller farligt avfall som inte uppkommit i yrkesmässig verksamhet. transport av upp till 10 ton eller 50 kubikmeter icke-farligt avfall om avfallet uppkommit i yrkesmässig verksamhet (under ett kalenderår) Obs! yrkesmässiga transporter kräver alltid tillstånd! Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

17 Transport av avfall, forts.
Ändringar i 36 och 42 §§ (fr.o.m. 1 feb 2012) 36 §: tydliggörs att privatpersoners transport av avfall inte omfattas av krav på tillstånd/anmälan 42 §: tydliggörs att man inte behöver anmäla transport av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet till länsstyrelsen, i de fall då man låter någon annan som redan har tillstånd transportera avfallet. Borttagandet av 2 punkten, dvs. regleringen av avfall som avses i 37 §, innebär ingen större förändring eftersom sådant avfall oftast uppkommer i yrkesmässig verksamhet. Därmed omfattas det av anmälan eller tillståndsplikt. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

18 Föreskrifter (2005:3) om transporter av avfall
2005:3 ska upphävas, nya föreskrifter kommer! NV har bemyndigande (43 §) att föreskriva att anmälningsplikt ska gälla istället för tillståndsplikt enligt 36 § (transporter) när det gäller icke-farligt avfall NV har bemyndigande (44 §) att meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikt i 42 § (då transporterna inte är normalt och regelbundet förekommande) NV har bemyndigande (61 §) att meddela föreskrifter om transportdokuments utformning och hantering Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

19 Farligt avfall, definition
Farligt avfall definieras i avfallsförordningen (3 §) Tidigare: avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 2 eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 Nuvarande: avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 4 eller som omfattas av föreskrifter meddelade med stöd av 12 § Har fått en del frågor om detta, och vad det innebär för FA klassning. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

20 Farligt avfall, definition
Anledning till ändring Göra reglerna mer förutsägbara/rättssäkra VU/innehavare ska på förhand veta om det är FA eller inte Bilaga 4 ska i princip vara uttömmande För spegelingångar ska ju dock bedömning göras! Anledningen till att man tagit bort möjligheten att klassa ett avfall som farligt enligt de egenskaper som angavs i bilaga 3 var, dels att göra reglerna mer förutsägbara och rättssäkra, (dels att reglerna skulle stämma bättre överens med direktivet). En verksamhetsutövare (eller annan avfallsinnehavare) ska på förhand kunna veta om hans/hennes avfall är farligt eller inte. Bilagan ska vara i princip uttömmande, dvs. det ska vara möjligt att hitta en passande kod där, (VU ska inte längre behöva klassa sitt avfall själv utifrån egenskaper). För spegelingångar måste ju dock så klart bedömning göras om avfallet har någon/några av de farliga egenskaperna i bilaga 1. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

21 Farligt avfall, omfattning
12 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att ett ämne eller ett föremål som är avfall och som har någon av de egenskaper som anges i bilaga 1 är att anse som farligt avfall. 13 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att ett visst farligt avfall inte ska anses som farligt avfall, om avfallsinnehavaren visar att 1. avfallet inte har någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga1, och 2. avsaknaden av de farliga egenskaperna inte är en följd av att avfallet har blandats eller spätts ut i syfte att inte behöva tillämpa bestämmelserna om farligt avfall. Länsstyrelsen ska underrätta Naturvårdsverket om sådana beslut. 12 § eg. Det gäller om ett avfall skulle ha någon av egenskaperna enligt bilaga 1 till avfallsförordningen och passande asteriskmärkt kod i avfallsförteckningen saknas, i dagsläget har vi inte några sådana föreskrifter. 13 § titta lite kort även på denna, liknande skrivning fanns även i tidigare förordning (förbud om blandning/utspädning dock nytt inom nya ramdirektivet). Vi känner dock inte till något fall där lst tillämpat detta. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

22 Uppdatering av EU:s avfallsförteckning
Bakgrund Annex III till avfallsdirektivet (2008/98/EC) Förteckning i kommissionsbeslut (2000/532/EC), LoW Klassning av avfall ⇢ kemikalieklassning farliga egenskaperna (HP) definieras på ”gammal” lagstiftning behov av anpassning till CLP Uppdateringsarbete pågår arbetsgrupp bildades 2009 hittills 8 möten (varav 6 st 2011) främsta prioritet: ta fram kriterier för farliga egenskaper hämtade från CLP koncentrationsgränser i LoW, kan avvika från CLP ihopslagning/borttagande av HP ej möjligt ändringar/tillägg av avfallskoder i LoW (haft lägre prioritet) Klassning av farligt avfall utgår från dels annex III i avfallsdir som definierar de farliga egenskaperna samt avfallsföreteckningen (avfallslistan med koder) i KOM beslut 2000/532 (där även koncentrationsnivåer är angivna). Ändringar i dessa kommer göras. Dessa är ju införda i avfallsförordningen, bilaga 1 och 4 De farliga egenskaperna definieras i dagsläget efter ”gammal” kemikalielagstiftning (ämnes – och preparatdirektiven), I dagsläget KIFS 2005:7, finns därför behov av uppdatering gentemot CLP. Främst prio. att ta fram kriterier för farliga egenskaper, kriterier för ex HP14 ekotoxiskt har ju saknats i dagsläget. Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

23 Uppdatering av EU:s avfallsförteckning
”Resultat” Arbetsgruppen/KOM lämnade tekniskt förslag kring farliga egenskaper i december HP4 (irriterande), HP6 (akut toxicitet) och HP14 (ekotoxiskt) är fortsatt ”öppna”/under diskussion. Komplexa summeringar M-faktorer Undantag för kalkinnehållande avfall diskuteras Koppling till POP´s förordningen trolig (gränsvärden för dioxiner/furaner och pesticider) Vägledning ska tas fram (2013-4) Ytterligare konsekvensbeskrivningar behövs Ikraftträdandedatum 1 juni 2015 Exempel på hur det kommer att se ut för en ”klar” farlig egenskap HP 7 Cancerframkallande. Faroklass/kategorier och faroangivelser (H-koder) enligt CLP. Koncgränser (i detta fall som tidigare) Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

24 Uppdatering av EU:s avfallsförteckning
Tidplan (preliminär), fortsättningen Dec Tekniskt förslag, konsultation 1-2 feb Arbetsgruppsmöte feb Bedöma behov av ändringar, LoW 15 mars KOM utskick nya/ändrade koder, LoW mars/april Konsultation 1 maj Svar från medlemsländerna om LoW 1 juli Arbetsgruppsmöte September? 2012 Röstning i TAC Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

25 Vägledning och information
Vägledning av biprodukt, End of Waste, transporter av avfall m.m. Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet: Tolkningsmeddelande om avfall och biprodukter ( ) Webbvägledning FA Kommissionens vägledningsdokument om avfallsdirektivet (utkast, bör vara klart våren 2012) Brevlåda Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency

26 Tack! Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency


Ladda ner ppt "Sektionen för avfall och kemikalier"

Liknande presentationer


Google-annonser