Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regeringsuppdrag om tillgängliga eurokoder och byggstandarder

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regeringsuppdrag om tillgängliga eurokoder och byggstandarder"— Presentationens avskrift:

1 Regeringsuppdrag om tillgängliga eurokoder och byggstandarder
Byggråd

2 Rapporten är klar

3 Regeringsuppdrag om tillgängliga standarder
Göra eurokoderna tillgängliga på marknaden till en så låg kostnad som möjligt. Analysera om det finns ett behov från branschen att översätta de eurokoder som i dag inte är översatta till svenska. Om så förekommer ska Boverket översätta dessa eurokoder till svenska. Utreda vilka övriga standarder inom byggsektorn som är de mest centrala och föreslå hur dessa kan göras mer tillgängliga. Analys inklusive förslag till hur mindre företag kan få större inflytande i standardiseringsprocessen. I denna analys ska Boverket samråda med Kommerskollegium.

4 Samråd och externa avstämningar
Samråd med Kommerskollegium SIS Dansk standard Energistyrelsen i Danmark Standard Norge Direktoratet for Byggkvalitet i Norge Finlands standardiseringsförbund Miljöministeriet i Finland Svensk Elstandard 10-tal myndigheter 15-tal branschorganisationer

5 Tillgängliga eurokoder
Tillgängliga på SIS hemsida 1/7 2013 Ytterligare eurokoder översätts och görs tillgängliga Inklusive tillägg och rättelser

6 Översättning eurokoder
Boverket kommer att kontinuerligt att låta översätta eurokoder samt tillägg och rättelser till dessa. Enligt Markörs enkät till mindre företag och deras branschorganisa­tioner känner inte många till att eurokoderna gjorts fritt tillgängliga i juli SIS och Boverket bör därför informera bättre om denna möjlighet.

7 Avgränsningar centrala standarder
Byggsektorn avgränsas till byggherrar, byggmaterialtillverkare, underentreprenörer, byggentreprenörer, fastighetsägare, arkitekter och tekniska byggkonsulter (konstruktörer, VVS-konsulter m.fl.), kommunernas byggnadsnämnder, räddningstjänster m.fl. och branschorganisationer inom ovan nämnda målgrupper Central standard Endast standarder som SIS förvaltar Dvs inga branschstandarder mm Enbart ICS-koder som gäller för byggsektorn Ej standarder som avser förvaltningsskedet av en byggnad

8 Centrala standarder Standarder som myndigheter inom byggområdet hänvisar till i regelverk kan ses som centrala och bör finnas tillgängliga. Myndigheter inom byggområdet bör få i uppdrag att se över och ta fram en strategi för när och varför hänvisningar till standarder i regel­verk görs, hur hänvisningarna är formulerade, på vilken nivå de görs och om det finns alternativ till att hänvisa till en standard (t.ex. ange kravnivå direkt i regelverket). Boverket fortsätter översynen av hänvisningar till standarder i Boverkets byggregler, BBR. Enhetliga hänvisningar till standarder i Boverkets regelverk kommer att formuleras. Om det finns möjliga alternativa lösningar till standardhänvisningar bör det övervägas.

9 Tillgängliga standarder
Tillgängligt kan vara mer än gratis Bakgrund SIS förvaltar ca standarder Ca standarder som är ISO, IEC, EN eller SS Byggstandarder minimum 4000 standarder Boverkets byggregler hänvisar till knappt 100 standarder Dessa standarder hänvisar i sin tur till ytterligare ca 1000 unika standarder ISO - International standardisation organisation IEC - International Electrotechnical Commission SS-EN - Europastandard fastställd som svensk standard SS - Svensk standard

10 Tillgängliga standarder
Standarder finns tillgängliga i olika format Digitalt, uppläst, pappersform mfl ZA-bilagan i harmoniserade produktstandarder tillgängliggörs Underlättar för byggherren att läsa prestandadeklarationer Kunskap ökar tillgängligheten Beskrivning av standardiseringsprocessen En webbplats kan göra standarder mer eller mindre tillgängliga SIS webbplats upplevs som otillgänglig och krånglig Möjliggöra köp av del av en standard En hänvisning i regelverk kanske inte är till en hel standard Lägre kostnad för standarder Subventionerade priser på standarder för vissa kundgrupper Förhandsgranskning innan köp För att veta vad man köper bör innehållsförteckning och standardens omfattning gå att läsa Översättning av standarder SS till engelska & SS-EN till svenska I nuläget översätts harmoniserade standarders omfattning (scope)

11 Slutsatser Tillgänglig standard är inte nödvändigtvis ”gratis”
Öka informationen om standardiseringsprocessen Beskriva/illustrera hur standardiseringssystemet för byggsektorn ser ut Bättre information på SIS hemsida Information till små företag, branschorganisationer, högskolor/universitet Översätta hela eller delar av centrala standarder

12 Små företags deltagande i standardiseringen
Mindre företag deltar inte i någon större utsträckning i standardiseringsprocessen på grund av Tidsbrist Kostar pengar att delta i standardiseringen Kompetensbrist (standardiseringen är komplex) Fördelar att delta Kompetensutveckling Skapar nätverk

13 Små företags inflytande i standardiseringsprocessen
Engagera småföretagen via deras branschorganisationer Organisationerna har tid både att delta och sätta sig in i processen samt resurser. Kan stötta sina medlemmar med standarder i deras specifika område Åtgärder för att öka mindre företags deltagande Lägre kostnad för medlemskap och deltagande i kommittéer. Lägre kostnader för inköp av standarder. Åtgärder för att öka mindre företags förståelse för standardiseringen och standarder Riktad information till mindre företag och branschorganisationer – webbinformation, mässor, seminarier, konferenser, branschmöten etc Riktad information och utbildning om standardiseringsprocessen, standarder mm Riktad utbildning om särskilda standarder, t.ex. förkortade utgåvor av eurokoder

14 Statens och myndighetens roll i standardiseringen
Upprätta resultatkontrakt mellan staten och den nationella standardiserings-organisationen ett långsiktigt och strategiskt styrningsredskap Resultatkontrakt/avtal mellan Boverket och SIS upprättas Strategi för Boverkets deltagande i standardisering

15 Se över hänvisningar till standarder i Boverkets föreskrifter
Vilka typer av standarder ska vi hänvisa till, ska vi hänvisa till alla? Kan hänvisningar till standarder finnas i ett annat dokument/publikation? Föra in kravnivåer i föreskrift Underlätta för mindre företag att delta Enkät till mindre företag och branschorganisationer


Ladda ner ppt "Regeringsuppdrag om tillgängliga eurokoder och byggstandarder"

Liknande presentationer


Google-annonser