Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pilotprojektet Greppa fosforn Anuschka Heeb Länsstyrelsen Östergötland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pilotprojektet Greppa fosforn Anuschka Heeb Länsstyrelsen Östergötland"— Presentationens avskrift:

1 Pilotprojektet Greppa fosforn Anuschka Heeb Länsstyrelsen Östergötland

2 Pilotområdena U8 E23 N33

3 Syfte Utveckla ett arbetssätt för att effektivt minska fosforförlusterna från jordbruket Identifiera områden där risken för P-förluster är störst Tillsammans ta fram förslag på åtgärder Praktiskt prova om de åtgärder vi känner till idag kan påverka fosforförlusterna från åkermarken Försöka få lantbrukarna att vidta åtgärder Följa upp effekten

4 E23 i Östergötland Arbetssätt:
Lantbrukare, markägare & hästägare har inte valt pilotprojektet Greppa P – respektera det! SJV, Lst, rådgivare, forskare: SLU, JTI, SMHI, LiU, LRF/WWF: …mäter, frågar, inventerar, analyserar, … drar slutsatsar, föreslår … Samordna & utbyt information & återkom med resultat ! Forskning – regelverk – företagande – teori & praktik – synsätt & intressen

5 Identifiera riskområden för P-förluster i fält
Nytt stöd: Anpassade skyddszoner?

6 Anpassade skyddszoner
…för att fånga partiklar vid stående vatten och ytavrinning från fält

7 Anpassade skyddszoner
…men längs väg?

8 Anpassade skyddszoner
…eller intill skog? Foto:Barbro Ulén, SLU

9 Anpassade skyddszoner
Runt dräneringsbrunn ? Ja! Men inte 0,25 ha…

10 Vad beror det stående vattnet på
Vad beror det stående vattnet på? – utveckling av Greppas rådgivningsmodul ”översyn av dränering ” 14D Rensa kantdiken Rensa slamfickor Rensa diken från igenväxning Dränera, ny-täckdika med nya dimensioner, med kalkfilter? Undvik erosion Se över underhåll av diken – aktivera dikningsföretag!

11 Genomförda åtgärder Individuell rådgivning inom Greppa Näringen
Växtodling, djurproduktion, markpackning, …BRA vn-balanser! & den nya dräneringsmodulen 14D utfört råd: ”rensa kantdiken!”

12 Genomförda åtgärder Markkartering av hela området genom LRF/WWF
Strukturkalkning genom LRF/WWF under 2010 ca 70 ha & under 2011 ca 77 ha Foto: Inge Adamsson

13 Strukturkalkning i pilotområde U8
Giva: 4 ton/ha Nordkalk Aktiv Spridningsperiod: juni - september 2010 Jordbearbetning: ca en vecka efter spridning förutom på vall och träda (50 ha) Omfattning: 90 % av åkerarealen (293 ha)

14 Mätningar i bäcken i pilotområde U8
Flödesproportionell vattenprovtagning Torr höst

15 Jämförelse med typ-område C6 i Uppland
Mellanlera Spannmål Låg djurtäthet 3 300 ha Lägre avrinning i båda områdena 2010/2011 Lägre årsmedelhalt i pilotområdet sista året medförde tillsammans med låg avrinning att fosfortransporten blev liten jämfört med de två tidigare åren

16 Stabilisering eller avsläntning av dikeskanter
Minskar erosion, växtnäringsförluster, grumlighet och underhållsbehov

17 Anläggning av ”2-stegs-diken”
Kostnad… - miljöersättning?! OBS ”Vattenverksamhet” - juridik?!

18 Film 2-stegs-diken:

19 Åtgärder – ej genomförd – Våtmarker på rätt plats
Jämnar ut högvattenflöden Fångar upp växtnäring & partiklar Skapar en livsmiljö för växter & djur

20 Utveckla ett arbetssätt
Några slutsatser Utveckla ett arbetssätt Det måste få ta tid Respekt för olika intressen och synsätt Någon som håller ihop en ”Vattendragsgrupp” - eldsjäl? - rådgivare? – projektledare/samordnare? Utveckling av Greppas ”Vattengrupprådgivning” Det är lättare att motivera om ALLA gör åtgärder, dvs kommun, trafikverket, kraftverksägare, enskilda, … Slätbakenprojektet!

21 Några slutsatser Praktiskt prova om de åtgärder vi känner till idag kan påverka fosforförlusterna från åkermarken Lära att se riskområden i fält Lära ut vad som är ”problemet” & vilka ”möjligheter” som finns Få sätta in platsanpassade åtgärder Åtgärder kostar och kan vara juridiskt komplicerade

22 Några slutsatser Följa upp effekten
Kräver långsiktig finansiering av insatser & mätserier Vi kan inte mäta överallt Modeller fångar (ännu) inte alla aspekter Vi behöver jobba med alla delarna: forskning, rådgivning, regler & stöd kring praktiskt genomförbara åtgärder foto: Eva Siljeholm & Jonas Edlund, Norrköpings kommun


Ladda ner ppt "Pilotprojektet Greppa fosforn Anuschka Heeb Länsstyrelsen Östergötland"

Liknande presentationer


Google-annonser