Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Byggproduktförordningen CPR

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Byggproduktförordningen CPR"— Presentationens avskrift:

1 Byggproduktförordningen CPR
Sara Elfving

2 Om Boverkets uppdrag på förra Byggrådet:
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EEG Byggproduktförordningen – CPR Construction Products Regulation Om Boverkets uppdrag på förra Byggrådet: Författningsförändringar Boverket som kontaktpunkt Informationsinsats om CPR Bilaga 1 grundläggande krav ger inga nya regler Avskaffande av systemet för typgodkännande Obligatorisk prestandadeklaration och CE-märkning från 1 juli 2013 (om det finns harmoniserad standard) Vi slänger oss gärna med förkortningar och använder gärna CPR eller byggproduktförordningen när vi pratar om EU-förordningen med det långa namnat Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av rådets direktiv 89/106/EG. Vid byggrådets förra möte presenterade Anders Sjelvgren de förslag som Boverket senare lade i rapporten till regeringen i januari i år. Författningsförändringar Boverket som kontaktpunkt Informationsinsats om CPR Bilaga 1 grundläggande krav ger inga nya regler Avskaffande av systemet för typgodkännande Obligatorisk prestandadeklaration och CE-märkning från 1 juli 2013 (om det finns harmoniserad standard)

3 Remiss till 24 maj 2012 Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter Anpassning av svensk rätt till CPR Boverket föreslås som kontaktpunkt Avskaffande av nationellt system med typgodkännande Diskussion om miljökrav Läs sammanfattningen och konsekvensutredningen! Boverket lämnade uppdraget till Socialdepartementet den sista januari. Den är nu ute på bred remiss från departementet till den 24 maj 2012, och kan hämtas på webben från deras hemsida eller från boverket.se. Rapporten beskriver många specifika paragrafförändringar ibland annat plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen. Läs gärna sammanfattningen och konsekvensutredningen! Också CPD och CPR är tydligt förklarade. Boverket föreslås som kontaktpunkt för Sverige. Idag är det Kommerskollegiums uppdrag. De skickar vidare frågorna till Boverket, där kompetensen att svara finns. Dvs. vi gör jobbet oavsett vem som har uppdraget men tappar tid när det ska skickas mellan myndigheterna, vilket är olyckligt eftersom man bara har ett visst antal dagar på sig att besvara frågorna. Eftersom grundbulten i förordningen är att ta bort tekniska handelshinder så finns allt mindre utrymme för nationella system för tillträde till marknaden. Det svenska typgodkännandet är ett sådant system. Det kommer att försvinna successivt ändå i och med att allt fler harmoniserade standarder tas fram, men vi föreslår att systemet tas bort redan när CPR börjar gälla fullt ut. Det finns en missuppfattning ute i sektorn att CPR innebär nya miljökrav på byggnader och byggprodukter. Det är inte självklart så, och detta diskuteras och förklaras i rapporten.

4 Dags för information Översyn av www.boverket.se
Ta fram informationsmaterial Nå så många som möjligt via t.ex. branschorganisationer Många förfrågningar om information… Var är det strategiskt att vi deltar? Egna seminarier planeras För Boverkets del så är rapporten avlämnad och regeringsuppdraget avslutat. Nu är vi inne i nästa fas – att informera branschen om vad som kommer att gälla från den 1 juli 2013. Den webbinformation vi har idag har svällt allt eftersom. Nu gör vi en övergripande översyn av informationen under rubriken. Byggprodukter. Vi tar också fram informationsmaterial som kan ligga till grund för branschorganisationers beskrivning av förordningen, liksom en grundpresentation med talarmanus som kan användas av andra medarbetare än vi som är mest insyltade. För att nå så många som möjligt har vi påbörjat ett samarbete med byggmaterialindustrierna för att använda deras kanaler. Vi vet att vi inte når alla men det kändes ändå effektivt. Vi får många förfrågningar om att delta med information en timme här, en halvtimme där. Ibland en halv dag. Eftersom vi inte är så många som arbetar med detta kan vi inte åka på allt utan får prioritera. Varje vecka går vi igenom och behandlar inkomna förfrågningar. Men det känns inte bra att bara arbeta reaktivt. Vi tar gärna emot synpunkter på sammanhang där vi bör synas gärna från nu och ett år framåt. Arrangemang som vi bör delta i? Dessutom har vi sett att vi nog bör arrangera egna seminarier på olika platser i landet, då tänker vi oss halvdagsövningar.

5 Vad informerar vi om? Från byggproduktdirektiv till -förordning
Otydligt om till exempel harmoniserade standarder gav olika tolkningar av direktivet Vad betyder CE-märkningen?  administrativ börda för den som velat sälja till annat medlemsland, nationell marknad Syftet med en fri inre marknad har inte uppnåtts EU-förordning gäller direkt i alla länder och är överordnad svensk rätt Byggproduktdirektivet har funnits i drygt 20 år och tanken var god, men man kom inte riktigt i mål när det gällde att skapa en fri inre marknad för byggprodukter. Dvs. det finns fortfarande tekniska hinder mot att handla med produkter mellan länder, det kan till exempel vara att vi kräver olika typer av märkningar och provningar i olika medlemsländer. Lösningen är att produkter ska beskrivas på samma sätt i alla länder, vilket beskrivs i det vi kallar harmoniserade standarder (som standardiseringsorganet CEN tagit fram på uppdrag av europakommissionen). Genom att gå från direktiv till förordning så utesluter man möjligheten till nationella tolkningar, vi har med andra ord fått en hårdare styrning. Förordningen CPR började delvis gälla redan i april 2011, idag gäller den parallellt med det gamla byggproduktdirektivet. Den 1 juli 2013 kommer CPR att gälla fullt ut och direktivet gäller inte mer. En EU-förordning gäller direkt i alla medlemsländer och är överordnad nationell rätt.

6 Vad informerar vi om? Nyheter i och med förordningen
Prestandauppgifter ska deklareras Vissa förenklingar och lättnader Kontaktpunkter i varje land Fler och tydligare krav på ekonomiska aktörer vid tillhandahållande av produkter: tillverkning, import och distribution Bilaga med grundläggande krav på byggnadsverk Den viktigaste nyheten är att uppgifter om produkters egenskaper, prestanda, ska deklareras. Detta betyder att tillverkaren delger en större del av underlaget för CE-märkningen än tidigare. Förenklingar för tillverkare att använda resultat från det som redan bedömts för andra likvärdiga produkter – det finns specificerat i förordningen när man får göra det. Vissa lättnader för mikroföretag (under 10 anställda och 2 miljoner Euro i omsättning) men bara för egenskaper som inte kräver stor 3:e partsinblandning (dvs. system 3 och 4) Varje land ska ha en så kallad kontaktpunkt, dit man kan vända sig för att få reda på vilka prestanda som måste deklareras för en produkt i det landet. I CPR är det nu tydligare specificerat vilka krav som gäller för olika typer av ekonomiska aktörer. Sex väsentliga krav i CPD har i CPR ersatts med sju grundläggande krav för byggnadsverk: Vi känner igen dem eftersom vår bygglagstiftning är upplagd på samma sätt. De krav där vi har fått förändringar är de som är understrukna nedan. Det har gjorts förändringar i några av dem, men framför allt har ett sjunde krav tillkommit. - BWR 7 Hållbar användning av naturresurser Bilagans innebörd: Bilagan är frivillig och den ställer inte krav på byggnadsverk. Om ett eller flera medlemsländer har byggregler som omfattas av något BWR, kan kommissionen utfärda mandat till standardiseringen att ta fram standarder för att beskriva produkternas egenskaper inom detta område. Innebörden av ”det sjunde kravet” har diskuterats med våra kontakter i andra länder, och de signaler vi har fått är att ingen annan tänker göra omedelbara förändringar av sin lagstiftning till följd av det. Boverket föreslog i rapporten till regeringen att förändringar till följd av detta kräver en ytterligare utredning.

7 Vad informerar vi om? Prestandadeklaration & CE-märkning
Om det finns det en harmoniserad standard (eller en europeisk teknisk bedömning) för produkten, så ska tillverkaren prestandadeklarera och CE-märka produkten Produktens egenskaper ska stämma överens med deklarerade prestanda Kravet på prestandadeklaration gäller även redan CE-märkta byggprodukter Endast produkter som lämnat tillverkaren före 1 juli 2013 får säljas utan prestandadeklaration och CE-märkning, de får säljas slut Om det finns en harmoniserad standard för produkten så MÅSTE tillverkaren senast 1 juli 2013 upprätta ett dokument som kallas prestandadeklaration, i vilken produktens egenskaper beskrivs. Med CE-märket intygar tillverkaren att produktens egenskaper stämmer med dem som angivits i prestandadeklarationen. Det finns idag cirka 420 harmoniserade standarder, och kommer att finnas runt 600 när allt är klart. Byggprodukter som redan idag är CE-märkta måste också ha en prestandadeklaration efter den 1 juli 2013. Produkter som lämnat tillverkaren före 1 juli 2013 får säljas slut utan prestandadeklaration och CE-märkning. Vi har fått frågan om vad som gäller produkter som ligger hos grossist och det kan vi inte svara på än.

8 Vad informerar vi om? Prestandadeklarationens utseende
Mall finns i förordningen Ett exemplar med varje byggprodukt (eller parti, om det går till en enda användare) Elektroniskt eller på papper och på papper om mottagaren begär det På svenska i Sverige Kommissionen kommer att bestämma om villkor för att hur informationen kan delas på en webbplats Det låter fint med en massa information men hur ska den som använder produkten få ta del av den? Måste följa den mall som finns i förordningen ett exemplar med varje byggprodukt (eller parti, om det går till en enda användare) elektroniskt eller på papper på papper om mottagaren begär det på svenska i Sverige kommissionen kommer att bestämma om villkor för att hur informationen kan delas på en webbplats

9 Vad informerar vi om? Kemikalieinformation
Information enligt kemikalieförordningen Reach ska tillhandahållas tillsammans med prestandadeklarationen Omfattar särskilt farliga ämnen enligt kandidatförteckningen i Reach Reach-information i samma format (papper/ elektroniskt) som prestandadeklarationen Information: Annan lagstiftning gäller också för byggprodukter även om vi har en särskild byggproduktförordning. Enligt EU:s kemikalieförordning Reach så ska viss information om de särskilt farliga ämnen som finns på kandidatförteckningen följa med produkter. För byggprodukter (som är varor enligt kemikalieterminologin) är det sagt att denna information ska tillhandahållas tillsammans med prestandadeklarationen, och i samma format som denna. Bekymmer att kandidatförteckningen uppdateras två gånger om året? Vi har inte löst det ännu men känner till problemet. Aktuell information når man via Kemikalieinspektionens hemsida. (Om någon frågar är det enligt artikel 31 och 33 i Reach.)

10 Vad informerar vi om? Marknadskontroll
Vad händer om jag inte deklarerar o märker?  Försäljningsförbud Vad händer om produkten inte stämmer med deklarationen?  Påpekande, möjlighet att rätta till Boverket kontrollerar byggprodukter på den svenska marknaden. Marknadskontrollen görs för att upptäcka felaktiga produkter, felaktiga uppgifter om produkter och felaktig CE-märkning. Marknadskontrollen syftar till att felaktiga produkter och uppgifter korrigeras, antingen genom att tillverkaren rättar till bristerna eller tar bort produkterna från marknaden. Kontrollen rör produkter som finns ute på marknaden till försäljning. Den ersätter inte den kontroll som tillverkare och tredjepartsorgan utför under produktion av byggprodukterna. Marknadskontroll utförs för att kunna tillförsäkra fri rörlighet på den inre marknaden. Den ger också en extra säkerhet för köparen. Vad händer om jag inte prestandadeklarerar och märker min produkt? I princip råder då försäljningsförbud efter den 1 juli Produkter som omfattas av harmoniserad standard eller har en EAD måste prestandadeklareras och CE-märkas. Vad händer om produktens egenskaper inte stämmer med prestandadeklarationen? Om Boverket upptäcker detta i sin marknadskontroll påpekar vi detta för tillverkaren som i första hand får möjlighet att korrigera produkten och/eller prestandadeklarationen.

11 Information – ungefärlig tidplan
Feb 2012 Aug 2012 Dec 2012 Tillverkare Importörer, Försäljningsledet Branschorgan Tillverkare Importörer, försäljningsledet Branschorgan Myndigheter CE-märkning obligatorisk Mest angeläget just nu är att försöka nå de som ska genomföra prestandadeklaration och CE-märkning av sina produkter. I ett senare skede tänker vi vända oss till användarna av produkterna. Men redan idag kommer frågor därifrån så denna tidplan får nog tas lite mellan tummen och pekfingret. Informationen justeras beroende på vem vi vänder oss till, säkert kommer den att se annorlunda ut när vi vänder oss till användarna av produkter snarare än till de som tillverkar och tillhandahåller dem. Tillverkare Branschorgan Intresseorganisation konsument Byggherrar/Projektörer Fastighetsägare och förvaltare (som inköpare) 1/

12 Projektgruppen Kristina Einarsson Sara Elfving Hans-Olof Karlsson Hjorth Annika Wessel Greta Lenhoff Det är främst någon av oss ni kommer att träffa på när ni får mer information om byggproduktförordningen Kristina Einarsson är projektledare och förfrågningar kanaliseras genom henne Annika Wessel är supersakkunnig jurist och den av oss som jobbat längst med direktiv och förordning Greta Lenhoff är också jurist och på väg in i arbetet Hans-Olof Karlsson Hjorth och jag är ”under upplärning” av Annika Wessel, vi tre är Sveriges representanter i kommissionens ständiga kommitté för CPR.


Ladda ner ppt "Byggproduktförordningen CPR"

Liknande presentationer


Google-annonser