Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Växt- och miljöavdelningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Växt- och miljöavdelningen"— Presentationens avskrift:

1 Växt- och miljöavdelningen
Ac: Olof Johansson Rådgivning Ec: Else-Marie Mejersjö Rådgivning Ec: Magnus Franzén Analys Ec: Martin Sjödahl Regel Ec: Tobias Olsson Vatten Ec: Tomas Johansson Klimat Ec: Vakant 3 st. Miljömålsamordnare Miljömålssamordnare –klimat

2 Jordbruksverkets förslag till åtgärder och styrmedel för att nå god status i jordbrukslandskapets vatten Förslag Verktyg Åtgär-der Styr-medel Disposition: Utgångspunkter, avgränsningar och förutsättningar Förslagen så här långt

3 Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram:
Statens Jordbruksverk behöver, efter samråd med Havs- och vattenmyndigheten och Naturvårdsverket ta fram underlag för, och utveckla föreskrifter och/eller andra styrmedel med syfte att minska jordbrukets inverkan på vattenkvaliteten, särskilt i områden med vattenförekomster som riskerar att inte uppnå god ekologisk status eller god kemisk status. Ta fram föreskrifter och andra styrmedel Utveckla underlag för föreskrifter och andra styrmedel Styrning till områden som riskerar att inte nå god ekologisk status och god kemisk status Rådgivningen inom miljöområdet Växtskyddsmedel

4 Projekt: Styrmedel för bättre vattenkvalitet
Styrgrupp: JV, HaV VM, Lst Referensgrupp: Länsstyrelsen, Hushållnings-sällskap, HaV, SLU, SGU LRF, WWF Projekt grupp: Jordbruksverket Havs- och vatten-myndigheten Vattenmyndig-heterna Länsstyrelsen Klart: Februari Ny tid: Slutet av maj

5 Avgränsning Styrmedel och åtgärder som:
- leder till minskad tillförsel och ökad retention av kväve och fosfor -förbättrar de biologiska förhållandena i vattendrag -Tillhandahålla styrmedel och åtgärder som kan utnyttjas regionalt/lokalt

6 Förutsättningar och utgångspunkter :
Det finns befintliga styrmedel och åtgärder i miljöbalken och landsbygdsprogrammet mm Miljöbalken: Miljökvalitetsnormer Tillståndsbeslut Generella föreskrifter Vattenlagstiftning Vattenskyddsområden Landsbygdsprogram och andra ersättningar: Rådgivning, Greppa Näringen Miljöersättningar Miljöinvesteringar LOVA mm Operativa åtgärder till slutet av 2012? Jordbruksverkets bemyndigande att utfärda föreskrifter är begränsat Kan begära att få bemyndigande Nytt LBP tidigast 2014 Det pågår processer som kommer att påverkar hur nya styrmedel och åtgärder kan utformas: Ny gemensam jordbrukspolitik fr.o.m. 2014 Förgröning av jordbruksstöden Nytt landsbygdsprogram

7 Nitrat-känsliga områden
Förslag Verktyg Åtgär-der Styr-medel Tekniskt underlag LBP Nitrat-känsliga områden Förgrö-ning

8 Samordning med projekt som tar fram ”tekniskt underlag” för nästa programperiod för landsbygdsprogrammet , TULPAN-projektet Styrmedel för bättre vattenkvalitet TULPAN-projektet Fortsatt process landsbygdsprogram: Olika förordningar: EU-kommissionen och EU Programförslag: Regeringen och ÖK Godkännande av program: EU-kommissionen Platsspecifika åtgärder Förenkling och minskad administrativ börda

9 Vilka åtgärder har behandlats i projektet ”Styrmedel för bättre vattenkvalitet”
Ny kunskap Styrmedel saknas eller behov av se över nuvarande tillämpning Ingen fullständig åtgärdskatalog Kväveåtgärder behandlas översiktligt Fosforåtgärder på åkermark och för retention av fosfor: Åtgärd Preliminärt styrmedel Reducerad jordbearbetning Rådgivning Vårbearbetning Miljöersättning Nedbrukning av stallgödsel Föreskrift? Strukturkalkning Företagsstöd Underhåll av täckdikning Skyddszoner, Anpassade skyddszoner Miljöersättning ?? Behovsanpassad fosforgödsling Rådgivning, annat ? Fosfordammar Miljöinvestering

10 Åtgärder i och vid vattendrag och diken
Vilka åtgärder har behandlats i projektet ”Styrmedel för bättre vattenkvalitet” Åtgärder i och vid vattendrag och diken Åtgärd Preliminärt styrmedel Busk- och trädbevuxna kantzoner Specialinsats Tvåstegsdike Miljöinvestering Avfasning av dikesslänter Lämna avstånd vid jordbearbetning längs dike ? Åtgärda rörledningar i odlingslandskapet som blivit vandringshinder Meandring av vattendrag Biotopvård i vattendrag

11 Ökad stabilitet i dikesslänten Näringsretention
Tvåstegsdiken terrass/åplan täckdikning lågvattenfåra Tänkbara effekter: Ökad stabilitet i dikesslänten Näringsretention Ökad biologisk mångfald Dämpning av flödestoppar Utvärdering av förslag inom TULPAN: Ersättning för kostnader för anläggning Ersättning för skötsel

12 Skyddszoner och andra zoner vid vattendrag och i fält
Nitratdirektivet och tvärvillkor: Gödslingfria kantzoner längs vatten (2m) och på kraftigt sluttande mark Vid användning av vissa växtskyddsmedel (även tvärvillkor): Skyddszon ska anläggas Nuvarande landsbygdsprogram: Skyddszoner längs vatten drag Anpassade skyddszoner Åtgärder Var finns behoven ? Styrmedel Skyddszon vid vatten Skyddszon i fält Skyddszon vid vägar Gödslingsfria zoner Oplöjt vid diken Busk- och trädbevuxna zoner vid vattendrag Nitratdirektivet Tvärvillkor Ekologiska fokusområden Tillståndsvillkor Produktvillkor växtskyddsmedel Miljöersättningar Rådgivning Vad ska ingå i ekologiska fokusområden ?

13 Verktyg/hjälpmedel behövs för att genomföra åtgärder på rätt plats
Åtgärd i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram: SGU behöver ta fram kartunderlag som anger åkermarkens erosionskänslighet och risken för höga fosforförluster. Möjligheter med Lantmäteriets höjdmodell Kan resultat från pågående jordartskartering utnyttjas?

14 Slutförande av projektet
Underlagsrapport, slutet av mars Samråd med HaV och Naturvårdsverket Möten med projekt- och referensgrupp Kortare huvudrapport, slutet av maj Ev. bryta ut och återkomma till några frågeställningar Jordbruksverket arbetar vidare med åtgärden även efter projektavslut


Ladda ner ppt "Växt- och miljöavdelningen"

Liknande presentationer


Google-annonser