Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur mår våra vatten? Anette Björlin och Uwe Stephan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur mår våra vatten? Anette Björlin och Uwe Stephan"— Presentationens avskrift:

1 Hur mår våra vatten? Anette Björlin och Uwe Stephan
Miljöanalysenheten Länsstyrelsen Stockholms län

2 Hur ser det ut i Norrtälje kommun?
Vad är god status? Hur ser det ut i Norrtälje kommun? Berätta vad du ska tala om: Status, lite om miljöövervakning, dataunderlag, RESULTAT hur ser det ut in Norrtälje? Avsluta med VISS. 1. Hur fungerar statusbedömningarna 2. Status och miljöproblem 3. Kort om miljöövervakning 4. VISS – vatteninformationssystem för Sverige

3 Svaret beror på vem du frågar?
Jag vill också finnas… Uppdaterad

4 Ekologisk status - Kvalitetsfaktorer
Biologiska Fisk Ej kust Bottendjur Vattenväxter Växtplankton Påväxt- kiselalger Hydromorfologiska Kontinuitet Vandringshinder Morfologi Fysisk påverkan t.ex. rätning, kanalisering, rensning Hydrologi Förändringar orsakade av vattenreglering Näringsämnen N P Endast P för sötvatten Förorenande Ämnen Icke syntetiska ämnen Syntetiska ämnen Syrgas O2 Siktdjup Försurning (pH, SO4, Cl, Ca, Mg, DOC) Ej kust Fysikalisk-kemiska Vi har inte tittat så mycket på syrgas

5 Ekologisk status - bedömningsskala

6

7 Ekologisk status i praktiken…
Dålig Otillfredsställande Måttlig God Hög

8 Vattenförekomster Sjöar och vattendrag Kust Grundvatten
Sjöar > 1 km2 Större vattendrag, samt vattendrag som sammanbinder sjöarna Kust Omfattar allt kustvatten Grundvatten Främst grusåsar/ grusavlagringar med god vattenkapacitet. Några förekomster i berg.

9 Vattenförekomster Norrtälje kommun
Sjöar 24 st. (41%) (189 st. ”övrigt vatten”) Vattendrag 37 st. (43%) (290 st. ”övrigt vatten”) Kust 41 st. (36%) Grundvatten 37 st. (25%) Antal vattenförekomster hela länet: Sjöar: 59 st. Vattendrag: 86 st. Kust + övergångsvatten: 114 st Grundvatten: 149 st. %-talet anger hur stor andel VFK finns i Norrtälje i förhållande till VFK i AB-län. (%) andel av Stockholms läns vattenförekomster

10 Ekologisk status Rimbo-Långsjön
Växtplankton Vattenväxter Biologi Övergödning Fosfor Siktdjup Försurning Fys-kem Bedömningen avser i nuläget enbart status för parametern klorofyll. Bedömningsgrund använd enbart för klorofyll. Kontinuitet Reglering Markanvändning närmiljö Hydromorfologi

11 Ekologisk status Broströmmen
Vandringshinder Övergödning Övergödning Fisk Bottenfauna Biologi Närings-ämnen Fys- kem Växtplankton Vattenväxter Biologi Närings-ämnen Fys- kem Växtplankton Vattenväxter Biologi Närings-ämnen Fys- kem Bedömningen avser i nuläget enbart status för parametern klorofyll. Bedömningsgrund använd enbart för klorofyll.

12 Ekologisk Status Norrtälje kommun
SJÖAR Ekologisk Status Norrtälje kommun VATTENDRAG Hög God Måttlig Otillfredsställande Dålig

13 Ekologisk Status Norrtälje kommun
KUST Edeboviken Norrtäljeviken Bergshamraviken Hög God Måttlig Otillfredsställande Dålig

14 Ekologisk status Norrtäljeviken
Växtplankton Bottenfauna Biologi Miljögifter Övergödning Näringsämnen Siktdjup Fys-kem Bedömningen avser i nuläget enbart status för parametern klorofyll. Bedömningsgrund använd enbart för klorofyll.

15 Miljöproblem Artificiella totala vandringshinder Övergödning
Tillägg till hydromorfologi: Vi har inte kunnat bedöma utdikningar, rätningar, sänkningar av sjöar. Påverkar ekosystemet, och troligtvis övergödning, men i dagsläget saknas data och kunskap hur ekologisk status påverkas.

16 Risk att god ekologisk status inte uppnås till 2015
Behöver åtgärdsprogram Behöver inget åtgärdsprogram (får ej försämras) Risklassningen ej uppdaterad. OBS! Kartbild ej slutgiltig.

17 Kemisk status ytvatten enligt ”VFF”
Är INTE detsamma som ekologisk status! Är inte en bedömning av kväve och fosfor! Kemisk status bestäms av att halter av förorenande ämnen inte får överskrida miljökvalitetsnorm. Dotterdirektivet för prioriterade ämnen (2455/2001/EG) Ej infört i svensk lagstiftning. 1. Alaklor 2. Antracen 3. Atrazin 4. Bensen 5. Brominerad difenyleter 6. Kadmium och kadmium-föreningar 7. Kloroalkaner, C10-13 8. Klorfenvinfos 9. Klorpyrifos 10. 1,2-dikloretan 11. Diklorometan 12. Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) 13. Diuron 14. Endosulfan 15. Fluoranten 16. Hexaklorbensen 17. Hexaklorbutadien 18. Hexaklorcyklohexan 19. Isoproturon 20. Bly och blyföreningar 21. Kvicksilver och kvicksilverföreningar 22. Naftalen 23. Nickel och nickelföreningar 24. Nonylfenol (4-nonylfenol) 25. Oktylfenol (para(tert)oktylfenol) 26. Pentaklorbensen 27. Pentaklorfenol 28. Polyaromatiska kolväten 29. Simazin 30. Tributyltenn föreningar (tributyltenn-katjon) 31. Triklorbensener (1,2,4-triklorbensen) 32. Triklormetan (kloroform) 33. Trifluralin Kemisk status: 1. HG i fisk : Uppmätta värden -> status Modellerade värden -> risk 2. Riksbedömning -> modellering baserad på påverkansanalys Sjöar i Norrtälje som uppnår ej god kemisk status: SPARREN och BORNAN (uppmätt Hg i fisk) Sjöar i Norrtälje som är att RISK kemisk status (modellerad Hg i fisk) Aspdalssjön Bornan Gavel-Långsjön Kyrksjön Lommaren Närdingen Sottern Sparren Strödjan Ubby-långsjön Viren Ösmaren

18 Miljöproblem Miljögifter Kemisk status: 1. HG i fisk :
Uppmätta värden -> status Modellerade värden -> risk 2. Riksbedömning -> modellering baserad på påverkansanalys Sjöar i Norrtälje som uppnår ej god kemisk status: SPARREN och BORNAN (uppmätt Hg i fisk) Sjöar i Norrtälje som är att RISK kemisk status (modellerad Hg i fisk) Aspdalssjön Bornan Gavel-Långsjön Kyrksjön Lommaren Närdingen Sottern Sparren Strödjan Ubby-långsjön Viren Ösmaren

19 Risk att god kemisk status inte uppnås 2015
Behöver åtgärdsprogram Behöver inget åtgärdsprogram (får ej försämras)

20 Kemisk status grundvatten enligt ”VFF”
Kemisk status bestäms av att halter av förorenande ämnen inte får överskrida miljökvalitetsnorm/ tröskelvärde. …eller en ”startpunkt”. Ej infört i svensk lagstiftning. Liknar kemisk status ytvatten men olika ämnen Gränsvärden EJ fastställd (var ute på remiss under sommaren) Remissversion juni 2008

21 Grundvatten – kemisk status
Stockholm har 149 grundvattenförekomster mest i sand och grus men även några i berg. Analysresultat finns endast i 14 % av grundvattenförekomsterna. Fyra förekomster har EJ GOD STATUS p.g.a. bekämpningsmedel eller höga kloridhalter. 37 st. GVFK i Norrtälje INGA dålig status p.g.a för lite mätdata i några fall????

22 Grundvatten – risk att inte uppnå god status 2015
Metod: Påverkansanalys, Ämnen med halter över startpunkt (Cl, bekämpningsmedel, tungmetaller), Expertbedömning I Stockholms län är 53 st. (36%) grundvatten-förekomster klassade ”at risk”, 9 st. i Norrtälje. Dessa har åtgärdsprogram.

23 Underlagsdata för status och riskbedömningar
Sjöar och vattendrag Nationell och regional miljöövervakning Kommunala data Modellering (riskbedömning kemisk status, status hydromorfologi) Kustvatten Svealands kustvattenvårdsförbund Grundvatten Sveriges geologisk undersökning (SGU)/vattentäktsdatabas (DVG) Utredningar/undersökningar Modellering (riskbedömning kemisk status)

24 Miljöövervakning Ökade krav på provtagning Samordning Fokus på biologi
Metoder, frekvens, tidpunkt etc. enligt bedömningsgrunder och handböcker från Naturvårdsverket. Samordning

25 Klicka på bilden för att komma till webbversionen

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35


Ladda ner ppt "Hur mår våra vatten? Anette Björlin och Uwe Stephan"

Liknande presentationer


Google-annonser