Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liselotte Schmidt Shulin Nie

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Liselotte Schmidt Shulin Nie"— Presentationens avskrift:

1 Liselotte Schmidt Shulin Nie
Bergsprängardagarna 2014 Liselotte Schmidt Shulin Nie

2 Nya föreskrifter Bakgrund;
”Ny” lag SFS 2010:1011 om brandfarliga och explosiva varor Nytt direktiv om pyrotekniska artiklar (2013/29/EU) – gäller fr o m 1/7-2015 Nytt direktiv om explosiva varor för civilt bruk – fr o m 2016?? ”Gamla” föreskrifter Export nytt i explosivvarudirektivet. Äldsta gällande föreskriftera, SÄIFS 1986:2, om godkännande av explosiva varor, hänvisar till förordningen från 1949.

3 Nya föreskrifter Syfte/mål; Anpassa/uppdatera/”modernisera” Förenkla
Förtydliga Strukturera

4 LBE + FBE Definition MSBFS 2010:4 Godkännande Tillstånd Security
Övriga Generellt SÄIFS 1986:2 Sprängkapslar SÄIFS 1989:16 Explosiv för civilt bruk SÄIFS 1997:4 Pyrotekniska artiklar MSBFS 2010:2 + SÄIFS 1992:2* Ammunition SÄIFS 1997:5 Tillverkning SÄIFS 1998:4 Förvaring MSBFS 2010:5 Import o överföring SÄIFS 1997:5 + SRVFS 2005:1 Försäljning av fyrverkerier SRVFS 2008:6 Taggning SRVFSFS 2007:2 Spårbarnet o registerhållning MSBFS 2010:3 Klassning av el SÄIFS 1988:2 Förpackning o märkning SRVFS 2006:11 Olycksrapportering SÄIFS 1994:5 Om man vill ha reda på vilka föreskrifter som gäller för respektive område, är detta ett försök att mer strukturerat beskriva var i föreskrifterna man hittar relevanta krav…. *: SÄIFS 1992:2 upphävs 2013

5 Nya förskrifter Hantering Produktkrav Överföring, import och export

6 Användning och överföring av explosiva varor
Förvaring, användning…. (inte förvärv) MSB har bemyndigande att föreskriva om de undantag från tillståndskrav som kan behövas. I 25 § förordningen om brandfarliga och explosiva varor (FBE) får MSB bemyndigande att föreskriva om undantag från tillståndskravet i 16 § LBE. Bemyndigandet är brett och ger MSB förutsättningar att föreskriva om de undantag från tillståndskravet som kan vara nödvändiga, det gäller både tillstånd till hantering och överföring. Förvärv – begreppet kommer att försvinna…. Rättsenheten har klargjort att MSB har de bemyndiganden som krävs för att MSB självt ska kunna föreskriva om de undantag som kan behövas. Uppgiften att hemställa om ändringar i LBE är därför nedlagd och arbetet hänförs till enhetens föreskriftsprojekt. I 25 § förordningen om brandfarliga och explosiva varor (FBE) får MSB bemyndigande att föreskriva om undantag från tillståndskravet i 16 § LBE. Bemyndigandet är brett och ger MSB förutsättningar att föreskriva om de undantag från tillståndskravet som kan vara nödvändiga, det gäller både tillstånd till hantering och överföring. Om undantag ska formuleras av MSB är det viktigt att ha i åtanke att kommunen inte kan tilldelas ytterligare ansvar vid tillståndsprövningen än vad LBE anger. Det är exempelvis inte möjligt att ålägga kommunen att pröva nationella överföringar eller användning som ska ske i flera kommuner. Kommunens uppgift är att pröva verksamheten i kommunen. MSB:s eventuella undantag är därför en ren tillståndsbefrielse för verksamheten.

7 Övrigt Ny EU-förordning om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer (nr 98/2013), - ska tillämpas fr o m 2/ - Artikel 7. - MSB föreslås bli tillståndsmyndighet OBS! Privatpersoner - Artikel 9. - Rapportering av misstänkta transaktioner och av försvinnanden och stölder (bilaga I och II) Förbjuds för privatpersoner; kaliumklorat, kaliumperklorat, natriumklorat, natriumperklorat – samtliga i konc. över 40 viktprocent Tillståndsplikt för privatpersoner; väteperoxid över 12 viktprocent, nitrometan över 30 viktprocent och salpetersyra över 3 viktprocent Varje medlemsstat ska inrätta kontaktpunkter för rapportering

8 Påminnelse - spårbarhetsdirektivet
Datum för ikraftträdandet: för tillverkare och importörer för övriga MSBFS 2012:2, Föreskrifter om identitetsmärkning och registrering av explosiva varor för civilt bruk 3 kap. Registerhållning Skyldighet att föra register 1 § Den som hanterar eller importerar explosiva varor ska föra register över varje identitetsmärkt vara som hanteras eller importeras. Register ska föras till dess att varje identitetsmärkt vara eller förpackning har överförts till någon annan eller har förbrukats.

9 MSB, ROS FÄ - ”Explosivgruppen”
Tfn; (växel) E-post; Agneta Jansson Shulin Nie Liselotte Schmidt Magnus Nygren (”Kemistgruppen”) Mikael Ekeberg Tony Carlsson Reza Abbassi Lorens van Dam Rolf Weinander 10+2 Ingemar Malmström Enhetschef Ann-Sofie Eriksson Bitr. Enhetschef Anna-Karin Engström (Security)


Ladda ner ppt "Liselotte Schmidt Shulin Nie"

Liknande presentationer


Google-annonser