Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till rådgivning i olika faser av Greppa Näringen Stina Olofsson, Jordbruksverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till rådgivning i olika faser av Greppa Näringen Stina Olofsson, Jordbruksverket."— Presentationens avskrift:

1 Förslag till rådgivning i olika faser av Greppa Näringen Stina Olofsson, Jordbruksverket

2 Ingen övergödning

3 Projektets inriktning Samma miljömål som hittills ska vara vägledande för arbetet. Dagens moduler ska erbjudas även fortsättningsvis. Nya energigrödor kan komma att ställa krav på nya gödslingsstrategier. Biogasframställning ger restfraktioner som ska hanteras miljömässigt bra.

4 Begränsad klimatpåverkan? (foto:Stina Olofsson)

5 Projektets inriktning Växthusgaser som metan och lustgas kan komma att diskuteras mer framöver. Nya moduler kan komma till t.ex. –Åtgärder mot yterosion –Hydromorfologi- bättre utformning och skötsel av vattenvägar i landskapet –Bättre växtföljer för minskad bekämpning –Svampbekämpning i potatis –Hantering av restprodukter från biogas –Kalibrering av mineralgödselspridare

6 Projektets organisation Förslaget är att fortsätta ungefär som tidigare, eventuellt med mer kompetens centralt när det gäller djurproduktion och växtskydd. Nya LB-programmet kan påverka organisationen. Vattenmyndigheternas krav på åtgärds- planer 2009 talar för samarbete.

7 Målgrupp Nuvarande målgrupp behålls, storleks- rationaliseringen gör att vi ändå når större arealer och fler antal djur. I takt med att kuststräckor och vattendrag med brister i ekologisk status pekas ut, kan i sådana områden ägare av mindre lantbruk komma att ingå i målgruppen.

8 Miljökänsliga områden Skåne, Halland och Blekinge Kustområden samt Gotland och Öland Jordbruksområden i Östergötland, söder om Vänern samt kring sjöarna Mälaren och Hjälmaren

9 Områden Dagens län fortsätter att vara med i projektet 2008 tillkommer troligen Jönköping, Kronoberg och Värmland. 2010 tillkommer Dalarna och Gävleborg Dessa och övriga län kan komma att ansluta sig med avgränsade områden redan från 2007 på eget initiativ.

10 Fas 1 Nya medlemmar har möjlighet att få två besök per år under 3-4 år (1,6/år). Efter som mest 7 besök, görs en miljömålsavstämning vid ett uppföljningsbesök (1B). En och samma lantbrukare får rådgivning enligt samma modul endast en gång, förutom växtnäringsbalanser som bör ges upprepat.

11 Fas 2 Efter det att uppföljningsbesöket (1B) utförts går lantbrukaren in i fas 2 och får då max 1 besök per år under de följande 3-4 åren. Lantbrukaren kan under denna andra fas få rådgivning enligt samma modul som han/hon fick under fas 1. På så sätt kan åtgärderna följas upp och lantbrukaren få del av förbättrade moduler.

12 Fas 3 Efter ett andra uppföljningsbesök (1B) går lantbrukaren in i fas 3 och ingår därefter i en rådgivningsgrupp. Fr.o.m. år 2008 är detta aktuellt för många av dem som gick med vid starten år 2001. Medlemmarna i grupper om ca 10 har nu en gemensam kunskapsbas. De finns kring ett vattendrag eller har samma produktion. De flesta grupperna leds av en rådgivare.

13 Fas 3 Grupperna väljer teman för grupprådgivning/ fältvandring från ett 20-tal färdiga förslag. Grupperna kan även ta initiativ till egna teman. Om det visar sig vara populära tema kan dessa komma att ingå i de valbara till nästkommande år. Gruppen träffas i regel två gånger per år. Lantbrukarna får två medlemsbrev/år.

14 Finansiering Projektet beräknas kosta ca 45 miljoner/år En viss nedtrappning av antalet rådgivningar sker efterhand i de län som först påbörjade rådgivningen om inte ytterligare medlemmar kommer till i betydande mängd. Medel för kompetensutveckling inom LB- programmet tillsammans med återförda miljöskatter beräknas finansiera projektet.

15 Tidsplan Projektet beräknas pågå till 2010 som är det år då delmålen ska vara uppfyllda. Beroende på hur väl grupprådgivningen fungerar och/eller om den enskilda rådgivningen fyller behoven i åtgärds- planerna, kan projektet komma att fortsätta längre.

16 Viktiga utvecklingsprojekt En modell för att följa upp grupprådgivningen utformas. En förenklad hantering och utvärdering av växtnäringsbalanser tas fram, så att lantbrukarna själva kan upprätta balanserna.

17 Viktiga utvecklingsprojekt Pilotprojekt om fosfor genomförs under minst tre år 2007-2009. Samordning med forskningsinformation från SLF eftersträvas.

18 Läs: Handlingsplan Nytt LBU på www.greppa.nu under MEDLEM/ projektbeskrivningwww.greppa.nu


Ladda ner ppt "Förslag till rådgivning i olika faser av Greppa Näringen Stina Olofsson, Jordbruksverket."

Liknande presentationer


Google-annonser