Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur har rådgivningen fungerat

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur har rådgivningen fungerat"— Presentationens avskrift:

1 Hur har rådgivningen fungerat
Hur har rådgivningen fungerat? Markus Hoffmann, LRF Stina Olofsson, Jordbruksverket Introsidan!

2 Hur har uppgifter samlats in om hur det gått?
1. Landja st telintervjuer 3. Lantbrukarträff i Västergötland 4. Marinas och Magnus intervjuer 5. Besök på rådgivningsföretag 6. Rådgivarpresentationer på hemsidan 7. Miljömålsavstämning, 1B (354 svar) 8. Databasen Lantbrukarnas uppfattning Rådgivarnas uppfattning Uppgifter om konkreta åtgärder på gårdarna

3 Landja undersökningen - exempel
Fråga 11: Vilken typ av information/rådgivning skulle vara mest effektiv för att minska miljöproblemen med växtnäringsläckage? Bas: SHB, Andel ”mycket/ganska bra”

4 Fråga 3: Är Du själv beredd att vidta ytterligare åtgärder på Din gård för att minska växtnäringsläckaget? Bas: SHB Man är beredd att själv vidta åtgärder i större utsträckning än Detta gäller även i övriga Götaland och Mälardalen. Icke-medlemmar i GN är mindre benägna att själva göra något.

5 Fråga 7: Du som är medlem i Greppa Näringen, har detta lett till förändringar på Din gård? Bas: Medlemmar ¼ av medlemmarna anser sig ha genomfört större förändringar, medan 2/3 menar att de endast gjort mindre förändringar. Var tionde medlem har inte gjort något. Vi vet dock inte om detta är från en nivå där man redan hade minimerat växtnäringsläckaget eller om det var från en mindre sofistikerad nivå.

6 Fråga 18: Markera vilka av nedanstående som gäller för Dig och Din verksamhet Bas: SHB
Andelen lantbrukare i SHB som har gjort växtnäringsbalans har ökat till 78%. Andelen som har rådgivning från Hushållningssällskapet har ökat medan Lantmännens rådgivningsandel har minskat. Medlemmar i GN gör i betydligt större utsträckning än icke-medlemmar ovanstående.

7 2. Tele intervju med 100 lantbrukare
Telefonintervju

8 Gör du något annorlunda?
2. Tel intervju med 100 lantbrukare Gör du något annorlunda?

9 2. Tel intervju med 100 lantbrukare
Kunskapen ökat? 2. Tel intervju med 100 lantbrukare

10 2. Tel intervju med 100 lantbrukare
Ekonomin?

11 2. Tel intervju med 100 lantbrukare
Ska Greppa fortsätta? 2. Tel intervju med 100 lantbrukare

12 Enskilda rådgivare Djupintervjuer Intervjuer på hemsidan
Marina Tell 40 Magnus Ljung 10 Intervjuer på hemsidan Marina Tell 39

13 Företagsbesök 2006 juli -05 Skånesemin november Halland, alla
januari -06 Västra Götaland, alla februari Kalmar, Blekinge 2 möten februari Skåne, 6 möten april Gotland, alla

14 Synpunkter från djupintervjuer och företagsbesök
Nya grupper lantbrukare har kommit med i miljöarbetet Lantbrukarnas tro på Greppa Näringen är god, men det behövs ny input i miljöarbetet Samarbetet mellan växtodlings- och utfodringsrådgivare är bra i vissa län, sämre i andra Nya forskningsresultat om åtgärder behövs

15 Synpunkter från djupintervjuer och företagsbesök
Vissa tycker att det är viktigt att få med ”de sista”, andra att det är lönlöst Några vill sortera bort de bästa, men ta med mindre gårdar än 50 ha med djur Träna rådgivarnas köksbordsskicklighet (säljförmåga) Ge råd till maskinstationer

16 Synpunkter från djupintervjuer och företagsbesök
Tillämpa flerårsupphandling Förenkla administrationen Låt säljare av foder och mineralgödsel ta del av Greppa Näringens fortbildning och underlagsmaterial Koppla bättre till produktion och ekonomi

17 Miljömålsavstämning I
354 inrapporterade avstämningar. Åtgärder som gjorts på gårdarna: Mer exakt gödsling Noggrannare rutiner för gödselspridning Säkrare hantering av växtskyddsmedel Bättre anpassad foderstat

18 Miljömålsavstämning II 125 insända utvärderingsenkäter
Man önskar mer av rådgivningar, fältvandringar och studieresor 84% anser att det stämmer rätt väl eller helt att samarbete mellan rådgivare fungerar bra

19 Miljömålsavstämning III 125 insända utvärderingsenkäter
Mest nytta anser man sig ha haft av rådgivning om: Växtnäringsbalanser Gödsling och annan kvävestrategi Anpassad utfodring Grovfoderodling

20 Miljömålsavstämning 125 insända utvärderingsenkäter
Breven som sänds till lantbrukaren efter rådgivningen är den skriftliga information som uppskattas mest. 90% vill fortsätta sitt engagemang inom projektet. Av de som vill avsluta anger de flesta att det beror på att man slutar som lantbrukare.

21 Planerad nordisk utvärdering hösten 2006
Förändrade miljöattityder Uppnådda miljöeffekter Arbetsmetodens effektivitet, Har projektet: nått rätt gårdar? fokuserat på rätt regioner? rekommenderat effektiva åtgärder? samspelat med miljöstöd och lagstiftning? Vilka åtgärder har verkligen genomförts? Synpunkter på fortsättning och utveckling

22 Kommunikationsplan 2006 – hur berättar vi om hur det gick med Greppa?
● Den här konferensen Berätta för er rådgivare Berätta för lantbrukarna Berätta för omvärlden ● Egna artiklar i fackpress ● Rapport 1+2+3 ● Egna artiklar i fackpress ● Vissa annonser i fackpress ● Nyhetsbrevet i höst ● Länsvisa pressträffar sommaren 2006 ● 12-sidig populär skrift i NV:s tidning ● Nationell presskonferens nov 2006 ● ”Allas eget arbete”


Ladda ner ppt "Hur har rådgivningen fungerat"

Liknande presentationer


Google-annonser